Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
39 994 419€ 40 797 576€ 41 154 969€ 38 779 259€ 36 543 010€ 36 567 228€ 34 357 375€ 33 413 117€ 30 686 013€ 30 669 792€ 27 799 320€ 28 407 681€ 33 851 998€ 29 851 859€ 27 160 393€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
33 033 351€ 33 424 131€ 33 321 123€ 32 347 687€ 29 787 197€ 30 011 139€ 27 720 887€ 30 107 735€ 26 951 985€ 27 180 258€ 24 335 507€ 24 911 096€ 30 707 371€ 27 216 814€ 24 924 583€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
82 858€ 108 157€ 72 413€ 15 554€ 16 406€ 23 879€ 33 085€ 12 815€ 1 958€ 9 472€ 13 777€ 17 141€ 26 105€ 35 069€ 27 020€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
21 462€ 27 374€ 8 546€ 6 536€ 16 406€ 23 879€ 33 085€ 12 815€ 1 958€ 2 834€ 3 412€ 7 168€ 10 924€ 14 680€ 6 207€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
26 746€ 51 263€ 39 867€ 6 638€ 10 365€ 9 973€ 15 181€ 20 389€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
34 650€ 29 520€ 24 000€ 9 018€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 813€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
29 457 340€ 30 113 821€ 30 403 058€ 29 592 297€ 27 591 955€ 27 608 353€ 25 448 895€ 28 056 013€ 24 911 120€ 25 366 878€ 22 517 822€ 23 312 248€ 25 101 848€ 22 237 750€ 20 108 179€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
6 038 661€ 5 928 068€ 5 904 088€ 5 907 313€ 5 906 257€ 5 909 645€ 5 912 704€ 5 063 671€ 5 090 979€ 5 113 709€ 5 256 757€ 5 319 997€ 5 307 671€ 5 352 597€ 5 109 440€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
43 879€ 43 879€ 43 879€ 43 879€ 43 879€ 43 879€ 43 879€ 39 879€ 39 879€ 39 285€ 39 285€ 39 285€ 39 285€ 39 285€ 39 302€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
21 025 415€ 21 897 621€ 21 864 193€ 21 483 110€ 20 277 104€ 21 311 935€ 19 130 405€ 18 962 145€ 19 391 578€ 19 796 129€ 16 778 681€ 17 326 769€ 17 745 545€ 16 380 625€ 14 234 283€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
80 801€ 166 756€ 126 496€ 117 934€ 114 302€ 128 814€ 133 290€ 222 444€ 155 024€ 195 629€ 215 241€ 233 645€ 258 643€ 198 412€ 115 780€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
148 010€ 137 576€ 103 350€ 101 627€ 130 760€ 161 948€ 195 563€ 190 000€ 94 758€ 119 586€ 131 444€ 155 771€ 171 942€ 67 287€ 45 774€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
1 765 949€ 1 826 827€ 1 725 661€ 1 806 814€ 735 460€ 2 396 062€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
354 626€ 113 095€ 635 390€ 131 621€ 384 192€ 52 132€ 33 054€ 1 181 813€ 138 901€ 102 540€ 96 413€ 236 781€ 1 578 762€ 199 544€ 563 600€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
3 493 152€ 3 202 152€ 2 845 652€ 2 739 836€ 2 178 836€ 2 378 907€ 2 238 907€ 2 038 907€ 2 038 907€ 1 803 907€ 1 803 907€ 1 581 707€ 5 579 418€ 4 943 995€ 4 789 384€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
3 489 966€ 3 198 966€ 2 842 466€ 2 736 650€ 2 175 650€ 2 375 721€ 2 235 721€ 2 035 721€ 2 035 721€ 1 800 721€ 1 800 721€ 1 578 521€ 1 208 030€ 572 607€ 245 634€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 175 032€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 1 992€ 2 190€ 2 190€ 2 190€ 2 190€ 2 190€ 2 190€ 4 370 392€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
198€ 198€ 198€ 198€ 198€ 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 370 392€ 4 368 718€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
6 945 414€ 7 360 318€ 7 823 345€ 6 420 993€ 6 748 530€ 6 550 885€ 6 630 076€ 3 297 779€ 3 725 906€ 3 479 871€ 3 456 570€ 3 489 754€ 3 136 603€ 2 629 849€ 2 230 233€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
502€ 629€ 620€ 224€ 447€ 830€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
502€ 629€ 620€ 224€ 447€ 830€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
5 973 283€ 5 966 908€ 6 106 956€ 4 852 103€ 5 014 045€ 5 134 944€ 5 260 225€ 2 803 904€ 2 817 915€ 2 839 363€ 2 773 044€ 2 795 000€ 1 509 644€ 716 117€ 735 046€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 35€ 0€ 11€ 33€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
5 973 283€ 5 966 908€ 6 106 956€ 4 852 103€ 5 014 045€ 5 134 944€ 5 260 225€ 2 803 904€ 2 817 915€ 2 818 006€ 2 773 044€ 2 793 811€ 756 983€ 716 106€ 735 013€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
21 357€ 0€ 1 154€ 752 661€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
1 441€ 1 441€ 1 441€ 1 441€ 1 441€ 1 441€ 1 441€ 1 441€ 1 441€ 1 441€ 1 187€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 441€ 1 441€ 1 441€ 1 441€ 1 441€ 1 441€ 1 441€ 1 441€ 1 441€ 1 441€ 1 187€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
192 535€ 238 643€ 277 701€ 165 186€ 177 704€ 163 442€ 175 065€ 158 277€ 273 230€ 246 997€ 286 325€ 247 383€ 229 988€ 218 171€ 272 190€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
166€ 339€ 123€ 36€ 321€ 5 418€ 4 937€ 295€ 8 171€ 3 147€ 2 137€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
143 054€ 129 707€ 152 373€ 111 162€ 113 674€ 107 602€ 121 644€ 117 436€ 134 259€ 125 282€ 125 959€ 109 517€ 94 036€ 116 919€ 130 917€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
43 765€ 51 473€ 75 384€ 53 622€ 63 261€ 49 939€ 48 132€ 40 266€ 130 396€ 118 240€ 157 893€ 136 264€ 135 601€ 101 006€ 140 908€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
5 551€ 2 306€ 422€ 367€ 448€ 428€ 353€ 280€ 405€ 328€ 335€ 381€ 313€ 212€ 232€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 1 221€ 38€ 34€ 133€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
54 818€ 49 398€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
778 154€ 1 153 326€ 1 437 247€ 1 402 263€ 1 555 340€ 1 251 058€ 1 193 346€ 334 158€ 633 319€ 391 569€ 395 386€ 446 751€ 1 396 747€ 1 695 114€ 1 222 167€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
928€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
778 154€ 1 152 397€ 1 437 247€ 1 402 263€ 1 555 340€ 1 251 058€ 1 193 346€ 334 158€ 633 319€ 391 569€ 395 386€ 446 751€ 1 396 747€ 1 695 114€ 1 222 167€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
15 654€ 13 127€ 10 501€ 10 578€ 7 283€ 5 204€ 6 411€ 7 603€ 8 122€ 9 663€ 7 244€ 6 831€ 8 024€ 5 196€ 5 577€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
15 654€ 13 127€ 10 501€ 10 578€ 7 283€ 5 204€ 6 411€ 7 603€ 8 122€ 9 663€ 7 244€ 6 831€ 8 024€ 5 196€ 5 577€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
39 994 419€ 40 797 576€ 41 154 969€ 38 779 259€ 36 543 010€ 36 567 228€ 34 357 375€ 33 413 117€ 30 686 013€ 30 669 792€ 27 799 320€ 28 407 681€ 33 851 998€ 29 851 859€ 27 160 393€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
17 192 832€ 17 218 731€ 17 416 670€ 17 050 611€ 16 171 502€ 16 325 140€ 15 802 547€ 14 740 072€ 14 876 529€ 14 472 672€ 14 895 115€ 14 831 362€ 19 052 468€ 19 501 960€ 19 266 813€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
17 192 832€ 17 218 731€ 17 416 670€ 17 050 611€ 16 171 502€ 16 325 140€ 15 802 547€ 14 740 072€ 14 876 529€ 14 472 672€ 14 895 115€ 14 831 362€ 19 052 468€ 19 501 960€ 19 266 813€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
17 230 060€ 17 416 670€ 17 050 611€ 16 187 692€ 16 325 140€ 15 802 547€ 14 739 729€ 14 876 529€ 14 592 236€ 14 951 441€ 14 781 851€ 19 052 502€ 19 496 983€ 19 330 127€ 18 746 564€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-37 228€ -197 939€ 366 059€ 862 919€ -153 638€ 522 593€ 1 062 818€ -136 456€ 284 292€ -478 769€ 113 265€ -4 221 140€ -444 515€ 171 833€ 520 249€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
9 544 879€ 10 103 245€ 10 497 554€ 9 020 058€ 9 417 220€ 9 736 964€ 8 336 222€ 10 501 453€ 8 714 474€ 9 008 468€ 6 766 232€ 7 262 674€ 9 874 205€ 7 354 813€ 6 069 143€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
20 816€ 48 780€ 1 500€ 1 500€ 3 500€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 66 691€ 55 138€ 55 148€ 54 924€ 42 239€ 29 045€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
20 816€ 48 780€ 1 500€ 1 500€ 3 500€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 66 691€ 55 138€ 55 148€ 54 924€ 42 239€ 29 045€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
114 907€ 233 497€ 218 538€ 148 855€ 781 226€ 359 272€ 35 572€ 748€ 30 377€ 0€ 264€ 0€ 0€ 59 720€ 5 178€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
114 907€ 233 101€ 218 140€ 148 459€ 758 686€ 359 272€ 35 560€ 748€ 30 377€ 0€ 264€ 0€ 0€ 59 720€ 5 178€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
396€ 398€ 396€ 22 540€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
6 136 715€ 6 367 486€ 6 596 299€ 5 366 137€ 5 718 384€ 6 365 587€ 5 257 609€ 5 384 717€ 5 577 234€ 6 077 111€ 4 029 533€ 4 292 619€ 4 627 132€ 4 810 632€ 3 630 684€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
6 004 510€ 6 211 615€ 6 414 947€ 5 177 989€ 5 506 151€ 6 124 451€ 4 987 190€ 5 176 893€ 5 294 130€ 5 717 251€ 3 586 916€ 3 782 649€ 3 977 657€ 4 081 690€ 2 803 094€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
13 613€ 14 675€ 11 774€ 10 514€ 8 880€ 8 798€ 10 151€ 9 171€ 8 833€ 7 726€ 7 379€ 5 521€ 5 704€ 4 723€ 2 290€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
118 591€ 141 196€ 169 578€ 177 634€ 203 353€ 232 338€ 260 269€ 198 653€ 274 272€ 352 134€ 435 238€ 504 449€ 643 771€ 724 219€ 825 300€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
691 889€ 613 194€ 628 350€ 609 632€ 579 101€ 494 695€ 545 321€ 523 775€ 710 787€ 583 956€ 239 441€ 267 927€ 1 168 823€ 360 713€ 231 229€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
151 147€ 89 899€ 125 459€ 76 158€ 100 074€ 63 899€ 55 867€ 63 933€ 60 082€ 284 411€ 50 377€ 59 099€ 1 022 861€ 139 614€ 72 628€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
32 235€ 205 016€ 13 702€ 14 024€ 13 843€ 15 677€ 14 150€ 15 170€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
345 258€ 324 709€ 325 231€ 298 869€ 299 847€ 291 088€ 325 793€ 253 841€ 274 397€ 83 257€ 63€ 0€ 0€ 0€ 31 368€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
33 182€ 28 382€ 27 789€ 25 718€ 28 985€ 28 461€ 27 949€ 75 619€ 76 011€ 73 151€ 63 621€ 74 002€ 13 782€ 19 791€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
21 656€ 15 501€ 2 637€ 72 299€ 23 994€ 209€ 26 308€ 422€ 3 580€ 318€ 1 905€ 592€ 298€ 80 008€ 166€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
74 896€ 83 393€ 77 838€ 72 460€ 64 997€ 59 895€ 59 508€ 53 346€ 50 188€ 55 320€ 51 676€ 51 102€ 46 520€ 50 023€ 56 795€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
2 000€ 2 072€ 1 877€ 1 732€ 1 910€ 1 740€ 1 464€ 1 491€ 1 358€ 1 574€ 1 599€ 1 579€ 1 593€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
53 616€ 57 825€ 54 772€ 50 306€ 43 167€ 40 470€ 39 589€ 35 287€ 33 133€ 36 080€ 33 047€ 32 534€ 28 956€ 31 408€ 28 348€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 25 965€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
12 134€ 13 485€ 12 624€ 11 751€ 9 944€ 8 941€ 8 397€ 7 353€ 6 916€ 7 427€ 7 144€ 7 100€ 5 415€ 5 883€ 5 245€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 1 468€ 9 145€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
6 216€ 28 800€ 16 226€ 648€ 24 570€ 18 257€ 19 916€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
2 580 552€ 2 840 287€ 3 052 866€ 2 893 935€ 2 335 009€ 2 515 810€ 2 496 120€ 4 590 613€ 2 394 476€ 2 280 710€ 2 441 856€ 2 646 980€ 4 023 326€ 2 081 509€ 2 173 007€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
2 060 712€ 2 353 388€ 2 565 965€ 2 646 025€ 2 118 761€ 2 298 338€ 2 273 882€ 2 417 798€ 2 333 407€ 2 219 641€ 2 380 787€ 2 540 755€ 2 620 491€ 2 046 300€ 2 173 007€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
280 840€ 247 899€ 247 901€ 247 910€ 216 248€ 217 472€ 222 238€ 2 172 815€ 61 069€ 61 069€ 61 069€ 106 225€ 1 402 835€ 35 209€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
239 000€ 239 000€ 239 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
13 256 707€ 13 475 600€ 13 240 745€ 12 708 589€ 10 954 289€ 10 505 124€ 10 218 606€ 8 171 592€ 7 095 011€ 7 188 651€ 6 137 973€ 6 313 645€ 4 925 325€ 2 995 086€ 1 824 437€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
55€ 2 645€ 3 519€ 3 764€ 3 856€ 6 543€ 0€ 1 418€ 5 078€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
13 256 707€ 13 475 600€ 13 240 745€ 12 708 589€ 10 954 289€ 10 505 124€ 10 218 551€ 8 168 948€ 7 091 492€ 7 184 887€ 6 134 117€ 6 307 102€ 4 925 325€ 2 993 668€ 1 819 359€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€