Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Danucem Slovensko a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
206 069 993€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
288 616 000 € 230 219 000 € 240 611 868 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
243 919€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
239 563 000€ 181 381 000€ 170 476 329€
05
III.
Tržby z predaja služieb
39 751 000€ 36 539 000€ 35 349 745€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
5 581 000€ 7 358 000€ -552 840€
07
V.
Aktivácia
7 173 868€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 114 000€ 773 000€ 2 230 902€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 607 000€ 4 168 000€ 25 689 945€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
272 212 000 € 208 664 000 € 225 713 659 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
317 030€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
117 592 000€ 90 200 000€ 85 759 758€
13
C.
Opravné položky k zásobám
922 000€ -313 000€ 72 210€
14
D.
Služby
89 170 000€ 61 374 000€ 57 038 714€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
33 156 000 € 26 900 000 € 27 752 146 €
16
E.1.
Mzdové náklady
23 023 000€ 18 515 000€ 16 895 196€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 004 000€ 6 601 000€ 6 733 897€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 129 000€ 1 784 000€ 4 123 053€
20
F.
Dane a poplatky
1 710 000€ 1 482 000€ 1 533 680€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 308 000€ 24 430 000€ 18 668 410€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 491 228€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
177 182€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 2 124 550€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
212 370€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 354 000€ 4 591 000€ 32 234 791€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
16 404 000 € 21 555 000 € 14 898 209 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
77 211 000 € 74 017 000 € 69 503 309 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 310 000 € 2 488 000 € 4 007 714 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 974 000 € 2 487 000 € 760 727 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
1 974 000€ 2 487 000€ 760 727€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
118 000 € 1 000 € 74 405 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
74 405€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
1 218 000€ 3 171 266€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 316€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 000 000 € 3 352 000 € 5 450 751 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 913 000 € 184 000 € 4 341 853 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
4 302 299€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
39 554€
52
O.
Kurzové straty
0€ 3 168 000€ 1 051 959€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
87 000€ 0€ 56 939€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 310 000 € -864 000 € -1 443 037 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
17 714 000 € 20 691 000 € 13 455 172 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 894 000 € 3 680 000 € 2 543 369 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 575 000€ 5 420 000€ 1 196 018€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-681 000€ -1 740 000€ 1 347 351€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
13 820 000 € 17 011 000 € 10 911 803 €