Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národná zoologická záhrada Bojnice

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
17 661 726€ 17 789 883€ 19 985 769€ 17 470 546€ 14 623 758€ 7 339 407€ 7 479 768€ 7 266 275€ 5 018 771€ 4 489 058€ 3 538 897€ 3 330 635€ 3 341 763€ 3 612 611€ 3 639 053€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
14 476 258€ 15 118 857€ 15 559 884€ 13 884 697€ 7 519 255€ 6 694 485€ 6 742 943€ 6 890 299€ 4 455 614€ 3 730 456€ 2 986 374€ 2 629 983€ 2 745 226€ 2 988 588€ 3 196 896€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
157€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
157€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
14 476 258€ 15 118 700€ 15 559 884€ 13 884 697€ 7 519 255€ 6 694 485€ 6 742 943€ 6 890 299€ 4 455 614€ 3 730 456€ 2 986 374€ 2 629 983€ 2 745 226€ 2 988 588€ 3 196 896€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
36 537€ 35 897€ 35 897€ 35 897€ 35 897€ 35 897€ 12 943€ 12 943€ 12 943€ 12 943€ 12 943€ 12 943€ 12 943€ 12 943€ 10 524€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
3 480€ 3 480€ 3 480€ 3 480€ 3 480€ 3 480€ 3 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
13 448 119€ 13 944 228€ 6 959 333€ 5 948 836€ 6 320 154€ 5 453 056€ 5 511 453€ 5 700 999€ 3 415 610€ 2 090 644€ 2 147 372€ 2 345 628€ 2 543 238€ 2 769 035€ 2 814 577€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
260 452€ 261 212€ 186 111€ 281 244€ 321 632€ 384 758€ 402 056€ 430 543€ 88 656€ 111 945€ 98 911€ 119 074€ 62 794€ 80 716€ 123 117€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
90 006€ 127 135€ 122 853€ 262 249€ 399 815€ 544 768€ 617 686€ 660 690€ 138 650€ 76 885€ 16 945€ 21 510€ 0€ 0€ 14 587€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 420€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
637 664€ 746 748€ 8 252 209€ 7 352 991€ 438 277€ 272 527€ 195 325€ 85 122€ 799 755€ 1 438 038€ 710 203€ 130 829€ 126 251€ 125 894€ 231 671€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 161 114€ 2 643 445€ 4 404 558€ 3 562 754€ 7 083 472€ 628 732€ 716 294€ 364 059€ 557 198€ 751 312€ 545 654€ 696 026€ 592 317€ 619 972€ 436 224€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
214 874€ 250 086€ 314 695€ 281 372€ 306 237€ 291 495€ 259 240€ 248 615€ 247 784€ 250 876€ 242 093€ 232 758€ 238 246€ 222 617€ 251 703€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
74 875€ 106 220€ 132 250€ 91 501€ 113 821€ 122 985€ 98 092€ 72 855€ 81 476€ 87 739€ 60 223€ 65 625€ 58 916€ 48 457€ 72 079€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
134 978€ 131 669€ 140 116€ 146 679€ 143 502€ 146 198€ 131 188€ 147 659€ 148 065€ 143 105€ 150 552€ 152 712€ 160 843€ 157 318€ 161 443€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
5 022€ 12 198€ 42 330€ 43 193€ 48 915€ 22 312€ 29 960€ 28 101€ 18 243€ 20 032€ 31 317€ 14 420€ 18 486€ 16 842€ 18 181€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
89 600€ 10 113€ 1 996€ 7 200€ 10 099€ 2 690€ 3 788€ 6 573€ 20 386€ 21 183€ 18 464€ 18 139€ 18 739€ 2 240€ 1 902€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
60€ 2 665€ 17 049€ 16 433€ 16 433€ 16 833€ 17 868€ 748€ 2€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
61 552€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
9 453€ 5 936€ 0€ 229€ 331€ 235€ 60€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
2 805€ 384€ 274€ 444€ 0€ 131€ 0€ 830€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
15 790€ 4 177€ 1 996€ 7 200€ 9 715€ 2 690€ 3 454€ 3 909€ 2 894€ 4 750€ 2 031€ 946€ 540€ 426€ 1 841€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 856 639€ 2 383 246€ 4 087 867€ 3 274 182€ 6 767 137€ 334 547€ 453 265€ 108 871€ 289 028€ 479 253€ 285 097€ 445 129€ 335 332€ 395 115€ 182 619€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
36€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 208€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 856 639€ 2 383 146€ 4 087 867€ 3 274 146€ 6 767 137€ 334 547€ 453 265€ 108 871€ 289 028€ 479 253€ 285 097€ 445 129€ 335 332€ 395 115€ 181 411€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
24 354€ 27 580€ 21 327€ 23 096€ 21 030€ 16 190€ 20 531€ 11 917€ 5 959€ 7 290€ 6 869€ 4 627€ 4 220€ 4 051€ 5 933€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
24 354€ 27 580€ 21 327€ 23 096€ 21 030€ 16 190€ 20 531€ 11 917€ 5 959€ 7 290€ 6 869€ 4 627€ 4 220€ 4 051€ 5 933€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
17 661 726€ 17 789 883€ 19 985 769€ 17 470 546€ 14 623 758€ 7 339 407€ 7 479 768€ 7 266 275€ 5 018 771€ 4 489 058€ 3 538 897€ 3 330 635€ 3 341 763€ 3 612 611€ 3 639 053€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
4 673 767€ 4 457 856€ 3 522 068€ 2 748 985€ 2 119 325€ 1 428 366€ 1 407 102€ 957 045€ 1 092 320€ 1 070 307€ 1 186 368€ 1 343 213€ 1 389 283€ 1 514 396€ 1 495 646€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 20 942€ 20 942€ 2 192€ 2 131€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 20 942€ 20 942€ 2 192€ 2 131€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
4 673 767€ 4 457 856€ 3 522 068€ 2 748 985€ 2 119 325€ 1 428 366€ 1 407 102€ 957 045€ 1 092 320€ 1 070 307€ 1 186 368€ 1 322 271€ 1 368 341€ 1 512 205€ 1 493 515€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
4 457 856€ 3 729 461€ 2 748 985€ 2 119 325€ 1 660 917€ 1 407 102€ 957 045€ 1 092 320€ 1 070 307€ 1 186 368€ 1 343 213€ 1 351 907€ 1 493 454€ 1 493 454€ 1 493 454€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
215 911€ 728 395€ 773 084€ 629 659€ 458 408€ 21 264€ 450 057€ -135 275€ 22 013€ -116 061€ -156 845€ -29 637€ -125 113€ 18 751€ 61€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
12 683 753€ 13 052 608€ 16 180 128€ 14 416 387€ 12 167 870€ 5 708 168€ 5 828 415€ 6 018 181€ 3 588 604€ 3 034 048€ 1 920 985€ 1 559 004€ 1 485 902€ 1 594 595€ 1 592 661€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
10 675€ 10 395€ 8 080€ 3 956€ 8 331€ 5 909€ 1 278€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 5 909€ 1 278€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
10 675€ 10 395€ 8 080€ 3 956€ 8 331€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
12 444 644€ 12 789 742€ 13 382 294€ 13 774 556€ 11 990 280€ 5 488 616€ 5 614 813€ 5 813 170€ 3 117 142€ 2 704 764€ 1 697 573€ 1 356 942€ 1 373 549€ 1 473 534€ 1 429 415€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
11 623 973€ 12 245 591€ 12 777 391€ 13 093 318€ 11 371 329€ 4 973 806€ 5 168 007€ 5 476 051€ 2 818 642€ 2 522 026€ 1 685 930€ 1 356 942€ 1 373 549€ 1 473 534€ 1 429 415€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
820 671€ 544 151€ 604 904€ 681 238€ 618 952€ 514 810€ 446 806€ 337 119€ 298 500€ 182 738€ 11 642€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
4 073€ 4 826€ 3 954€ 3 434€ 1 764€ 1 758€ 1 674€ 2 209€ 1 779€ 2 306€ 1 391€ 1 885€ 1 985€ 2 292€ 2 645€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 073€ 4 826€ 3 954€ 3 434€ 1 764€ 1 758€ 1 674€ 2 209€ 1 779€ 2 306€ 1 391€ 1 885€ 1 985€ 2 292€ 2 645€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
235 036€ 258 040€ 2 793 880€ 638 397€ 175 826€ 217 794€ 211 929€ 202 802€ 459 007€ 316 582€ 213 941€ 196 221€ 102 036€ 112 860€ 159 322€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
63 586€ 79 990€ 2 619 068€ 421 935€ 75 406€ 55 573€ 94 000€ 60 109€ 359 829€ 239 019€ 136 874€ 46 357€ 34 018€ 24 459€ 36 412€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
3 469€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
13 250€ 13 653€ 8 047€ 50 000€ 9 000€ 150€ 3 500€ 0€ 60 000€ 459€ 0€ 66 388€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
455€ 190€ 114€ 704€ 679€ 430€ 100€ 99€ 105€ 323€ 179€ 196€ 184€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
85 657€ 70 564€ 86 713€ 89 351€ 55 219€ 79 089€ 63 092€ 78 151€ 55 404€ 39 976€ 44 925€ 49 572€ 36 719€ 50 104€ 33 225€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 427€ 2 066€ 2 264€ 2 084€ 1 907€ 1 614€ 1 740€ 1 702€ 1 637€ 1 550€ 1 459€ 1 446€ 1 472€ 1 455€ 3€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
51 311€ 65 521€ 55 712€ 57 577€ 35 009€ 51 239€ 40 349€ 47 782€ 34 366€ 24 667€ 22 767€ 31 126€ 21 815€ 30 493€ 19 874€
166
15.
Daň z príjmov (341)
7 440€ 5 837€ 289€ 2 648€ 309€ 1 246€ 885€ 0€ 3 263€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
11 466€ 16 413€ 13 350€ 14 536€ 7 001€ 12 808€ 9 216€ 12 708€ 7 158€ 3 977€ 5 578€ 6 344€ 2 883€ 5 936€ 3 062€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
3 234€ 992€ 2 230€ 2 314€ 839€ 50€ 234€ 194€ 268€ 877€ 0€ 0€ 113€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 181€ 1 402€ 659€ 121€ 331€ 5 069€ 2 853€ 1 225€ 514€ 2 355€ 1 080€ 175€ 1 228€ 217€ 61€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
304 206€ 279 419€ 283 572€ 305 174€ 336 562€ 202 874€ 244 250€ 291 049€ 337 847€ 384 704€ 431 544€ 428 419€ 466 578€ 503 620€ 550 747€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
38€ 90€ 25€ 104€ 20€ 56€ 58€ 99€ 0€ 37€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
304 168€ 279 329€ 283 547€ 305 071€ 336 542€ 202 817€ 244 250€ 291 049€ 337 847€ 384 646€ 431 445€ 428 419€ 466 542€ 503 620€ 550 747€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€