Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
14 085 121€ 13 621 899€ 12 672 194€ 10 710 516€ 11 164 903€ 9 818 399€ 9 401 638€ 9 516 829€ 9 792 693€ 9 465 383€ 8 927 677€ 8 735 552€ 8 205 534€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
10 949 420€ 10 652 549€ 9 890 012€ 8 386 493€ 8 455 300€ 6 900 156€ 6 561 837€ 6 638 351€ 7 963 521€ 7 432 201€ 7 814 862€ 7 461 380€ 6 957 311€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
53 057€ 27 201€ 27 537€ 18 149€ 22 345€ 3 008€ 1 245€ 584€ 1 777€ 4 960€ 12 607€ 19 475€ 30 140€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
304€ 661€ 1 298€ 16 484€ 22 345€ 3 008€ 1 245€ 584€ 1 770€ 2 956€ 4 142€ 5 330€ 7 070€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 207€ 946€ 1 442€ 665€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
52 753€ 26 540€ 26 239€ 1 665€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 797€ 7 519€ 12 703€ 22 405€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
9 518 911€ 9 247 897€ 8 485 024€ 6 990 730€ 7 055 342€ 5 519 534€ 5 182 978€ 5 260 153€ 6 584 131€ 6 049 627€ 6 424 641€ 6 057 652€ 5 542 753€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 798 446€ 1 878 586€ 1 685 469€ 1 643 800€ 1 641 107€ 1 296 871€ 1 320 755€ 1 297 026€ 1 289 559€ 1 096 073€ 1 124 540€ 1 119 832€ 1 023 070€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
15 501€ 15 501€ 15 501€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
5 731 043€ 5 493 866€ 5 494 239€ 4 201 377€ 4 051 684€ 3 057 970€ 3 511 312€ 3 728 651€ 4 040 560€ 3 400 743€ 4 680 237€ 3 952 574€ 4 085 441€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
251 827€ 193 354€ 178 743€ 107 465€ 118 403€ 58 230€ 68 217€ 70 059€ 81 972€ 92 897€ 123 924€ 122 254€ 144 493€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
199 064€ 229 328€ 262 879€ 293 941€ 191 018€ 33 013€ 2 244€ 3 375€ 5 061€ 9 570€ 16 424€ 30 053€ 45 243€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
59 966€ 76 260€ 67 890€ 61 831€ 41 469€ 21 971€ 16 664€ 10 002€ 13 513€ 15 055€ 4 030€ 3 798€ 4 348€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
362 247€ 278 768€ 208 387€ 194 150€ 229 895€ 220 745€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 100 816€ 1 082 234€ 571 916€ 483 166€ 776 766€ 825 736€ 258 786€ 146 041€ 1 148 465€ 1 435 289€ 475 486€ 829 141€ 240 158€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 377 451€ 1 377 451€ 1 377 451€ 1 377 614€ 1 377 614€ 1 377 614€ 1 377 614€ 1 377 614€ 1 377 614€ 1 377 614€ 1 377 614€ 1 384 253€ 1 384 418€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 6 639€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
1 377 451€ 1 377 451€ 1 377 451€ 1 377 614€ 1 377 614€ 1 377 614€ 1 377 614€ 1 377 614€ 1 377 614€ 1 377 614€ 1 377 614€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 377 614€ 1 377 779€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 134 238€ 2 968 551€ 2 780 920€ 2 323 233€ 2 704 195€ 2 915 280€ 2 834 430€ 2 870 974€ 1 825 190€ 2 028 881€ 1 106 293€ 1 267 765€ 1 243 045€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
15 071€ 15 974€ 17 638€ 15 871€ 12 894€ 16 025€ 21 310€ 20 105€ 13 710€ 9 377€ 9 755€ 12 062€ 12 547€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
15 071€ 15 974€ 17 638€ 15 871€ 12 894€ 16 025€ 21 310€ 20 105€ 13 710€ 9 377€ 9 755€ 12 062€ 12 547€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 425 855€ 2 376 711€ 2 414 043€ 1 735 094€ 2 073 626€ 2 231 724€ 2 198 166€ 2 372 211€ 1 402 527€ 1 525 982€ 549 876€ 635 585€ 579 831€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 91€ 1 006€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34€ 45€ 45€ 66€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 292 092€ 2 374 989€ 2 411 375€ 1 734 871€ 1 870 489€ 2 023 405€ 2 198 166€ 2 372 211€ 1 402 527€ 1 525 948€ 549 831€ 635 540€ 579 765€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
133 762€ 1 630€ 1 661€ 223€ 203 137€ 208 319€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 175 495€ 175 495€ 175 495€ 0€ 0€ 39 844€ 44 938€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 175 495€ 175 495€ 175 495€ 0€ 0€ 39 844€ 44 938€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
104 217€ 207 217€ 79 072€ 89 258€ 79 329€ 67 580€ 74 428€ 93 252€ 262 348€ 345 236€ 303 678€ 339 959€ 63 765€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
8 277€ 9 606€ 5 186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
32 851€ 31 858€ 23 704€ 29 697€ 32 882€ 31 354€ 42 431€ 33 225€ 203 385€ 290 063€ 286 079€ 306 022€ 48 131€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
45 378€ 32 659€ 32 480€ 29 085€ 10 343€ 9 871€ 5 087€ 16 706€ 14 793€ 14 119€ 15 515€ 16 218€ 4 481€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 220€ 0€ 33€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
17 711€ 133 093€ 17 702€ 30 476€ 36 104€ 26 355€ 26 911€ 42 658€ 43 506€ 40 390€ 0€ 17 055€ 10 456€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 200€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
556 895€ 346 249€ 243 339€ 451 410€ 501 946€ 384 455€ 364 900€ 209 863€ 146 606€ 148 152€ 203 140€ 235 034€ 583 350€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 769€ 10 328€ 5 883€ 2 957€ 1 984€ 1 552€ 516€ 2 129€ 1 974€ 2 691€ 992€ 8 142€ 5 444€
087
2.
Ceniny (213)
682€ 27€ 255€ 600€ 1 068€ 504€ 752€ 621€ 714€ 353€ 1 027€ 439€ 33€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
553 445€ 335 894€ 237 201€ 447 852€ 498 893€ 382 399€ 363 632€ 207 113€ 143 918€ 145 108€ 201 121€ 226 453€ 577 873€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
32 200€ 22 400€ 26 829€ 31 600€ 36 400€ 40 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 552€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
32 200€ 22 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 26 800€ 31 600€ 36 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 552€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 29€ 0€ 0€ 40 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 130€ 48€ 0€ 134€ 0€ 187€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 187€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 130€ 48€ 0€ 134€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 463€ 799€ 1 262€ 791€ 5 407€ 2 964€ 5 371€ 7 504€ 3 982€ 4 301€ 6 522€ 6 407€ 5 178€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 463€ 799€ 1 262€ 791€ 5 407€ 2 964€ 5 371€ 7 504€ 3 982€ 4 301€ 6 522€ 6 407€ 5 178€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
14 085 121€ 13 621 899€ 12 672 194€ 10 710 516€ 11 164 903€ 9 818 399€ 9 401 638€ 9 516 829€ 9 792 693€ 9 465 383€ 8 927 677€ 8 735 552€ 8 205 534€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
7 976 592€ 7 580 292€ 7 294 468€ 5 668 975€ 5 897 056€ 4 895 641€ 4 528 052€ 5 131 586€ 5 165 647€ 5 422 042€ 4 965 263€ 5 392 965€ 5 083 748€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
-112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 893€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
-112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 997€ -112 893€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
8 089 589€ 7 693 290€ 7 407 465€ 5 781 972€ 6 010 054€ 5 008 638€ 4 641 049€ 5 244 583€ 5 278 644€ 5 535 039€ 5 078 260€ 5 505 962€ 5 196 641€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
7 693 290€ 7 407 465€ 6 979 537€ 5 997 912€ 5 005 201€ 4 641 768€ 5 244 638€ 5 277 373€ 5 205 439€ 5 754 822€ 5 424 812€ 5 261 771€ 5 188 210€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
396 300€ 285 825€ 427 928€ -215 940€ 1 004 853€ 366 871€ -603 589€ -32 789€ 73 205€ -219 783€ -346 552€ 244 191€ 8 431€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 610 525€ 2 489 138€ 1 924 885€ 1 794 281€ 1 897 563€ 2 180 620€ 1 981 286€ 1 352 524€ 1 890 577€ 2 138 397€ 2 031 231€ 1 838 089€ 1 970 588€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
131 567€ 131 567€ 131 567€ 386 921€ 386 921€ 386 921€ 770 242€ 33 897€ 26 914€ 24 440€ 23 922€ 38 359€ 16 431€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
127 967€ 127 967€ 127 967€ 383 321€ 383 321€ 383 321€ 766 642€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
3 600€ 3 600€ 3 600€ 3 600€ 3 600€ 3 600€ 0€ 33 897€ 26 914€ 24 440€ 23 922€ 38 359€ 16 431€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
82 620€ 50 376€ 36 845€ 255€ 728€ 1 001€ 753€ 6 685€ 9 193€ 2 975€ 450€ 556€ 133 937€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
82 620€ 50 376€ 36 845€ 255€ 728€ 1 001€ 753€ 6 685€ 9 193€ 2 975€ 450€ 556€ 133 937€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 118 371€ 1 176 675€ 1 233 740€ 843 884€ 877 609€ 913 970€ 947 449€ 1 022 319€ 1 068 676€ 1 130 727€ 1 195 812€ 1 260 500€ 1 326 528€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 115 910€ 1 174 040€ 1 230 504€ 840 426€ 874 946€ 911 915€ 945 202€ 1 020 950€ 1 067 537€ 1 129 528€ 1 192 712€ 1 256 712€ 1 322 180€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 461€ 2 635€ 3 236€ 3 457€ 2 663€ 2 056€ 2 247€ 1 370€ 1 139€ 1 199€ 3 100€ 3 788€ 4 348€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
259 746€ 265 193€ 165 807€ 164 444€ 176 509€ 130 510€ 123 796€ 121 340€ 298 929€ 661 972€ 555 052€ 149 817€ 169 454€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
47 021€ 121 405€ 41 793€ 54 107€ 50 896€ 32 718€ 37 612€ 62 554€ 235 081€ 513 304€ 418 528€ 21 840€ 122 618€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
60 728€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66 810€ 67 414€ 78 449€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
58 932€ 57 663€ 56 504€ 42 072€ 42 219€ 39 198€ 38 329€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
14 557€ 763€ 994€ 390€ 175€ 184€ 138€ 217€ 161€ 253€ 871€ 335€ 15 966€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
43 772€ 40 771€ 36 924€ 37 265€ 48 384€ 33 687€ 27 173€ 28 834€ 26 438€ 25 599€ 43 886€ 29 210€ 11 950€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
27 108€ 25 872€ 24 137€ 23 644€ 26 496€ 20 312€ 17 284€ 18 338€ 16 026€ 15 725€ 17 673€ 16 605€ 15 568€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
6 848€ 6 296€ 5 455€ 5 064€ 8 339€ 4 412€ 3 261€ 3 433€ 3 122€ 3 136€ 6 680€ 3 378€ 3 352€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
779€ 12 424€ 0€ 1 900€ 0€ 0€ 0€ 7 963€ 18 102€ 37 088€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
1 018 222€ 865 328€ 356 927€ 398 777€ 455 797€ 748 217€ 139 046€ 168 283€ 486 865€ 318 283€ 255 995€ 388 857€ 324 238€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
793 836€ 823 557€ 315 139€ 384 452€ 426 034€ 139 167€ 109 808€ 139 046€ 168 283€ 238 198€ 226 758€ 285 232€ 324 238€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
79 856€ 41 771€ 41 788€ 14 325€ 29 763€ 609 049€ 29 237€ 29 237€ 318 583€ 80 085€ 29 237€ 103 625€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
144 530€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
3 498 003€ 3 552 468€ 3 452 842€ 3 247 260€ 3 370 283€ 2 742 139€ 2 892 300€ 3 032 719€ 2 736 469€ 1 904 944€ 1 931 183€ 1 504 498€ 1 151 198€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
3 498 003€ 3 552 468€ 3 452 842€ 3 247 260€ 3 370 283€ 2 742 139€ 2 892 300€ 3 032 719€ 2 736 469€ 1 904 944€ 1 931 183€ 1 504 498€ 1 151 198€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€