Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
263 249 921€ 265 291 300€ 261 690 334€ 262 169 388€ 256 758 480€ 250 705 440€ 254 604 716€ 242 257 092€ 244 945 663€ 267 785 480€ 269 577 051€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
236 463 561€ 234 189 825€ 231 611 699€ 234 206 479€ 230 720 492€ 227 119 988€ 233 662 263€ 225 174 138€ 226 045 474€ 249 550 690€ 249 893 408€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
521 355€ 864 946€ 1 384 054€ 1 518 695€ 1 672 501€ 1 785 751€ 1 702 800€ 1 711 833€ 1 728 546€ 995 614€ 48 280€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
181 196€ 504 761€ 924 749€ 1 174 733€ 1 588 008€ 47 915€ 37 805€ 46 433€ 50 108€ 69 427€ 48 280€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
82 693€ 133 395€ 129 896€ 111 522€ 25 334€ 36 674€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
257 466€ 226 790€ 322 070€ 183 346€ 10 066€ 16 342€ 9 303€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 7 340€ 49 093€ 49 093€ 1 684 820€ 1 655 693€ 1 665 401€ 1 678 438€ 926 187€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
200 360 414€ 197 743 087€ 194 645 852€ 197 105 992€ 193 466 199€ 189 756 882€ 191 963 212€ 183 268 970€ 186 703 593€ 210 601 763€ 211 896 899€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
155 167 844€ 155 377 567€ 154 452 343€ 155 310 647€ 155 328 281€ 155 237 035€ 154 895 931€ 154 837 622€ 154 913 189€ 154 752 609€ 154 623 855€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
330 678€ 223 925€ 223 925€ 223 925€ 223 925€ 223 925€ 223 925€ 223 925€ 215 261€ 212 012€ 212 012€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
36 880 319€ 38 396 257€ 35 686 565€ 36 355 597€ 31 928 238€ 31 156 200€ 33 611 031€ 25 343 140€ 26 191 028€ 28 405 937€ 29 856 792€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
567 657€ 559 075€ 572 712€ 391 917€ 344 174€ 172 219€ 137 446€ 199 251€ 189 877€ 197 196€ 275 113€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
64 694€ 124 564€ 174 064€ 199 941€ 193 525€ 199 441€ 118 819€ 0€ 640€ 11 521€ 35 993€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
743 375€ 755 663€ 777 143€ 798 623€ 818 844€ 728 399€ 79 242€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
6 605 846€ 2 306 036€ 2 759 101€ 3 825 342€ 4 629 212€ 2 039 663€ 2 896 818€ 2 665 032€ 5 193 598€ 27 022 489€ 26 893 134€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
35 581 792€ 35 581 792€ 35 581 792€ 35 581 792€ 35 581 792€ 35 577 355€ 39 996 251€ 40 193 334€ 37 613 334€ 37 953 313€ 37 948 229€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
16 611 598€ 16 611 598€ 16 611 598€ 16 611 598€ 16 611 598€ 16 607 161€ 21 026 057€ 20 948 997€ 18 368 997€ 17 579 135€ 17 576 194€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
3 083 948€ 3 083 948€ 3 083 948€ 3 083 948€ 3 083 948€ 3 083 948€ 3 083 948€ 3 358 091€ 3 358 091€ 4 491 418€ 4 489 275€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
15 886 246€ 15 886 246€ 15 886 246€ 15 886 246€ 15 886 246€ 15 886 246€ 15 886 246€ 15 886 246€ 15 886 246€ 15 882 760€ 15 882 760€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
26 539 596€ 30 798 379€ 29 742 774€ 27 792 221€ 25 867 093€ 23 452 334€ 20 819 866€ 16 924 578€ 18 779 499€ 18 136 322€ 19 596 248€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
110 766€ 70 859€ 74 525€ 91 689€ 81 583€ 70 456€ 71 953€ 54 515€ 46 237€ 49 155€ 56 557€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
60 819€ 56 672€ 64 326€ 81 796€ 73 311€ 62 113€ 64 945€ 47 990€ 39 477€ 43 155€ 50 731€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
49 946€ 14 188€ 10 199€ 9 893€ 8 272€ 8 344€ 7 008€ 6 525€ 6 761€ 6 000€ 5 826€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
10 974 088€ 11 240 224€ 12 156 678€ 11 177 784€ 10 766 949€ 10 897 219€ 11 161 154€ 9 529 104€ 11 316 669€ 12 270 526€ 13 807 901€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
246€ 668€ 775€ 138€ 820€ 10 046€ 9 689€ 8 976€ 2 333€ 1 785€ 1 657€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
10 973 842€ 11 239 548€ 12 155 903€ 11 177 646€ 10 766 129€ 10 881 295€ 11 151 464€ 9 520 128€ 11 314 336€ 12 268 741€ 13 806 244€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 5 878€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
498€ 498€ 90 940€ 262 462€ 452 249€ 624 671€ 796 597€ 972 416€ 1 120 072€ 1 297 757€ 1 730 281€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
498€ 498€ 90 940€ 262 462€ 434 060€ 605 761€ 777 028€ 972 416€ 1 120 072€ 1 297 757€ 1 730 281€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 18 190€ 18 910€ 19 570€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
1 812 037€ 2 883 120€ 1 344 912€ 2 097 612€ 2 004 433€ 1 844 067€ 2 347 593€ 2 099 707€ 2 888 945€ 2 125 027€ 1 546 038€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
4 991€ 11 958€ 1 992€ 5 586€ 7 999€ 1 289€ 1 671€ 1 546€ 136€ 720€ 1 576€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 161 527€ 0€ 400€ 972€ 586€ 684€ 257€ 99€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 90 442€ 171 522€ 171 522€ 171 656€ 171 522€ 450 894€ 454 515€ 421 208€ 288 744€ 278€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
894 813€ 966 961€ 777 919€ 1 044 218€ 1 043 480€ 941 339€ 852 756€ 824 921€ 1 591 705€ 891 747€ 885 026€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
549 851€ 409 220€ 229 127€ 703 031€ 774 235€ 713 120€ 708 587€ 715 532€ 814 711€ 658 908€ 481 158€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
3 840€ 1 353€ 2 047€ 2 442€ 407€ 3 591€ 6 450€ 4 809€ 3 812€ 4 769€ 4 655€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 013€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 319€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
358 542€ 435 075€ 162 305€ 9 284€ 342€ 8 996€ 300 301€ 75 868€ 46 036€ 37 332€ 147 848€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 968 112€ 0€ 0€ 6 314€ 3 810€ 25 963€ 21 929€ 10 652€ 223 218€ 25 398€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
13 642 207€ 16 603 679€ 16 075 720€ 14 162 675€ 12 561 878€ 10 015 921€ 6 442 569€ 4 268 836€ 3 407 576€ 2 393 857€ 2 455 471€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
23 942€ 7 494€ 17 225€ 6 361€ 3 101€ 4 631€ 10 951€ 8 361€ 4 912€ 8 592€ 3 583€
087
2.
Ceniny (213)
11 636€ 24 093€ 14 972€ 11 462€ 7 639€ 8 166€ 10 057€ 8 695€ 10 647€ 14 660€ 10 295€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
13 606 630€ 16 572 092€ 16 043 523€ 14 144 851€ 12 551 139€ 10 003 124€ 6 421 561€ 4 251 781€ 3 392 017€ 2 370 605€ 2 441 593€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
246 764€ 303 096€ 335 860€ 170 688€ 170 895€ 133 118€ 122 587€ 158 376€ 120 691€ 98 468€ 87 395€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
49 529€ 53 074€ 70 436€ 44 594€ 30 165€ 29 170€ 22 530€ 23 704€ 17 528€ 29 197€ 7 328€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
197 235€ 250 022€ 265 425€ 126 094€ 140 730€ 103 948€ 100 057€ 134 672€ 103 163€ 69 271€ 80 067€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
263 249 921€ 265 291 300€ 261 690 334€ 262 169 388€ 256 758 480€ 250 705 440€ 254 604 716€ 242 257 092€ 244 945 663€ 267 785 480€ 269 577 051€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
207 689 565€ 209 729 141€ 208 809 492€ 208 031 791€ 204 414 195€ 201 988 523€ 203 987 102€ 201 670 440€ 200 533 322€ 226 225 245€ 242 388 392€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
754 620€ 754 620€ 754 620€ 754 620€ 754 620€ 750 183€ 1 820 061€ 1 820 061€ 1 734 774€ 1 734 774€ 1 731 834€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
754 620€ 754 620€ 754 620€ 754 620€ 754 620€ 750 183€ 1 820 061€ 1 820 061€ 1 734 774€ 1 734 774€ 1 731 834€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
206 934 945€ 208 974 521€ 208 054 872€ 207 277 171€ 203 659 575€ 201 238 340€ 202 167 041€ 199 850 379€ 198 798 547€ 224 490 471€ 240 656 558€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
208 974 521€ 208 016 296€ 207 277 213€ 201 931 291€ 201 627 706€ 202 268 401€ 199 849 850€ 199 630 920€ 214 036 612€ 240 530 559€ 249 333 072€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-2 039 576€ 958 225€ 777 659€ 5 345 880€ 2 031 869€ -1 030 060€ 2 317 190€ 219 459€ -15 238 064€ -16 040 088€ -8 676 514€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
32 394 265€ 31 472 117€ 29 157 967€ 30 405 491€ 31 267 283€ 31 174 291€ 33 430 873€ 35 229 320€ 41 587 637€ 38 453 004€ 23 419 865€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
16 079 874€ 16 250 116€ 16 795 487€ 18 410 893€ 18 077 444€ 17 216 508€ 15 882 595€ 16 890 843€ 16 889 750€ 15 541 089€ 1 682 606€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
14 990 669€ 15 287 491€ 15 346 932€ 17 461 560€ 17 521 322€ 16 880 309€ 15 529 743€ 16 472 138€ 16 003 622€ 14 413 899€ 458 345€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 089 205€ 962 625€ 1 448 555€ 949 333€ 556 122€ 336 199€ 352 852€ 418 705€ 886 128€ 1 127 190€ 1 224 261€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 157 271€ 1 257 899€ 535 843€ 143 355€ 202 029€ 127 785€ 193 089€ 156 520€ 1 159 907€ 277 276€ 74 420€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
1 094 921€ 1 257 899€ 523 256€ 143 355€ 202 029€ 127 785€ 193 089€ 156 520€ 1 159 907€ 277 276€ 74 420€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
62 350€ 0€ 12 587€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
827 119€ 660 211€ 858 266€ 1 050 378€ 1 223 137€ 1 398 602€ 1 565 320€ 6 392 530€ 7 780 821€ 7 576 457€ 2 090 990€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
513 876€ 547 990€ 746 133€ 939 046€ 1 209 760€ 1 381 754€ 1 547 501€ 6 373 721€ 7 760 177€ 7 558 959€ 2 067 272€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
34 415€ 38 613€ 28 331€ 21 877€ 13 377€ 16 848€ 17 819€ 18 810€ 20 644€ 17 498€ 23 718€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
278 828€ 73 608€ 83 802€ 89 455€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
7 073 489€ 5 714 705€ 4 888 871€ 3 416 131€ 3 367 202€ 2 355 771€ 2 933 207€ 3 401 832€ 5 309 200€ 4 836 788€ 9 149 148€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 551 203€ 1 308 956€ 1 090 655€ 798 843€ 1 620 351€ 825 419€ 704 818€ 817 964€ 2 192 301€ 1 638 130€ 7 682 733€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
227 971€ 218 935€ 213 343€ 241 480€ 12 201€ 6 605€ 23 350€ 19 574€ 34 248€ 22 515€ 11 273€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
146 772€ 346 442€ 339 987€ 188 095€ 192 310€ 189 893€ 179 052€ 1 497 225€ 1 512 421€ 1 421 624€ 197 563€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
194 600€ 278 510€ 6 573€ 167 100€ 4 605€ 42 837€ 699 879€ 1 279€ 347 883€ 43 467€ 61 969€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 91 368€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 795 440€ 2 165 194€ 1 867 173€ 871 013€ 349 364€ 272 375€ 431 217€ 209 466€ 434 050€ 929 858€ 317 394€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 108 680€ 777 862€ 740 329€ 630 945€ 603 764€ 572 612€ 506 245€ 484 089€ 450 862€ 447 386€ 439 658€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
7 969€ 4 479€ 5 740€ 5 177€ 5 325€ 4 377€ 10 836€ 11 425€ 8 635€ 10 593€ 8 169€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
724 956€ 507 693€ 476 481€ 409 137€ 392 397€ 363 414€ 323 341€ 301 249€ 285 353€ 279 188€ 271 372€
166
15.
Daň z príjmov (341)
627€ 0€ 0€ 1 423€ 0€ 1 050€ 30€ 651€ 271€ 0€ 23 140€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
171 484€ 102 336€ 104 157€ 79 095€ 73 152€ 66 939€ 53 964€ 50 752€ 42 686€ 44 027€ 44 002€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
44 772€ 4 298€ 6 792€ 8 519€ 113 735€ 10 250€ 474€ 605€ 489€ 0€ 493€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 554€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
99 014€ 0€ 37 641€ 15 304€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
7 256 512€ 7 589 187€ 6 079 501€ 7 384 734€ 8 397 470€ 10 075 626€ 12 856 663€ 8 387 595€ 10 447 959€ 10 221 395€ 10 422 701€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
3 452 383€ 2 763 350€ 3 884 688€ 5 202 312€ 6 632 822€ 8 131 571€ 10 865 947€ 7 277 116€ 8 262 301€ 9 199 259€ 8 696 242€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
1 929 824€ 2 951 533€ 2 194 813€ 2 182 421€ 1 764 648€ 1 944 055€ 1 990 716€ 1 110 478€ 2 185 658€ 1 022 136€ 1 726 459€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
1 874 305€ 1 874 305€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
23 166 091€ 24 090 042€ 23 722 875€ 23 732 107€ 21 077 002€ 17 542 626€ 17 186 742€ 5 357 332€ 2 824 705€ 3 107 231€ 3 768 794€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
9 689€ 0€ 0€ 0€ 2 388€ 2 388€ 5 415€ 5 067€ 18 426€ 21 205€ 489 953€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
23 156 402€ 24 090 042€ 23 722 875€ 23 732 107€ 21 074 613€ 17 540 238€ 17 181 327€ 5 352 265€ 2 806 278€ 3 086 025€ 3 278 841€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€