Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
9 154 455€ 9 468 285€ 9 768 818€ 10 089 694€ 10 322 823€ 10 237 287€ 10 570 330€ 10 637 302€ 10 922 145€ 4 036 828€ 4 193 792€ 4 304 754€ 4 516 474€ 4 495 710€ 4 576 533€ 4 667 424€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
8 885 210€ 9 232 572€ 9 406 990€ 9 669 725€ 9 962 515€ 9 786 759€ 10 112 579€ 10 382 020€ 10 670 477€ 3 801 618€ 4 025 669€ 4 123 552€ 4 337 583€ 4 403 207€ 4 424 322€ 4 480 286€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
960€ 0€ 5 429€ 12 669€ 19 909€ 27 149€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
960€ 0€ 5 429€ 12 669€ 19 909€ 27 149€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
8 713 319€ 9 060 681€ 9 235 099€ 9 497 834€ 9 790 624€ 9 614 868€ 9 939 708€ 10 210 109€ 10 493 137€ 3 617 038€ 3 833 849€ 3 924 492€ 4 165 672€ 4 231 296€ 4 252 411€ 4 308 375€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
504 870€ 504 870€ 505 323€ 505 562€ 505 694€ 509 697€ 509 697€ 519 525€ 519 525€ 519 762€ 519 762€ 521 152€ 327 800€ 327 800€ 327 800€ 327 800€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
8 091 751€ 8 395 316€ 8 518 132€ 8 745 136€ 9 056 319€ 8 820 170€ 9 068 384€ 9 262 531€ 9 886 954€ 3 011 447€ 3 221 107€ 3 255 210€ 894 820€ 965 519€ 1 035 458€ 1 097 696€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
23 113€ 72 125€ 123 564€ 146 955€ 197 086€ 238 977€ 288 184€ 327 758€ 4 095€ 2 147€ 3 637€ 5 339€ 4 420€ 1 506€ 2 312€ 3 762€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
628€ 266€ 6 006€ 11 982€ 17 958€ 24 286€ 24 595€ 30 562€ 4 252€ 0€ 1 293€ 4 409€ 6 858€ 8 807€ 12 293€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
38 972€ 33 129€ 32 698€ 4 844€ 7 864€ 10 887€ 14 938€ 31 986€ 34 068€ 50 419€ 63 182€ 80 441€ 2 941€ 4 991€ 6 177€ 7 640€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
54 613€ 54 613€ 55 116€ 89 331€ 11 680€ 17 180€ 34 219€ 43 713€ 17 932€ 29 011€ 26 161€ 61 057€ 2 931 282€ 2 924 622€ 2 871 857€ 2 859 184€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
171 891€ 171 891€ 171 891€ 171 891€ 171 891€ 171 891€ 171 911€ 171 911€ 171 911€ 171 911€ 171 911€ 171 911€ 171 911€ 171 911€ 171 911€ 171 911€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
171 891€ 171 891€ 171 891€ 171 891€ 171 891€ 171 891€ 171 911€ 171 911€ 171 911€ 171 911€ 171 911€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 171 911€ 171 911€ 171 911€ 171 911€ 171 911€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
232 398€ 196 897€ 317 436€ 370 483€ 305 403€ 387 327€ 387 456€ 254 588€ 250 449€ 234 610€ 166 992€ 180 916€ 178 374€ 92 503€ 151 701€ 183 886€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
346€ 232€ 203€ 225€ 288€ 211€ 109€ 157€ 117€ 137€ 115€ 106€ 106€ 57€ 146€ 38€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
346€ 232€ 203€ 225€ 288€ 211€ 109€ 157€ 117€ 137€ 115€ 106€ 106€ 57€ 146€ 38€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
106 992€ 79 494€ 69 039€ 70 410€ 36 224€ 34 787€ 25 475€ 23 501€ 21 572€ 22 056€ 15 931€ 9 595€ 6 712€ 6 241€ 37 109€ 11 980€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
4 691€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
32 270€ 8 697€ 1 147€ 8 466€ 1 020€ 5 733€ 1 702€ 1 703€ 1 943€ 4 021€ 11€ 7€ 23€ 0€ 57€ 25€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
33 881€ 22 807€ 20 031€ 18 643€ 17 127€ 14 063€ 10 023€ 7 708€ 6 156€ 5 744€ 4 027€ 2 132€ 1 739€ 0€ 664€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
40 841€ 43 299€ 42 861€ 43 301€ 18 077€ 14 489€ 13 352€ 13 609€ 13 112€ 12 291€ 11 893€ 7 456€ 4 950€ 6 241€ 36 388€ 11 955€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
503€ 399€ 481€ 361€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
125 060€ 117 171€ 248 194€ 299 849€ 268 891€ 352 329€ 361 872€ 230 929€ 228 760€ 212 417€ 150 947€ 171 215€ 171 556€ 86 205€ 114 446€ 171 868€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
7 219€ 2 522€ 4 406€ 10 294€ 2 511€ 3 493€ 6 118€ 1 767€ 1 215€ 2 409€ 1 781€ 1 848€ 1 300€ 2 250€ 1 665€ 545€
087
2.
Ceniny (213)
380€ 1 100€ 800€ 640€ 640€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
117 841€ 114 648€ 243 408€ 288 454€ 265 579€ 348 196€ 355 114€ 229 162€ 227 545€ 210 009€ 149 166€ 169 366€ 170 256€ 83 955€ 112 781€ 171 323€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
36 847€ 38 817€ 44 392€ 49 486€ 54 905€ 63 201€ 70 294€ 695€ 1 219€ 599€ 1 131€ 285€ 517€ 0€ 510€ 3 252€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
36 847€ 38 817€ 44 392€ 49 486€ 54 905€ 63 201€ 70 294€ 695€ 1 219€ 599€ 1 131€ 285€ 517€ 0€ 510€ 329€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 923€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
9 154 455€ 9 468 285€ 9 768 818€ 10 089 694€ 10 322 823€ 10 237 287€ 10 570 330€ 10 637 302€ 10 922 145€ 4 036 828€ 4 193 792€ 4 304 754€ 4 516 474€ 4 495 710€ 4 576 533€ 4 667 424€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 214 042€ 3 164 395€ 3 175 537€ 3 178 050€ 3 098 522€ 2 996 186€ 3 031 300€ 2 894 650€ 2 921 916€ 2 915 064€ 2 993 930€ 3 039 525€ 3 150 442€ 3 051 631€ 3 121 850€ 3 185 508€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
3 214 042€ 3 164 395€ 3 175 537€ 3 178 050€ 3 098 522€ 2 996 186€ 3 031 300€ 2 894 650€ 2 921 916€ 2 915 064€ 2 993 930€ 3 039 525€ 3 150 442€ 3 051 631€ 3 121 850€ 3 185 508€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
3 159 704€ 3 175 537€ 3 179 022€ 3 098 336€ 2 996 186€ 3 027 255€ 2 938 930€ 2 919 156€ 2 915 064€ 2 993 930€ 3 109 381€ 3 079 328€ 3 081 806€ 3 121 802€ 3 171 797€ 3 039 183€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
54 338€ -11 142€ -3 485€ 79 714€ 102 336€ -31 069€ 92 371€ -24 506€ 6 853€ -78 867€ -115 450€ -39 802€ 68 636€ -70 171€ -49 947€ 146 325€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
759 977€ 914 997€ 996 243€ 1 106 302€ 1 210 653€ 1 059 449€ 1 151 673€ 1 149 593€ 2 594 738€ 935 822€ 999 807€ 1 057 547€ 1 105 436€ 1 183 483€ 1 182 542€ 1 221 320€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 100€ 1 200€ 1 100€ 1 000€ 0€ 13 725€ 9 971€ 7 571€ 6 045€ 5 347€ 4 570€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 347€ 4 570€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 100€ 1 200€ 1 100€ 1 000€ 0€ 13 725€ 9 971€ 7 571€ 6 045€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
6 731€ 1 349€ 1 232€ 4 557€ 200€ 0€ 0€ 0€ 125€ 0€ 206€ 0€ 37€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
6 590€ 1 349€ 1 232€ 4 557€ 200€ 0€ 0€ 0€ 125€ 0€ 206€ 0€ 37€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
141€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
500 205€ 555 665€ 599 728€ 637 866€ 675 831€ 715 934€ 762 762€ 737 773€ 775 254€ 799 695€ 829 839€ 862 235€ 908 737€ 944 551€ 978 039€ 910 327€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
498 060€ 553 725€ 598 058€ 636 111€ 674 408€ 711 157€ 751 804€ 724 814€ 759 326€ 799 121€ 829 327€ 861 764€ 826 000€ 867 967€ 895 911€ 909 862€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 145€ 1 940€ 1 671€ 1 755€ 1 422€ 1 112€ 1 007€ 829€ 665€ 575€ 512€ 471€ 482€ 464€ 509€ 465€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
3 664€ 9 950€ 12 130€ 15 263€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82 255€ 76 120€ 81 619€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
112 111€ 173 953€ 191 153€ 239 649€ 305 232€ 78 213€ 87 760€ 75 033€ 66 460€ 50 961€ 56 701€ 72 133€ 62 738€ 94 446€ 48 564€ 144 964€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
12 090€ 92 486€ 112 118€ 161 164€ 222 459€ 3 919€ 11 060€ 13 017€ 8 680€ 3 208€ 5 159€ 9 614€ 16 970€ 69 278€ 30 709€ 33 962€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
205€ 432€ 443€ 104€ 1 256€ 969€ 110€ 192€ 299€ 938€ 835€ 105€ 227€ 223€ 427€ 1 159€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
41 691€ 42 300€ 36 898€ 36 980€ 36 898€ 36 898€ 36 898€ 29 997€ 29 675€ 28 925€ 28 522€ 43 318€ 28 300€ 9 666€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
958€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 457€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
3 747€ 5 624€ 7 317€ 3 887€ 4 450€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
549€ 549€ 706€ 709€ 509€ 30€ 30€ 20€ 883€ 863€ 1 913€ 1 373€ 509€ 99€ 1 090€ 90 287€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
26 851€ 15 851€ 21 198€ 22 982€ 17 353€ 14 877€ 14 268€ 11 501€ 11 721€ 11 016€ 11 869€ 16 271€ 14 221€ 9 589€ 9 588€ 12 975€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
23 769€ 17 287€ 14 941€ 14 084€ 17 658€ 12 457€ 13 844€ 12 972€ 8 127€ 4 769€ 6 838€ 778€ 1 029€ 5 206€ 4 980€ 4 639€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 385€ 1 313€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
6 956€ 5 047€ 3 893€ 3 627€ 5 351€ 3 441€ 4 234€ 3 447€ 2 625€ 1 243€ 1 564€ 674€ 1 482€ 0€ 0€ 1 942€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
139 730€ 182 830€ 202 930€ 223 030€ 228 191€ 264 202€ 299 951€ 335 687€ 1 752 024€ 85 165€ 99 417€ 113 208€ 126 184€ 138 441€ 150 555€ 161 459€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
139 730€ 139 730€ 159 830€ 179 930€ 200 030€ 228 106€ 264 606€ 302 247€ 355 535€ 71 617€ 86 417€ 100 266€ 114 034€ 138 441€ 150 555€ 161 459€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
20 100€ 20 100€ 20 100€ 28 161€ 36 096€ 35 345€ 33 440€ 1 396 489€ 13 548€ 13 000€ 12 942€ 12 150€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
23 000€ 23 000€ 23 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
5 180 435€ 5 388 893€ 5 597 038€ 5 805 343€ 6 013 647€ 6 181 652€ 6 387 356€ 6 593 060€ 5 405 490€ 185 943€ 200 055€ 207 681€ 260 596€ 260 596€ 272 141€ 260 596€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 545€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
5 180 435€ 5 388 893€ 5 597 038€ 5 805 343€ 6 013 647€ 6 181 652€ 6 387 356€ 6 593 060€ 5 405 490€ 185 943€ 200 055€ 207 681€ 260 596€ 260 596€ 260 596€ 260 596€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€