Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Turčianska Štiavnička

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 277 144€ 3 382 267€ 2 556 969€ 2 717 101€ 2 330 010€ 2 433 282€ 2 561 390€ 2 669 706€ 2 678 785€ 2 816 942€ 2 934 094€ 3 182 041€ 3 213 571€ 2 928 137€ 3 050 250€ 2 998 650€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 522 582€ 2 557 690€ 2 315 324€ 2 424 153€ 1 869 836€ 2 001 884€ 2 097 679€ 2 206 997€ 2 221 461€ 2 371 579€ 2 539 732€ 2 710 627€ 2 819 514€ 2 540 585€ 1 849 294€ 1 630 815€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
20 609€ 21 822€ 23 035€ 23 035€ 22 091€ 21 891€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
20 609€ 21 822€ 23 035€ 23 035€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
22 091€ 21 891€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
2 353 083€ 2 386 978€ 2 143 399€ 2 252 228€ 1 698 855€ 1 831 103€ 1 948 788€ 2 058 107€ 2 072 571€ 2 222 689€ 2 390 842€ 2 561 737€ 2 670 624€ 2 391 695€ 1 700 404€ 1 481 907€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
439 528€ 439 518€ 32 087€ 32 519€ 32 519€ 32 519€ 32 519€ 31 354€ 31 389€ 31 474€ 62 294€ 62 294€ 62 629€ 62 546€ 62 546€ 60 476€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 704 321€ 1 851 333€ 1 991 773€ 2 114 593€ 1 553 170€ 1 718 550€ 1 806 527€ 1 958 573€ 2 001 413€ 2 165 996€ 2 306 540€ 2 267 930€ 1 607 016€ 1 545 927€ 811 704€ 790 191€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
29 676€ 4 528€ 5 523€ 8 276€ 4 315€ 220€ 760€ 1 473€ 2 186€ 2 899€ 168€ 1 658€ 4 198€ 6 738€ 4 123€ 492€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
84 878€ 4 894€ 190€ 604€ 1 852€ 5 000€ 9 496€ 8 763€ 12 188€ 0€ 0€ 935€ 3 187€ 5 439€ 8 457€ 229€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
575€ 575€ 575€ 575€ 575€ 575€ 575€ 575€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
94 679€ 86 129€ 113 251€ 95 660€ 106 424€ 74 240€ 98 913€ 57 369€ 24 820€ 22 320€ 21 840€ 228 920€ 993 594€ 771 045€ 813 574€ 630 519€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 908€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 148 890€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 148 890€ 148 908€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
751 626€ 820 894€ 238 067€ 290 982€ 458 214€ 429 260€ 461 910€ 460 978€ 456 038€ 444 326€ 393 368€ 470 648€ 392 636€ 380 656€ 1 194 898€ 1 367 109€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
495€ 389€ 244€ 227€ 271€ 239€ 292€ 226€ 263€ 203€ 240€ 181€ 233€ 339€ 424€ 518€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
495€ 389€ 244€ 227€ 271€ 239€ 292€ 226€ 263€ 203€ 240€ 181€ 233€ 339€ 424€ 518€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 1 660€ 554€ 1 254€ 1 430€ 1 500€ 1 363€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 46€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 1 660€ 554€ 1 254€ 1 430€ 1 454€ 1 363€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
23 463€ 14 335€ 17 031€ 22 468€ 13 580€ 13 783€ 13 260€ 16 062€ 15 477€ 15 244€ 10 451€ 9 912€ 8 577€ 2 833€ 5 444€ 11 550€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
10 212€ 6 576€ 10 058€ 10 767€ 109€ 247€ 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
11 426€ 5 748€ 2 174€ 3 789€ 9 185€ 8 489€ 8 360€ 11 164€ 8 909€ 10 160€ 7 533€ 7 727€ 7 535€ 770€ 3 116€ 9 101€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
170€ 208€ 3 253€ 6 707€ 2 999€ 3 962€ 3 233€ 3 419€ 5 327€ 4 698€ 2 918€ 2 185€ 1 042€ 2 063€ 2 328€ 1 967€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
40€ 186€ 123€ 92€ 213€ 73€ 173€ 108€ 107€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 655€ 1 763€ 1 359€ 1 082€ 1 304€ 1 118€ 1 594€ 1 196€ 885€ 156€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 482€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
727 668€ 806 170€ 220 791€ 268 286€ 444 363€ 415 238€ 448 357€ 444 690€ 440 298€ 428 878€ 381 017€ 460 000€ 382 572€ 376 054€ 1 187 530€ 1 353 678€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
732€ 1 019€ 927€ 919€ 959€ 988€ 1 006€ 546€ 832€ 616€ 325€ 560€ 740€ 386€ 736€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
801€ 374€ 9€ 34€ 36€ 828€ 68€ 102€ 0€ 0€ 345€ 173€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
127 290€ 805 151€ 219 063€ 266 994€ 443 395€ 414 216€ 447 316€ 443 316€ 439 397€ 428 160€ 380 692€ 459 440€ 381 487€ 375 495€ 1 186 794€ 1 353 678€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
599 647€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 936€ 3 684€ 3 578€ 1 967€ 1 960€ 2 137€ 1 801€ 1 731€ 1 286€ 1 037€ 994€ 766€ 1 421€ 6 896€ 6 058€ 726€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 936€ 3 684€ 3 578€ 1 967€ 1 960€ 2 137€ 1 801€ 1 731€ 1 286€ 1 037€ 994€ 766€ 1 421€ 1 587€ 1 133€ 726€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 309€ 4 925€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 277 144€ 3 382 267€ 2 556 969€ 2 717 101€ 2 330 010€ 2 433 282€ 2 561 390€ 2 669 706€ 2 678 785€ 2 816 942€ 2 934 094€ 3 182 041€ 3 213 571€ 2 928 137€ 3 050 250€ 2 998 650€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 022 568€ 1 068 694€ 722 949€ 212 346€ 267 968€ 282 168€ 326 687€ 356 120€ 377 708€ 407 829€ 443 935€ 551 971€ 1 137 945€ 1 192 553€ 1 271 157€ 1 250 691€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 27 008€ 27 008€ 27 008€ 27 008€ 27 008€ 27 008€ 27 008€ 27 026€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 27 008€ 27 008€ 27 008€ 27 008€ 27 008€ 27 008€ 27 008€ 27 026€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 022 568€ 1 068 694€ 722 949€ 212 346€ 267 968€ 282 168€ 326 687€ 356 120€ 350 700€ 380 821€ 416 927€ 524 963€ 1 110 937€ 1 165 545€ 1 244 149€ 1 223 665€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 068 694€ 1 118 381€ 779 779€ 267 968€ 282 168€ 313 443€ 356 120€ 350 700€ 380 821€ 414 418€ 524 963€ 539 928€ 1 165 545€ 1 241 492€ 1 226 561€ 1 240 237€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-46 126€ -49 687€ -56 830€ -55 622€ -14 200€ -31 275€ -29 433€ 5 421€ -30 121€ -33 597€ -108 036€ -14 965€ -54 608€ -75 947€ 17 588€ -16 572€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
797 775€ 811 754€ 237 949€ 815 801€ 804 109€ 806 588€ 841 736€ 836 020€ 842 003€ 866 643€ 872 054€ 934 119€ 1 436 598€ 1 490 979€ 1 539 654€ 275 761€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 320€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 720€ 600€ 600€ 600€ 5 378€ 3 130€ 4 821€ 5 615€ 6 113€ 5 253€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 320€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 720€ 600€ 600€ 600€ 5 378€ 3 130€ 4 821€ 5 615€ 6 113€ 5 253€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
603 851€ 600 444€ 3 814€ 13 269€ 1 410€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 858€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
603 851€ 600 444€ 3 814€ 13 269€ 1 410€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 858€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
131 778€ 142 251€ 153 646€ 174 492€ 184 021€ 193 417€ 202 910€ 212 041€ 220 458€ 229 215€ 236 357€ 244 172€ 244 852€ 251 966€ 258 897€ 265 474€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
129 431€ 140 997€ 152 430€ 173 441€ 183 053€ 192 592€ 201 478€ 210 263€ 218 691€ 227 055€ 234 756€ 242 295€ 243 076€ 250 019€ 256 693€ 263 724€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 347€ 1 255€ 1 216€ 1 051€ 969€ 826€ 1 433€ 1 778€ 1 767€ 2 160€ 1 601€ 1 877€ 1 776€ 1 947€ 2 204€ 1 750€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
60 826€ 49 859€ 61 290€ 608 840€ 617 478€ 611 970€ 638 105€ 623 379€ 620 945€ 636 828€ 630 319€ 686 818€ 1 186 925€ 1 233 398€ 1 273 786€ 5 034€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
11 195€ 4 801€ 6 977€ 9 958€ 6 589€ 2 733€ 28 428€ 5 840€ 5 694€ 1 103€ 7 230€ 3 846€ 3 844€ 2 418€ 1 782€ 5 034€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
1 861€ 1 050€ 835€ 430€ 63€ 793€ 1 281€ 771€ 1 057€ 987€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
11 566€ 11 144€ 10 713€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
648€ 1 063€ 7 349€ 1 639€ 1 483€ 641€ 598€ 930€ 1 321€ 671€ 2 920€ 71€ 1 585€ 926€ 461€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
20 901€ 18 867€ 19 656€ 14 287€ 18 838€ 14 038€ 12 226€ 9 481€ 6 921€ 9 375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
12 325€ 10 937€ 12 618€ 8 768€ 12 713€ 9 051€ 7 768€ 6 092€ 4 346€ 5 883€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
99€ 86€ 176€ 190€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 330€ 1 996€ 3 142€ 1 981€ 3 152€ 2 022€ 1 515€ 1 145€ 686€ 1 075€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
571 778€ 574 641€ 582 692€ 586 289€ 599 020€ 600 834€ 617 558€ 619 978€ 682 900€ 1 181 488€ 1 230 054€ 1 271 543€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
18 000€ 18 000€ 18 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
18 000€ 18 000€ 18 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 456 802€ 1 501 819€ 1 596 071€ 1 688 954€ 1 257 933€ 1 344 526€ 1 392 967€ 1 477 566€ 1 459 074€ 1 542 470€ 1 618 105€ 1 695 951€ 639 028€ 244 605€ 239 439€ 1 472 198€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 456 802€ 1 501 819€ 1 596 071€ 1 688 954€ 1 257 933€ 1 344 526€ 1 392 967€ 1 477 566€ 1 459 074€ 1 542 470€ 1 618 105€ 1 695 951€ 639 028€ 244 605€ 239 439€ 1 472 198€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€