Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
66 617 874€ 59 259 421€ 59 379 483€ 55 011 927€ 53 120 679€ 46 350 452€ 40 956 914€ 37 819 027€ 39 856 354€ 36 849 588€ 36 641 656€ 36 057 149€ 35 166 295€ 34 704 966€ 37 662 896€ 33 989 343€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
55 395 786€ 49 029 611€ 46 131 522€ 42 251 572€ 42 960 051€ 36 756 749€ 30 909 012€ 28 787 908€ 33 986 535€ 31 422 283€ 30 947 751€ 30 508 595€ 29 266 999€ 30 700 882€ 32 792 810€ 30 788 353€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
360 107€ 3 423€ 7 158€ 10 893€ 14 628€ 8 145€ 12 389€ 18 404€ 28 441€ 40 985€ 54 580€ 67 405€ 47 067€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
360 107€ 3 423€ 7 158€ 10 893€ 14 628€ 538€ 4 783€ 10 449€ 18 647€ 32 144€ 19 159€ 13 021€ 11 154€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
6 845€ 8 683€ 8 612€ 8 612€ 7 822€ 9 333€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
7 607€ 7 607€ 881€ 881€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
229€ 229€ 229€ 26 809€ 46 562€ 26 580€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
48 944 605€ 42 938 537€ 40 040 448€ 36 157 075€ 36 861 819€ 30 654 782€ 24 803 310€ 22 696 834€ 27 954 161€ 25 318 820€ 24 800 603€ 24 351 410€ 23 118 115€ 24 531 764€ 26 610 867€ 24 636 094€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
9 681 782€ 9 544 950€ 9 554 630€ 9 557 304€ 9 413 762€ 9 425 799€ 9 423 919€ 9 495 278€ 11 181 689€ 11 188 461€ 11 222 175€ 11 046 997€ 9 067 241€ 9 067 241€ 9 135 283€ 8 030 939€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
155 828€ 155 828€ 155 828€ 156 865€ 156 865€ 166 259€ 166 259€ 166 259€ 164 039€ 164 039€ 152 537€ 152 537€ 152 537€ 141 770€ 141 570€ 123 475€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
37 209 300€ 30 515 848€ 27 115 416€ 25 549 631€ 26 301 075€ 16 555 249€ 13 625 264€ 12 107 342€ 13 969 785€ 9 221 502€ 9 107 597€ 10 061 624€ 10 365 793€ 10 760 081€ 13 798 061€ 10 384 094€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
750 314€ 208 310€ 111 253€ 103 251€ 102 172€ 91 221€ 94 388€ 77 630€ 105 529€ 102 331€ 140 824€ 64 321€ 86 805€ 76 558€ 94 287€ 104 876€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
35 342€ 39 300€ 49 818€ 63 682€ 105 962€ 115 567€ 178 225€ 282 946€ 363 674€ 331 196€ 405 669€ 7 958€ 16 270€ 23 889€ 32 896€ 5 648€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 610€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 112 041€ 2 474 301€ 3 053 503€ 726 342€ 781 983€ 4 300 687€ 1 315 256€ 567 379€ 2 169 445€ 4 311 292€ 3 771 801€ 3 017 974€ 3 429 469€ 4 462 225€ 3 408 770€ 5 967 452€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
6 091 074€ 6 091 074€ 6 091 074€ 6 091 074€ 6 091 074€ 6 091 074€ 6 091 074€ 6 091 074€ 6 024 229€ 6 091 074€ 6 128 744€ 6 128 744€ 6 107 899€ 6 114 538€ 6 114 538€ 6 105 192€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
1 466 877€ 1 466 877€ 1 466 877€ 1 466 877€ 1 466 877€ 1 466 877€ 1 466 877€ 1 466 877€ 1 400 032€ 1 466 877€ 1 504 001€ 1 504 001€ 1 437 156€ 1 443 795€ 1 443 795€ 1 480 449€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
4 624 197€ 4 624 197€ 4 624 197€ 4 624 197€ 4 624 197€ 4 624 197€ 4 624 197€ 4 624 197€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 46 000€ 46 000€ 46 000€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
4 624 197€ 4 624 197€ 4 624 743€ 4 624 743€ 4 624 743€ 4 624 743€ 4 624 743€ 4 624 743€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
11 220 911€ 10 228 584€ 13 242 752€ 12 756 871€ 10 157 661€ 9 592 225€ 10 046 516€ 9 028 023€ 5 490 993€ 5 048 692€ 5 314 680€ 5 169 618€ 5 545 526€ 4 003 148€ 4 869 200€ 3 199 770€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 038€ 1 038€ 1 038€ 1 038€ 1 038€ 1 104€ 1 183€ 2 850€ 3 481€ 3 581€ 3 022€ 4 503€ 7 386€ 3 918€ 4 212€ 3 069€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 038€ 1 038€ 1 038€ 1 038€ 1 038€ 1 104€ 1 183€ 2 850€ 3 481€ 3 581€ 3 022€ 4 503€ 7 386€ 3 918€ 4 212€ 3 069€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
8 446 759€ 8 212 050€ 8 304 937€ 8 599 724€ 8 203 314€ 7 931 587€ 7 905 681€ 7 156 426€ 3 478 344€ 3 611 704€ 3 916 494€ 4 131 827€ 4 480 203€ 3 628 624€ 3 944 635€ 2 263 130€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
120€ 30€ 2 680€ 483€ 714€ 77€ 846€ 501€ 1 386€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
8 446 759€ 8 211 930€ 8 304 907€ 8 599 724€ 8 203 314€ 7 928 906€ 7 905 198€ 7 155 712€ 3 478 266€ 3 610 858€ 3 915 993€ 4 130 441€ 4 450 896€ 3 628 624€ 3 944 635€ 2 263 130€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 29 307€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
661 975€ 684 396€ 671 914€ 646 417€ 535 000€ 576 127€ 587 487€ 598 363€ 830 891€ 722 860€ 736 953€ 647 768€ 724 434€ 116 059€ 473 280€ 494 603€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 7 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
7 669€ 630€ 8 972€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
562 089€ 556 934€ 538 461€ 546 177€ 489 574€ 502 110€ 514 343€ 539 112€ 747 594€ 626 932€ 626 408€ 525 338€ 611 081€ 21 473€ 385 494€ 406 722€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
97 895€ 125 470€ 130 599€ 98 249€ 43 434€ 64 357€ 71 152€ 57 259€ 74 675€ 84 949€ 108 433€ 119 886€ 113 203€ 94 586€ 87 739€ 87 279€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
15€ 120€ 552€ 150€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
862€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47€ 602€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 111 139€ 1 331 101€ 4 264 863€ 3 509 692€ 1 418 310€ 1 083 407€ 1 552 166€ 1 270 384€ 1 178 277€ 710 548€ 658 211€ 385 520€ 333 503€ 254 547€ 447 073€ 438 968€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
10 703€ 6 860€ 12 636€ 12 644€ 9 423€ 10 221€ 6 105€ 3 950€ 3 927€ 4 796€ 7 375€ 5 307€ 6 236€ 3 073€ 4 120€ 32 370€
087
2.
Ceniny (213)
320€ 344€ 192€ 100€ 158€ 13€ 132€ 630€ 320€ 624€ 4 695€ 3 276€ 13 248€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 100 436€ 1 324 241€ 4 252 227€ 3 496 728€ 1 408 544€ 1 072 993€ 1 545 960€ 1 266 276€ 1 174 338€ 705 620€ 650 205€ 379 893€ 326 643€ 246 779€ 439 677€ 393 350€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 178€ 1 226€ 5 208€ 3 484€ 2 967€ 1 478€ 1 386€ 3 096€ 378 827€ 378 613€ 379 225€ 378 937€ 353 770€ 936€ 886€ 1 220€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 178€ 1 226€ 5 208€ 3 484€ 2 967€ 1 478€ 1 386€ 3 096€ 378 827€ 378 613€ 379 154€ 377 787€ 348 552€ 0€ 818€ 1 197€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
70€ 1 150€ 5 218€ 936€ 68€ 23€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
66 617 874€ 59 259 421€ 59 379 483€ 55 011 927€ 53 120 679€ 46 350 452€ 40 956 914€ 37 819 027€ 39 856 354€ 36 849 588€ 36 641 656€ 36 057 149€ 35 166 295€ 34 704 966€ 37 662 896€ 33 989 343€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
29 585 374€ 28 922 694€ 28 963 204€ 28 693 580€ 28 315 686€ 28 086 941€ 27 636 146€ 24 637 750€ 25 775 909€ 25 159 311€ 25 424 068€ 25 492 287€ 23 656 174€ 22 903 492€ 26 166 588€ 23 952 217€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
-666 360€ -666 360€ -666 360€ -666 360€ -666 360€ -666 360€ -666 360€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ -666 360€ -666 360€ -666 360€ -666 360€ -666 360€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
-666 360€ -666 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
29 585 374€ 28 922 694€ 28 963 204€ 28 693 580€ 28 315 686€ 28 086 941€ 27 636 146€ 24 637 750€ 25 775 909€ 25 825 671€ 26 090 428€ 26 158 647€ 24 322 534€ 23 569 852€ 26 832 948€ 24 618 577€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
28 707 390€ 28 963 204€ 28 678 139€ 28 186 028€ 28 086 941€ 27 636 796€ 27 174 882€ 24 947 513€ 25 706 300€ 26 081 091€ 26 018 791€ 24 237 207€ 24 404 042€ 25 344 326€ 24 922 942€ 24 498 350€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
877 984€ -40 510€ 285 065€ 507 553€ 228 746€ 450 144€ 461 264€ -309 763€ 69 609€ -255 420€ 71 637€ 1 921 440€ -81 508€ -1 774 474€ 1 910 006€ 120 227€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
20 455 660€ 18 686 843€ 19 747 367€ 15 628 534€ 14 344 341€ 8 620 662€ 5 949 155€ 5 490 770€ 6 623 020€ 5 639 264€ 6 114 552€ 6 547 844€ 7 408 381€ 7 558 040€ 6 559 808€ 6 929 839€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
133 669€ 50 415€ 50 290€ 61 715€ 71 574€ 75 929€ 42 503€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
133 669€ 50 415€ 50 290€ 61 715€ 71 574€ 75 929€ 42 503€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
833 390€ 234 653€ 1 679 901€ 1 279 535€ 130 640€ 29 868€ 59 548€ 1 007€ 85 802€ 24 648€ 19 854€ 0€ 1 057€ 127 491€ 37 142€ 5 688€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
379 752€ 215 853€ 1 461 902€ 1 233 825€ 94 838€ 1 883€ 42 101€ 1 007€ 85 802€ 24 648€ 19 854€ 0€ 1 057€ 127 491€ 37 142€ 5 688€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
453 637€ 18 800€ 217 999€ 45 710€ 35 802€ 27 984€ 17 447€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
9 377 759€ 10 428 512€ 10 103 289€ 8 390 802€ 8 717 668€ 3 791 543€ 2 040 795€ 1 382 329€ 1 535 704€ 1 438 679€ 1 523 511€ 1 290 002€ 1 461 006€ 1 557 912€ 1 639 249€ 1 740 653€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
9 340 173€ 10 389 474€ 10 055 364€ 8 345 982€ 8 680 647€ 3 770 215€ 1 976 880€ 1 298 442€ 1 432 788€ 1 401 755€ 1 490 863€ 1 286 764€ 1 459 531€ 1 556 079€ 1 638 358€ 1 736 906€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
37 586€ 39 038€ 47 924€ 41 708€ 29 385€ 21 328€ 17 646€ 14 314€ 10 410€ 8 159€ 3 076€ 3 238€ 1 475€ 1 657€ 822€ 3 216€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
3 113€ 7 636€ 46 269€ 69 574€ 92 507€ 28 766€ 29 572€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 176€ 69€ 531€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 936 429€ 1 749 576€ 1 587 868€ 725 875€ 1 033 494€ 1 171 270€ 713 140€ 862 622€ 651 892€ 708 128€ 1 000 820€ 1 196 290€ 1 751 144€ 1 604 278€ 1 205 179€ 1 221 837€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 077 371€ 1 024 657€ 899 519€ 287 666€ 399 119€ 649 379€ 157 030€ 316 755€ 277 675€ 222 532€ 572 050€ 758 775€ 1 449 595€ 1 165 488€ 765 175€ 661 632€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
211 858€ 207 915€ 99 314€ 96 384€ 93 552€ 62 022€ 62 193€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
159 850€ 191 914€ 138 714€ 60 564€ 62 060€ 51 325€ 61 164€ 10 755€ 5 267€ 58 751€ 55 639€ 77 806€ 0€ 0€ 15 130€ 47 100€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
3 113€ 4 524€ 4 583€ 22 134€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
89 434€ 30 454€ 126 425€ 29 016€ 153 753€ 149 787€ 252 457€ 271 158€ 175 791€ 189 829€ 161 156€ 138 964€ 148 159€ 121 884€ 131 750€ 134 727€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
66 845€ 66 845€ 66 845€ 0€ 132 775€ 132 775€ 232 357€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
217 608€ 163 299€ 173 915€ 138 415€ 173 531€ 131 794€ 135 757€ 113 777€ 110 803€ 97 992€ 79 649€ 91 322€ 85 280€ 89 545€ 89 010€ 1 883€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 1 143€ 27 482€ 1 510€ 80 085€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
126 504€ 100 627€ 116 082€ 88 051€ 107 298€ 84 222€ 86 180€ 71 048€ 67 298€ 59 069€ 56 928€ 54 313€ 55 735€ 52 802€ 53 778€ 50 409€
166
15.
Daň z príjmov (341)
219€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
31 467€ 23 592€ 29 136€ 21 255€ 29 598€ 20 606€ 20 551€ 16 936€ 15 059€ 13 111€ 8 554€ 8 265€ 11 232€ 14 302€ 16 051€ 13 644€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
22 118€ 7 118€ 1 650€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
8 308 082€ 6 274 102€ 6 376 309€ 5 232 322€ 4 462 539€ 3 627 982€ 3 135 672€ 3 244 812€ 4 349 621€ 3 334 140€ 3 519 951€ 4 011 263€ 4 133 459€ 4 196 785€ 3 602 309€ 3 919 158€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
6 443 081€ 5 799 188€ 5 582 568€ 4 757 408€ 4 462 539€ 3 411 730€ 3 135 672€ 2 982 876€ 3 506 748€ 3 334 140€ 3 137 735€ 3 581 263€ 4 133 459€ 4 196 785€ 3 602 309€ 3 919 158€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
1 865 002€ 318 827€ 216 252€ 261 936€ 842 873€ 382 216€ 430 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
474 914€ 474 914€ 474 914€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
16 576 840€ 11 649 884€ 10 668 912€ 10 689 812€ 10 460 652€ 9 642 849€ 7 371 613€ 7 690 508€ 7 457 425€ 6 051 013€ 5 103 036€ 4 017 018€ 4 101 740€ 4 243 434€ 4 936 500€ 3 107 287€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 3 046€ 3 205€ 17 741€ 21 546€ 35 583€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
16 576 840€ 11 649 884€ 10 668 912€ 10 689 812€ 10 460 652€ 9 642 849€ 7 371 613€ 7 690 508€ 7 457 425€ 6 051 013€ 5 103 036€ 4 013 972€ 4 098 535€ 4 225 693€ 4 914 954€ 3 071 704€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€