Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
77 691 164€ 74 425 441€ 76 110 021€ 75 010 225€ 76 674 782€ 77 945 903€ 80 204 521€ 84 309 432€ 83 707 203€ 84 004 815€ 83 733 462€ 83 549 401€ 80 170 357€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
59 383 871€ 60 595 800€ 61 969 960€ 61 675 604€ 63 621 075€ 65 315 047€ 66 508 111€ 70 114 183€ 70 266 646€ 72 258 721€ 73 297 892€ 71 837 526€ 67 388 144€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
133 683€ 152 651€ 162 240€ 123 267€ 129 093€ 51 654€ 14 534€ 51 250€ 101 288€ 101 708€ 165 892€ 118 477€ 258 702€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
4 050€ 9 726€ 15 402€ 8 928€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 140€ 18 364€ 34 903€ 170 515€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
129 133€ 132 225€ 146 338€ 4 663€ 7 513€ 16 354€ 14 034€ 50 750€ 96 688€ 99 568€ 137 643€ 83 574€ 16 335€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
500€ 10 700€ 500€ 109 676€ 121 580€ 35 300€ 500€ 500€ 4 600€ 0€ 9 885€ 0€ 71 852€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
58 210 188€ 59 580 149€ 60 882 780€ 61 077 566€ 62 255 916€ 64 027 327€ 66 444 109€ 67 298 950€ 67 464 684€ 69 455 525€ 70 406 620€ 69 151 158€ 64 476 656€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
13 052 424€ 13 305 841€ 13 226 537€ 13 212 380€ 13 236 874€ 13 105 229€ 13 177 735€ 13 225 663€ 13 231 922€ 12 904 968€ 12 906 779€ 12 915 412€ 12 822 689€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
23 237€ 23 237€ 23 237€ 11 237€ 11 237€ 11 237€ 11 237€ 11 237€ 11 237€ 11 237€ 11 237€ 108 570€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
44 088 463€ 44 679 804€ 46 648 604€ 46 219 524€ 47 165 571€ 45 679 877€ 50 958 782€ 51 191 624€ 51 301 813€ 52 486 755€ 53 153 015€ 50 883 784€ 37 195 218€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
293 068€ 497 072€ 256 178€ 298 718€ 370 313€ 422 193€ 498 491€ 527 239€ 559 028€ 1 022 214€ 1 107 743€ 1 207 314€ 1 281 193€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
99 870€ 110 464€ 114 875€ 48 893€ 22 829€ 35 778€ 52 780€ 29 198€ 15 463€ 29 120€ 47 288€ 43 873€ 34 166€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
427€ 596€ 766€ 936€ 1 105€ 1 275€ 1 444€ 1 613€ 1 796€ 1 949€ 23€ 174€ 481€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
22 715€ 65 313€ 247 362€ 450 449€ 894 409€ 1 021 118€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
629 984€ 897 822€ 365 221€ 835 428€ 553 578€ 3 750 620€ 1 743 640€ 2 312 376€ 2 343 425€ 2 999 282€ 3 180 535€ 3 992 031€ 13 142 909€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 040 000€ 863 000€ 924 941€ 474 772€ 1 236 066€ 1 236 066€ 49 468€ 2 763 983€ 2 700 674€ 2 701 488€ 2 725 380€ 2 567 891€ 2 652 786€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
994 778€ 837 608€ 849 478€ 395 548€ 947 279€ 47 278€ 47 278€ 438 151€ 434 237€ 435 034€ 458 771€ 301 454€ 384 695€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 2 191€ 81 807€ 1€ 17€ 172€ 0€ 2 191€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 1 947 206€ 1 969 617€ 1 969 617€ 1 969 617€ 1 969 617€ 1 969 080€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
45 222€ 25 392€ 75 463€ 79 224€ 288 787€ 288 787€ 0€ 296 820€ 296 820€ 296 820€ 296 820€ 296 820€ 296 820€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
900 001€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
18 274 186€ 13 790 707€ 14 109 103€ 13 301 107€ 12 996 748€ 12 566 440€ 13 430 747€ 13 972 584€ 13 271 911€ 11 594 190€ 10 370 733€ 11 637 408€ 12 727 909€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
17 243€ 24 839€ 28 152€ 24 611€ 22 976€ 41 077€ 34 423€ 31 556€ 19 957€ 23 050€ 26 841€ 22 949€ 24 954€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
17 243€ 24 839€ 28 152€ 24 611€ 22 976€ 37 753€ 29 097€ 31 556€ 19 957€ 23 050€ 26 841€ 22 949€ 24 380€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
3 324€ 5 326€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 574€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
10 773 111€ 10 683 378€ 10 883 913€ 10 069 329€ 10 110 998€ 10 226 445€ 10 562 928€ 10 583 249€ 10 046 169€ 8 152 485€ 7 604 577€ 7 364 085€ 7 579 966€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
9 284€ 6 231€ 6 687€ 0€ 17 254€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
10 763 827€ 10 677 147€ 10 877 226€ 10 069 329€ 10 110 998€ 10 226 445€ 10 545 674€ 10 583 249€ 9 540 304€ 8 152 485€ 7 604 577€ 7 364 085€ 7 573 639€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 505 865€ 0€ 0€ 0€ 6 327€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 413 557€ 1 237 303€ 1 747 545€ 1 834 095€ 1 801 576€ 1 733 221€ 2 344 384€ 2 349 579€ 2 477 209€ 2 742 790€ 2 193 592€ 2 085 405€ 2 438 964€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
10 701€ 14 419€ 30 135€ 9 071€ 18 760€ 90 413€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
913 868€ 1 041 307€ 1 458 028€ 1 567 546€ 1 562 113€ 1 459 474€ 2 069 281€ 2 033 993€ 1 996 653€ 2 260 952€ 1 753 348€ 1 685 096€ 1 587 611€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
258 911€ 167 653€ 244 231€ 241 638€ 204 752€ 169 673€ 177 950€ 209 855€ 334 931€ 332 492€ 304 732€ 265 236€ 351 334€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
800€ 1 916€ 2 627€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 2 014€ 230€ 1 332€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 3 129€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
12 071€ 13 125€ 13 125€ 13 212€ 13 251€ 13 661€ 97 153€ 105 731€ 140 483€ 149 116€ 134 180€ 135 073€ 500 019€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
218 006€ 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
6 070 275€ 1 845 187€ 1 449 493€ 1 373 071€ 1 061 199€ 565 698€ 489 011€ 1 008 200€ 628 994€ 576 284€ 446 142€ 2 065 388€ 2 534 647€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 1 760€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
18 776€ 21 484€ 20 565€ 18 967€ 17 406€ 16 150€ 16 714€ 16 879€ 16 835€ 17 425€ 13 093€ 13 798€ 13 608€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
6 051 499€ 1 823 703€ 1 428 928€ 1 354 104€ 1 043 793€ 549 547€ 472 297€ 991 321€ 612 159€ 558 859€ 433 049€ 2 049 830€ 2 521 039€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 99 582€ 99 581€ 99 581€ 99 581€ 149 378€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 99 582€ 99 581€ 99 581€ 99 581€ 149 378€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
33 107€ 38 935€ 30 958€ 33 514€ 56 959€ 64 416€ 265 663€ 222 665€ 168 645€ 151 904€ 64 837€ 74 467€ 54 304€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
32 871€ 38 698€ 30 723€ 33 278€ 56 723€ 64 181€ 265 427€ 222 430€ 168 410€ 151 904€ 64 837€ 74 467€ 54 304€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
237€ 237€ 236€ 236€ 236€ 236€ 236€ 236€ 236€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
77 691 164€ 74 425 441€ 76 110 021€ 75 010 225€ 76 674 782€ 77 945 903€ 80 204 521€ 84 309 432€ 83 707 203€ 84 004 815€ 83 733 462€ 83 549 401€ 80 170 357€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
57 509 012€ 55 282 911€ 56 289 594€ 55 626 269€ 58 605 280€ 58 650 629€ 61 102 440€ 65 004 734€ 64 484 714€ 64 873 359€ 67 763 503€ 68 280 246€ 68 580 248€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 140 313€ 47 955€ 48 768€ 72 660€ -84 829€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 140 313€ 47 955€ 48 768€ 72 660€ -84 829€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
57 509 012€ 55 282 911€ 56 289 594€ 55 626 269€ 58 605 280€ 58 650 629€ 61 102 440€ 64 864 420€ 64 436 759€ 64 824 591€ 67 690 843€ 68 365 075€ 68 580 248€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
55 513 299€ 56 289 594€ 55 628 559€ 58 605 280€ 58 025 373€ 58 518 574€ 62 336 410€ 65 195 971€ 64 645 037€ 64 774 345€ 68 366 470€ 68 946 948€ 67 687 642€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 995 713€ -1 006 684€ 661 035€ -2 979 011€ 579 907€ 132 054€ -1 233 970€ -331 551€ -208 277€ 50 246€ -675 627€ -581 873€ 892 606€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
7 690 994€ 6 514 405€ 7 066 244€ 7 060 805€ 5 428 496€ 8 150 881€ 7 669 099€ 6 600 273€ 6 892 120€ 6 662 728€ 8 757 875€ 7 978 659€ 6 588 405€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
236 929€ 840 513€ 846 397€ 242 786€ 237 992€ 298 106€ 209 964€ 216 169€ 222 112€ 193 696€ 172 155€ 172 668€ 149 166€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
236 929€ 840 513€ 846 397€ 242 786€ 237 992€ 298 106€ 209 964€ 216 169€ 222 112€ 193 696€ 172 155€ 172 668€ 149 166€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
782 615€ 50 940€ 57 261€ 6 537€ 64 887€ 26 612€ 28 120€ 54 245€ 0€ 16 824€ 12 865€ 66 987€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
775 813€ 50 928€ 57 253€ 6 533€ 64 887€ 26 612€ 28 120€ 54 245€ 0€ 16 824€ 11 762€ 66 987€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
6 802€ 12€ 8€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 103€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 345 551€ 2 513 291€ 2 423 656€ 2 582 416€ 2 649 716€ 2 771 939€ 3 138 430€ 1 843 293€ 1 846 385€ 1 858 200€ 1 891 927€ 1 952 749€ 1 875 157€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 188 139€ 1 267 593€ 1 309 068€ 1 420 382€ 1 490 505€ 1 559 073€ 1 784 632€ 1 812 232€ 1 828 684€ 1 846 553€ 1 882 670€ 1 943 614€ 1 871 149€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
45 164€ 40 131€ 30 919€ 32 329€ 20 675€ 11 930€ 8 188€ 11 594€ 13 203€ 11 647€ 9 257€ 9 135€ 4 008€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
21 132€ 52 127€ 2 566€ 8 076€ 24 695€ 40 411€ 19 467€ 4 497€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 091 115€ 1 153 440€ 1 083 669€ 1 127 138€ 1 130 460€ 1 176 240€ 1 305 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
2 043 340€ 1 103 979€ 1 113 256€ 1 331 932€ 744 546€ 713 736€ 990 224€ 929 979€ 740 302€ 709 036€ 1 002 350€ 831 201€ 803 822€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
218 263€ 367 149€ 257 993€ 697 651€ 200 009€ 223 687€ 500 373€ 362 638€ 249 903€ 279 062€ 276 895€ 430 938€ 123 315€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
12 424€ 18 000€ 17 489€ 27 778€ 0€ 25 059€ 2 750€ 8 072€ 492€ 11 151€ 0€ 11 153€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
44 419€ 108 207€ 117 993€ 37 661€ 37 246€ 37 168€ 39 545€ 42 964€ 38 397€ 38 616€ 37 034€ 38 687€ 40 467€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
15 945€ 0€ 0€ 0€ 11 436€ 6 260€ 294 175€ 0€ 43 608€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
25 907€ 2 322€ 2 848€ 11 718€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
50 125€ 42 992€ 67 485€ 74 565€ 19 692€ 48 203€ 34 362€ 139 590€ 67 012€ 40 854€ 25 496€ 34 828€ 253 574€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
295 423€ 304 467€ 287 003€ 261 746€ 213 113€ 224 269€ 219 091€ 209 821€ 175 338€ 188 270€ 215 863€ 194 280€ 184 784€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 853€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
203 043€ 207 731€ 202 315€ 181 676€ 194 345€ 153 147€ 145 038€ 146 684€ 158 457€ 130 727€ 117 593€ 115 225€ 116 885€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 77€ 0€ 3 294€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
43 571€ 45 672€ 44 692€ 36 391€ 40 605€ 27 263€ 26 755€ 25 455€ 31 687€ 21 161€ 24 143€ 17 243€ 21 492€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
10 036€ 5 638€ 160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 162 589€ 5 300€ 109 815€ 5 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 691€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
2 282 560€ 2 005 682€ 2 625 673€ 2 897 135€ 1 731 355€ 4 340 489€ 3 302 361€ 3 556 586€ 4 083 321€ 3 884 972€ 5 678 578€ 4 955 054€ 3 760 260€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
1 396 221€ 1 447 512€ 2 005 682€ 2 292 559€ 1 653 743€ 2 401 772€ 3 302 361€ 3 556 586€ 3 676 981€ 3 884 972€ 4 362 663€ 4 955 054€ 3 760 260€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
200 135€ 558 170€ 619 991€ 604 575€ 77 613€ 1 938 717€ 0€ 0€ 406 341€ 0€ 1 315 915€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
686 203€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
12 491 158€ 12 628 125€ 12 754 183€ 12 323 151€ 12 641 005€ 11 144 393€ 11 432 982€ 12 704 425€ 12 330 369€ 12 468 728€ 7 212 084€ 7 290 496€ 5 001 704€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 445 905€ 471 151€ 745 291€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
12 491 158€ 12 628 125€ 12 754 183€ 12 323 151€ 12 641 005€ 11 144 393€ 11 432 982€ 12 258 521€ 11 859 218€ 11 723 437€ 7 212 084€ 7 290 496€ 5 001 704€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€