Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Brezová pod Bradlom

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
14 751 601€ 11 761 872€ 11 914 170€ 11 661 803€ 11 110 165€ 10 914 204€ 10 164 297€ 8 651 651€ 8 347 207€ 8 251 519€ 8 457 827€ 9 502 060€ 8 274 141€ 8 568 677€ 8 458 002€ 8 198 607€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
12 999 970€ 10 277 204€ 9 688 534€ 9 674 534€ 9 363 953€ 9 125 059€ 8 332 318€ 7 385 965€ 7 194 349€ 7 078 162€ 7 396 757€ 7 931 626€ 7 425 644€ 7 705 113€ 7 488 542€ 7 299 447€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
11 875€ 5 834€ 6 349€ 6 864€ 7 140€ 3 848€ 7 888€ 15 960€ 24 032€ 31 798€ 3 001€ 145€ 1 094€ 2 043€ 2 992€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 386€ 909€ 1 432€ 1 955€ 2 478€ 3 001€ 145€ 1 094€ 2 043€ 2 992€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
5 319€ 5 834€ 6 349€ 6 864€ 7 140€ 0€ 6 979€ 14 528€ 22 077€ 29 319€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
6 557€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 462€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
12 981 456€ 10 264 732€ 9 675 546€ 9 661 031€ 9 350 174€ 9 114 572€ 8 317 791€ 7 363 367€ 7 163 678€ 7 039 726€ 7 387 117€ 7 661 595€ 7 154 664€ 7 408 716€ 7 191 218€ 7 005 152€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 411 083€ 3 291 119€ 3 289 878€ 3 262 883€ 3 257 406€ 3 258 682€ 3 327 456€ 3 315 785€ 3 359 708€ 3 358 470€ 3 361 577€ 3 365 816€ 3 369 787€ 3 370 785€ 3 365 973€ 3 368 476€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
72 544€ 72 544€ 62 501€ 62 501€ 62 501€ 61 501€ 61 501€ 61 501€ 61 501€ 61 501€ 60 873€ 60 873€ 60 873€ 60 873€ 60 873€ 60 873€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
6 920 968€ 5 867 532€ 5 103 456€ 4 680 346€ 4 864 818€ 4 645 649€ 4 405 239€ 2 704 682€ 3 006 030€ 3 433 751€ 3 755 728€ 3 981 139€ 3 526 855€ 3 516 144€ 3 441 411€ 3 272 487€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
278 730€ 263 949€ 306 298€ 280 474€ 321 347€ 301 840€ 80 448€ 98 158€ 84 767€ 67 078€ 70 204€ 82 064€ 102 270€ 101 161€ 121 940€ 146 781€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
406 289€ 475 231€ 562 020€ 637 287€ 713 780€ 785 199€ 176 210€ 154 073€ 17 067€ 0€ 828€ 3 328€ 5 828€ 13 591€ 12 284€ 21 188€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
238 082€ 239 516€ 253 938€ 38 611€ 41 734€ 44 857€ 47 980€ 51 103€ 54 226€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 653 760€ 54 841€ 97 455€ 698 930€ 88 588€ 16 844€ 218 957€ 978 064€ 580 379€ 118 926€ 137 907€ 168 375€ 89 051€ 346 162€ 188 737€ 135 347€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 269 886€ 269 886€ 294 354€ 294 332€ 294 295€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 256 608€ 256 608€ 259 131€ 259 109€ 259 109€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 945€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 945€ 21 908€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 740 824€ 1 474 381€ 2 215 631€ 1 975 308€ 1 734 337€ 1 777 756€ 1 826 786€ 1 260 940€ 1 147 847€ 1 168 105€ 1 056 083€ 1 566 363€ 843 717€ 859 056€ 964 015€ 892 092€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 173€ 904€ 709€ 1 203€ 844€ 505€ 318€ 254€ 323€ 375€ 494€ 618€ 449€ 698€ 359€ 278€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 173€ 904€ 709€ 1 203€ 844€ 505€ 318€ 254€ 323€ 375€ 494€ 618€ 449€ 698€ 359€ 278€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
946 145€ 955 421€ 977 722€ 1 016 586€ 1 075 835€ 1 152 504€ 1 218 759€ 466 636€ 546 233€ 616 490€ 567 192€ 945 970€ 319 911€ 332 009€ 290 043€ 332 307€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
630€ 765€ 811€ 95€ 16€ 320€ 934€ 557€ 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
945 515€ 954 656€ 976 911€ 1 016 491€ 1 075 819€ 1 152 184€ 1 217 825€ 466 080€ 545 793€ 616 490€ 567 192€ 439 507€ 319 911€ 332 009€ 290 043€ 332 307€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 506 463€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 140€ 380€ 620€ 860€ 1 100€ 1 340€ 1 580€ 1 820€ 0€ 863€ 863€ 863€ 863€ 863€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 140€ 380€ 620€ 860€ 1 100€ 1 340€ 1 580€ 1 820€ 0€ 863€ 863€ 863€ 863€ 863€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
132 138€ 121 965€ 150 121€ 161 731€ 120 378€ 119 208€ 110 357€ 143 247€ 143 503€ 132 407€ 116 497€ 131 652€ 169 709€ 159 774€ 127 262€ 87 920€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 654€ 500€ 559€ 500€ 0€ 223€ 26€ 12€ 0€ 863€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
27 745€ 10 250€ 3 297€ 7 375€ 8 744€ 7 726€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
15 626€ 31 472€ 47 528€ 56 025€ 38 184€ 41 410€ 44 129€ 50 174€ 56 133€ 36 438€ 43 643€ 52 928€ 102 693€ 91 271€ 79 073€ 68 144€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
61 817€ 76 231€ 96 396€ 89 364€ 71 484€ 67 844€ 63 890€ 90 550€ 85 266€ 92 853€ 71 763€ 74 555€ 64 986€ 58 086€ 46 374€ 18 804€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
2 534€ 1 950€ 1 240€ 0€ 666€ 583€ 715€ 820€ 760€ 639€ 637€ 501€ 544€ 743€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 819€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
24 415€ 2 062€ 1 660€ 8 966€ 1 300€ 1 645€ 970€ 1 203€ 785€ 1 977€ 454€ 625€ 1 460€ 9 662€ 1 815€ 109€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
661 368€ 395 951€ 1 086 699€ 795 168€ 536 420€ 504 438€ 496 012€ 649 222€ 455 969€ 418 832€ 371 037€ 487 261€ 352 785€ 365 712€ 545 488€ 471 587€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 475€ 1 635€ 2 384€ 1 568€ 1 587€ 949€ 2 021€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 156€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 378€ 0€ 0€ 1 296€ 416€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
657 893€ 394 317€ 1 084 315€ 793 444€ 534 833€ 503 490€ 493 991€ 649 222€ 455 969€ 418 832€ 371 037€ 486 883€ 352 785€ 365 712€ 544 192€ 471 171€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
10 806€ 10 287€ 10 005€ 11 961€ 11 876€ 11 389€ 5 193€ 4 745€ 5 010€ 5 251€ 4 987€ 4 071€ 4 780€ 4 508€ 5 445€ 7 068€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
10 806€ 10 287€ 10 005€ 11 961€ 11 876€ 11 389€ 5 193€ 4 745€ 5 010€ 5 251€ 4 987€ 4 071€ 4 780€ 4 508€ 5 445€ 7 068€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
14 751 601€ 11 761 872€ 11 914 170€ 11 661 803€ 11 110 165€ 10 914 204€ 10 164 297€ 8 651 651€ 8 347 207€ 8 251 519€ 8 457 827€ 9 502 060€ 8 274 141€ 8 568 677€ 8 458 002€ 8 198 607€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
9 971 891€ 7 867 039€ 7 509 370€ 7 066 971€ 6 745 903€ 6 715 234€ 6 905 177€ 5 531 014€ 5 581 361€ 5 786 274€ 5 939 116€ 6 413 507€ 6 135 508€ 6 412 509€ 6 751 157€ 7 354 140€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
9 971 891€ 7 867 039€ 7 509 370€ 7 066 971€ 6 745 903€ 6 715 234€ 6 905 177€ 5 531 014€ 5 581 361€ 5 786 274€ 5 939 116€ 6 413 507€ 6 135 508€ 6 412 509€ 6 751 157€ 7 354 140€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
7 867 039€ 7 509 370€ 7 066 647€ 6 745 903€ 6 715 234€ 6 839 920€ 6 762 165€ 5 581 361€ 5 786 274€ 5 939 116€ 6 413 507€ 6 138 820€ 6 411 210€ 6 751 182€ 7 332 398€ 7 230 197€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
2 104 851€ 357 669€ 442 723€ 321 068€ 30 669€ -124 686€ 143 013€ -50 347€ -204 913€ -152 842€ -474 391€ 274 688€ -275 702€ -338 673€ -581 241€ 123 943€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 760 444€ 1 292 266€ 1 916 757€ 2 010 963€ 2 182 740€ 2 107 838€ 1 797 937€ 1 896 690€ 1 551 870€ 1 211 842€ 1 324 082€ 1 819 773€ 1 501 160€ 1 637 249€ 1 282 850€ 457 631€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
123 885€ 567 357€ 741 793€ 721 598€ 478 994€ 478 994€ 628 661€ 628 659€ 628 657€ 478 670€ 497 917€ 504 038€ 671 470€ 654 373€ 631 132€ 160 042€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
121 653€ 565 125€ 719 366€ 719 366€ 476 762€ 476 762€ 626 744€ 626 742€ 476 756€ 476 753€ 476 753€ 476 752€ 647 660€ 634 790€ 606 575€ 134 888€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 154€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 232€ 2 232€ 22 428€ 2 232€ 2 232€ 2 232€ 1 917€ 1 917€ 151 902€ 1 917€ 21 164€ 27 286€ 23 810€ 19 583€ 24 557€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
184 111€ 18 860€ 222 324€ 93 883€ 265 089€ 15 874€ 66 538€ 61 853€ 24 539€ 21 247€ 33 216€ 0€ 4 304€ 4 977€ 4 826€ 5 390€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
184 111€ 18 860€ 101 687€ 93 883€ 265 089€ 15 874€ 66 538€ 61 853€ 24 539€ 21 247€ 33 216€ 0€ 4 304€ 4 977€ 4 826€ 5 390€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 120 637€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
329 054€ 101 051€ 115 634€ 120 690€ 366 774€ 375 064€ 139 609€ 145 071€ 154 420€ 172 665€ 195 827€ 173 200€ 178 696€ 183 980€ 193 141€ 169 202€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
328 316€ 97 432€ 105 942€ 114 368€ 364 469€ 371 916€ 136 456€ 143 236€ 149 752€ 159 595€ 174 888€ 173 102€ 178 255€ 183 246€ 188 068€ 166 205€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
738€ 247€ 329€ 1 083€ 2 305€ 3 149€ 3 153€ 1 835€ 609€ 128€ 111€ 98€ 441€ 734€ 1 789€ 2 997€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 3 372€ 9 363€ 5 239€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 059€ 12 943€ 20 828€ 0€ 0€ 0€ 3 284€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
251 439€ 148 450€ 143 978€ 168 394€ 200 277€ 141 202€ 165 888€ 156 122€ 133 710€ 123 671€ 136 532€ 656 965€ 126 100€ 323 329€ 112 592€ 122 997€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
43 703€ 27 326€ 29 138€ 28 970€ 76 553€ 25 122€ 38 406€ 25 521€ 22 702€ 17 948€ 42 928€ 575 135€ 30 885€ 184 199€ 34 597€ 14 911€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
39 322€ 21 905€ 17 631€ 19 433€ 19 804€ 19 940€ 19 737€ 19 701€ 18 810€ 19 261€ 25 989€ 24 040€ 23 499€ 24 492€ 37 956€ 22 188€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
37 247€ 8 718€ 8 363€ 9 168€ 7 684€ 7 374€ 7 060€ 6 516€ 9 846€ 9 594€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 115€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
3 372€ 5 991€ 5 989€ 2 618€ 0€ 0€ 0€ 4 059€ 8 884€ 7 885€ 6 998€ 0€ 0€ 3 284€ 6 166€ 15 117€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
41 328€ 1 481€ 996€ 23 899€ 12 484€ 1 311€ 27 000€ 32 161€ 1 019€ 838€ 931€ 3 357€ 1 339€ 2 374€ 1 302€ 5 109€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
50 262€ 47 957€ 47 441€ 46 889€ 47 097€ 50 016€ 41 780€ 40 246€ 43 058€ 40 643€ 35 377€ 33 040€ 35 709€ 50 516€ 733€ 39 410€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
30 748€ 29 683€ 28 928€ 30 558€ 30 363€ 29 558€ 26 839€ 23 687€ 24 552€ 23 186€ 20 873€ 18 170€ 20 217€ 21 617€ 26 073€ 21 335€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 819€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
5 458€ 5 389€ 5 494€ 5 859€ 6 293€ 7 880€ 5 067€ 4 232€ 4 839€ 4 315€ 3 435€ 3 223€ 3 712€ 6 098€ 5 765€ 4 927€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 920€ 13 634€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
871 954€ 456 549€ 693 028€ 906 398€ 871 606€ 1 096 704€ 797 240€ 904 985€ 610 544€ 415 590€ 460 590€ 485 570€ 520 590€ 470 590€ 341 159€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
674 739€ 214 245€ 360 175€ 506 105€ 557 471€ 680 516€ 687 704€ 797 732€ 532 214€ 370 590€ 460 590€ 460 590€ 495 570€ 470 590€ 341 159€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
197 216€ 146 569€ 237 118€ 304 558€ 314 135€ 416 187€ 109 536€ 107 253€ 78 330€ 45 000€ 0€ 24 980€ 25 020€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 95 735€ 95 735€ 95 735€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
3 019 266€ 2 602 567€ 2 488 043€ 2 583 869€ 2 181 523€ 2 091 132€ 1 461 183€ 1 223 947€ 1 213 976€ 1 253 403€ 1 194 629€ 1 268 780€ 637 473€ 518 919€ 423 995€ 386 836€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 890€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
3 019 266€ 2 602 567€ 2 488 043€ 2 583 869€ 2 181 523€ 2 091 132€ 1 461 183€ 1 223 947€ 1 213 086€ 1 253 403€ 1 194 599€ 1 268 780€ 637 473€ 518 919€ 423 995€ 386 836€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€