Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Hurbanovo

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
28 850 821€ 28 944 277€ 28 648 419€ 28 604 099€ 28 758 513€ 29 277 970€ 29 512 478€ 30 008 763€ 30 148 152€ 28 251 428€ 24 397 564€ 24 415 110€ 24 256 545€ 19 971 280€ 16 871 705€ 16 198 976€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
26 520 903€ 26 741 753€ 25 983 722€ 26 208 547€ 26 653 169€ 27 292 064€ 27 242 995€ 28 494 850€ 28 673 449€ 26 630 775€ 22 718 434€ 22 839 742€ 22 677 306€ 18 328 172€ 15 489 865€ 14 870 284€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
36 870€ 30 104€ 19 444€ 14 187€ 22 353€ 22 499€ 18 738€ 16 130€ 1 773€ 4 800€ 8 772€ 12 749€ 16 726€ 3 791€ 229€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 1 532€ 6 262€ 14 187€ 22 353€ 14 255€ 18 738€ 16 130€ 1 773€ 4 800€ 8 772€ 12 749€ 16 726€ 3 791€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 229€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
36 870€ 28 572€ 13 182€ 0€ 0€ 8 244€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
24 863 913€ 25 091 529€ 24 344 158€ 24 574 240€ 25 010 696€ 25 649 445€ 25 604 137€ 26 858 600€ 27 051 557€ 25 005 855€ 21 089 542€ 21 206 873€ 20 996 959€ 16 660 760€ 15 011 644€ 14 392 292€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
7 722 216€ 7 719 671€ 7 738 517€ 7 758 363€ 7 751 330€ 7 752 829€ 7 753 810€ 7 728 256€ 7 705 027€ 7 699 330€ 7 698 745€ 7 705 517€ 7 527 774€ 7 527 774€ 7 435 845€ 7 468 158€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
18 470€ 18 470€ 18 470€ 18 470€ 18 470€ 18 470€ 18 793€ 18 793€ 18 793€ 18 793€ 18 793€ 18 793€ 18 793€ 18 793€ 18 793€ 18 793€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
31 161€ 31 161€ 31 161€ 31 161€ 31 161€ 31 161€ 31 161€ 31 161€ 31 161€ 31 161€ 31 161€ 31 161€ 31 161€ 31 161€ 31 161€ 31 161€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
16 387 525€ 15 507 348€ 15 659 476€ 15 777 092€ 16 402 627€ 17 059 512€ 17 404 767€ 18 632 905€ 18 940 001€ 11 660 653€ 12 292 103€ 12 873 474€ 7 723 277€ 8 018 782€ 6 466 219€ 6 296 188€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
140 217€ 172 709€ 110 066€ 94 487€ 93 119€ 87 134€ 72 749€ 85 948€ 102 413€ 227 230€ 340 016€ 432 847€ 532 151€ 30 350€ 43 735€ 77 383€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
154 133€ 98 531€ 107 585€ 163 294€ 196 508€ 245 563€ 165 424€ 216 313€ 144 098€ 58 524€ 56 841€ 43 266€ 68 546€ 104 308€ 169 596€ 214 634€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
18 950€ 19 391€ 19 832€ 20 273€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
391 241€ 1 524 247€ 659 050€ 711 100€ 517 481€ 454 776€ 157 434€ 145 225€ 110 064€ 5 310 163€ 651 883€ 101 816€ 5 095 257€ 929 592€ 846 295€ 285 975€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 663 621€ 1 663 621€ 477 992€ 477 992€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 620 120€ 1 663 621€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 663 621€ 477 992€ 477 992€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 300 426€ 2 188 097€ 2 650 939€ 2 354 226€ 2 077 060€ 1 956 329€ 2 245 041€ 1 476 573€ 1 463 899€ 1 600 092€ 1 666 871€ 1 561 161€ 1 574 074€ 1 639 569€ 1 378 983€ 1 326 511€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
10 859€ 8 772€ 9 351€ 9 646€ 9 232€ 8 574€ 9 467€ 8 472€ 6 940€ 6 182€ 8 571€ 8 134€ 6 939€ 7 889€ 10 023€ 12 699€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 799€ 3 408€ 2 936€ 2 490€ 3 267€ 2 469€ 2 374€ 3 042€ 2 494€ 3 038€ 3 690€ 3 205€ 2 849€ 3 214€ 6 498€ 8 417€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 290€ 590€ 590€ 300€ 300€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
8 059€ 5 364€ 6 415€ 7 157€ 5 675€ 5 514€ 6 503€ 5 130€ 4 146€ 3 093€ 4 832€ 4 880€ 4 040€ 4 625€ 3 475€ 4 232€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
1 489 517€ 1 175 416€ 1 204 969€ 1 146 347€ 1 188 808€ 1 197 475€ 1 286 265€ 921 679€ 1 008 991€ 1 116 855€ 1 113 798€ 1 157 771€ 1 261 047€ 1 293 423€ 729 385€ 752 293€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
41 962€ 24 450€ 10 674€ 21 350€ 11 329€ 8 466€ 0€ 0€ 0€ 18€ 19€ 266€ 900€ 600€ 659€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 447 554€ 1 150 966€ 1 194 295€ 1 124 997€ 1 177 479€ 1 186 616€ 1 286 265€ 921 679€ 1 008 991€ 1 116 836€ 1 113 778€ 1 157 505€ 1 260 147€ 1 292 823€ 728 726€ 752 293€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 393€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
250 162€ 264 246€ 281 010€ 236 785€ 205 935€ 255 546€ 258 297€ 223 417€ 236 185€ 222 357€ 198 484€ 230 118€ 234 883€ 217 564€ 299 066€ 212 787€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
3 829€ 5 888€ 5 233€ 3 635€ 3 473€ 4 892€ 8 253€ 8 705€ 8 658€ 9 329€ 7 178€ 8 748€ 6 300€ 6 648€ 4 176€ 5 047€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
1 552€ 1 552€ 1 552€ 1 552€ 1 552€ 1 552€ 1 552€ 1 552€ 1 522€ 1 522€ 1 522€ 7 500€ 1 772€ 1 402€ 963€ 1 195€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
31 183€ 5 101€ 1 345€ 733€ 523€ 706€ 658€ 452€ 23 392€ 23 475€ 24 175€ 84 905€ 90 795€ 67 166€ 67 233€ 60 032€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
113 245€ 127 844€ 158 112€ 119 378€ 91 439€ 130 933€ 108 451€ 90 681€ 102 419€ 84 110€ 83 345€ 76 653€ 68 644€ 75 820€ 141 832€ 63 343€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
75 966€ 95 641€ 87 517€ 80 701€ 82 493€ 98 155€ 115 543€ 99 642€ 80 122€ 76 098€ 64 779€ 52 083€ 66 676€ 66 302€ 84 636€ 82 904€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
6 216€ 0€ 108€ 1 308€ 2 408€ 0€ 2 730€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 470€ 0€ 0€ 40€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 346€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 137€ 137€ 137€ 226€ 226€ 226€ 226€ 226€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
18 171€ 28 221€ 27 143€ 29 478€ 24 047€ 19 307€ 20 765€ 22 386€ 19 935€ 27 687€ 17 349€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
549 889€ 739 664€ 1 155 610€ 961 447€ 673 085€ 494 735€ 691 011€ 323 004€ 209 987€ 244 820€ 332 239€ 147 389€ 63 634€ 110 308€ 333 422€ 343 358€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
10 133€ 4 989€ 8 990€ 5 755€ 4 593€ 4 873€ 4 446€ 3 330€ 3 034€ 3 034€ 1 791€ 1 772€ 1 705€ 1 027€ 1 783€ 497€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 385€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 15€ 0€ 119€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
539 756€ 734 675€ 1 146 234€ 955 693€ 668 492€ 489 862€ 686 565€ 319 674€ 206 946€ 241 785€ 330 448€ 145 602€ 61 929€ 109 162€ 331 639€ 342 861€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 385€ 7 087€ 5 374€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 385€ 7 087€ 5 374€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 797€ 9 880€ 13 780€ 17 749€ 7 571€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 797€ 9 880€ 13 780€ 17 749€ 7 571€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
29 492€ 14 427€ 13 758€ 41 326€ 28 284€ 29 576€ 24 442€ 37 341€ 10 804€ 20 561€ 12 259€ 14 207€ 5 165€ 3 539€ 2 857€ 2 181€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
9 442€ 12 112€ 13 758€ 9 911€ 9 832€ 12 021€ 7 090€ 11 038€ 7 638€ 9 907€ 5 136€ 6 292€ 5 165€ 3 539€ 2 857€ 2 181€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
20 050€ 2 314€ 0€ 31 416€ 18 452€ 17 555€ 17 351€ 26 303€ 3 166€ 10 654€ 7 124€ 7 915€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
28 850 821€ 28 944 277€ 28 648 419€ 28 604 099€ 28 758 513€ 29 277 970€ 29 512 478€ 30 008 763€ 30 148 152€ 28 251 428€ 24 397 564€ 24 415 110€ 24 256 545€ 19 971 280€ 16 871 705€ 16 198 976€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
14 426 713€ 14 556 154€ 14 512 920€ 14 301 996€ 14 149 469€ 13 973 276€ 13 713 063€ 13 206 307€ 13 062 272€ 13 090 586€ 13 199 903€ 13 112 982€ 12 906 989€ 12 941 525€ 12 516 717€ 12 919 483€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
14 426 713€ 14 556 154€ 14 512 920€ 14 301 996€ 14 149 469€ 13 973 276€ 13 713 063€ 13 206 307€ 13 062 272€ 13 090 586€ 13 199 903€ 13 112 982€ 12 906 989€ 12 941 525€ 12 516 717€ 12 919 483€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
14 559 676€ 14 497 666€ 14 302 409€ 14 149 469€ 13 946 890€ 13 678 167€ 13 616 662€ 13 061 035€ 13 110 880€ 13 225 865€ 13 135 741€ 12 907 111€ 12 948 284€ 13 025 703€ 12 537 573€ 12 850 804€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-132 963€ 58 488€ 210 511€ 152 528€ 202 578€ 295 109€ 96 401€ 145 272€ -48 608€ -135 279€ 64 162€ 205 871€ -41 295€ -84 178€ -20 856€ 68 679€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 714 290€ 2 887 690€ 2 603 869€ 2 403 771€ 2 249 250€ 2 546 332€ 2 598 763€ 2 569 960€ 3 619 239€ 3 241 304€ 2 967 296€ 2 562 169€ 2 831 180€ 2 980 630€ 2 036 013€ 1 678 318€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
75 276€ 23 621€ 15 390€ 11 828€ 26 101€ 32 085€ 24 410€ 21 632€ 4 476€ 1 769€ 48 608€ 48 608€ 39 707€ 37 345€ 47 982€ 42 765€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
73 141€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 135€ 23 621€ 15 390€ 11 828€ 26 101€ 32 085€ 24 410€ 21 632€ 4 476€ 1 769€ 48 608€ 48 608€ 39 707€ 37 345€ 47 982€ 42 765€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
75 181€ 38 409€ 88 627€ 58 359€ 17 325€ 5 417€ 2 853€ 2 041€ 1 278€ 21 320€ 1 113€ 1 439€ 9 014€ 29 501€ 80 685€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
56 006€ 33 668€ 88 627€ 58 359€ 17 325€ 5 417€ 2 847€ 2 041€ 1 278€ 21 320€ 1 113€ 1 439€ 9 014€ 29 501€ 80 685€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
19 175€ 4 741€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
499 542€ 559 812€ 647 243€ 706 921€ 765 641€ 826 510€ 884 455€ 944 885€ 1 008 418€ 663 399€ 706 303€ 736 794€ 768 409€ 798 983€ 800 266€ 858 422€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
499 144€ 559 376€ 646 249€ 705 746€ 764 872€ 823 629€ 882 038€ 940 044€ 997 708€ 645 516€ 705 236€ 734 575€ 763 520€ 792 185€ 792 508€ 848 537€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
398€ 436€ 994€ 1 175€ 768€ 2 881€ 2 417€ 1 646€ 1 367€ 2 701€ 1 067€ 2 220€ 4 889€ 6 798€ 7 758€ 3 936€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 195€ 9 342€ 15 183€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 949€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
681 900€ 755 310€ 693 761€ 441 172€ 436 805€ 398 688€ 409 758€ 187 268€ 196 483€ 939 943€ 667 462€ 88 808€ 79 612€ 391 606€ 542 737€ 152 565€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
321 322€ 74 921€ 54 998€ 27 184€ 46 481€ 34 055€ 44 047€ 32 238€ 53 025€ 798 158€ 547 601€ 30 043€ 24 090€ 312 223€ 463 430€ 28 585€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 119€ 3 498€ 3 857€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
60 232€ 59 874€ 32 497€ 32 125€ 31 757€ 31 412€ 30 999€ 30 671€ 30 308€ 29 980€ 0€ 0€ 3 533€ 29 086€ 33 236€ 3 877€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
67€ 329€ 0€ 659€ 3 682€ 1 806€ 39€ 519€ 0€ 5 141€ 3 003€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
39 086€ 43 980€ 33 352€ 32 492€ 21 557€ 22 223€ 25 500€ 19 240€ 25 360€ 27 731€ 18 426€ 48 214€ 42 465€ 40 891€ 41 924€ 42 533€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
111 304€ 84 399€ 86 539€ 79 140€ 69 435€ 61 244€ 56 312€ 56 998€ 46 979€ 42 363€ 52 813€ 0€ 197€ 4 068€ 94€ 41 098€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
70 648€ 56 426€ 59 095€ 53 928€ 50 594€ 41 764€ 39 913€ 37 218€ 33 649€ 29 408€ 36 050€ 0€ 1 890€ 1 878€ 1 080€ 29 215€
166
15.
Daň z príjmov (341)
214€ 12€ 383€ 0€ 176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
18 501€ 13 180€ 13 959€ 12 201€ 11 180€ 9 239€ 7 917€ 7 155€ 5 887€ 6 174€ 5 885€ 0€ 191€ 237€ 169€ 5 748€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
2 490€ 14 947€ 3 872€ 11 343€ 9 617€ 4 613€ 12 711€ 2 914€ 1 276€ 987€ 565€ 4 179€ 2 826€ 3 223€ 2 804€ 1 509€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 563€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
58 036€ 407 243€ 409 065€ 192 100€ 192 320€ 192 320€ 192 320€ 315€ 0€ 0€ 0€ 2 874€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
1 382 391€ 1 510 538€ 1 158 849€ 1 185 491€ 1 003 379€ 1 283 632€ 1 277 287€ 1 414 133€ 2 408 584€ 1 614 874€ 1 543 810€ 1 686 519€ 1 934 438€ 1 723 195€ 564 343€ 624 566€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
1 191 191€ 1 183 168€ 996 770€ 1 023 412€ 1 003 379€ 1 140 224€ 1 277 287€ 1 414 133€ 1 567 852€ 1 614 874€ 1 543 810€ 1 686 519€ 1 830 863€ 1 723 195€ 564 343€ 624 566€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
191 200€ 165 292€ 0€ 0€ 0€ 143 407€ 0€ 0€ 840 732€ 0€ 0€ 0€ 103 575€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 162 079€ 162 079€ 162 079€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
11 709 818€ 11 500 433€ 11 531 630€ 11 898 332€ 12 359 795€ 12 758 362€ 13 200 652€ 14 232 497€ 13 466 641€ 11 919 538€ 8 230 365€ 8 739 958€ 8 518 376€ 4 049 125€ 2 318 975€ 1 601 175€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
213€ 216€ 232€ 248€ 1 452€ 1 619€ 1 930€ 2 167€ 344€ 1 576€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
11 709 605€ 11 500 217€ 11 531 398€ 11 898 084€ 12 358 343€ 12 756 743€ 13 198 722€ 14 230 329€ 13 466 298€ 11 917 962€ 8 230 365€ 8 739 958€ 8 518 376€ 4 049 125€ 2 318 966€ 1 601 175€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€