Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
40 776 387€ 40 802 866€ 39 912 502€ 40 019 590€ 42 120 220€ 44 566 562€ 45 329 176€ 36 297 976€ 35 749 428€ 34 532 837€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
60 589€ 194 701€ 375 065€ 638 225€ 931 941€ 1 220 348€ 405 992€ 521 565€ 60 753€ 33 145€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
60 589€ 194 701€ 375 065€ 638 225€ 931 941€ 301 728€ 405 992€ 521 565€ 60 753€ 33 145€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 918 620€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
37 753 937€ 37 646 304€ 36 575 577€ 36 419 504€ 38 226 419€ 40 384 353€ 41 961 324€ 32 801 943€ 32 726 814€ 31 537 831€
010
 
Pozemky (031)
3 640 182€ 4 010 508€ 3 640 182€ 3 640 182€ 3 640 182€ 3 634 831€ 3 637 351€ 3 466 110€ 3 442 014€ 3 442 014€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
132 311€ 132 311€ 125 511€ 107 511€ 103 731€ 99 322€ 99 322€ 92 714€ 90 214€ 87 214€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
29 030 878€ 28 946 495€ 23 785 761€ 24 346 759€ 23 930 020€ 20 870 736€ 18 939 271€ 18 838 629€ 19 006 300€ 18 143 574€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
2 993 248€ 3 796 168€ 5 151 152€ 7 214 181€ 9 291 981€ 8 845 676€ 10 578 578€ 9 569 648€ 9 273 529€ 6 457 099€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
157 940€ 252 482€ 331 348€ 430 665€ 449 694€ 348 044€ 90 264€ 106 309€ 109 072€ 41 699€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
4 822€ 5 090€ 2 320€ 3 079€ 3 838€ 5 601€ 5 715€ 6 764€ 5 809€ 6 751€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
89 482€ 110 803€ 134 948€ 163 934€ 240 911€ 149 495€ 220 765€ 338 748€ 451 346€ 502 843€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
1 705 074€ 392 448€ 3 324 356€ 513 194€ 566 061€ 6 430 649€ 8 390 058€ 381 071€ 348 530€ 2 856 637€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 80 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 950€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
2 961 861€ 2 961 861€ 2 961 861€ 2 961 861€ 2 961 861€ 2 961 861€ 2 961 861€ 2 974 468€ 2 961 861€ 2 961 861€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
2 961 861€ 2 961 861€ 2 961 861€ 2 961 861€ 2 961 861€ 2 961 861€ 2 961 861€ 2 974 468€ 2 961 861€ 2 961 861€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
8 561 109€ 7 170 485€ 5 313 432€ 4 416 062€ 4 362 641€ 5 047 226€ 4 378 429€ 3 694 842€ 3 367 267€ 3 413 781€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
221 460€ 206 607€ 217 139€ 234 892€ 171 819€ 166 378€ 136 076€ 142 833€ 221 097€ 308 784€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
137 649€ 118 402€ 143 231€ 157 005€ 87 622€ 81 494€ 66 149€ 73 288€ 113 532€ 201 931€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
26 298€ 26 506€ 28 074€ 24 756€ 24 345€ 23 160€ 13 822€ 17 394€ 16 758€ 10 608€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
17 487€ 17 778€ 1 578€ 1 578€ 1 910€ 2 308€ 2 308€ 2 383€ 33 223€ 41 658€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
40 026€ 43 921€ 44 256€ 51 554€ 57 942€ 59 416€ 53 797€ 49 767€ 57 584€ 54 586€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
266 829€ 357 591€ 300 248€ 206 131€ 218 291€ 304 955€ 145 987€ 228 825€ 380 836€ 476 364€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
216 230€ 209 153€ 261 757€ 169 745€ 182 791€ 264 482€ 108 594€ 196 317€ 335 789€ 440 920€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
9€ 1 954€ 0€ 494€ 0€ 1 116€ 148€ 25€ 10€ 43€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
102 241€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
50 590€ 44 243€ 38 492€ 35 893€ 35 500€ 39 356€ 37 245€ 32 483€ 45 038€ 35 401€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
8 072 820€ 6 606 287€ 4 796 045€ 3 975 038€ 3 972 531€ 4 575 893€ 4 096 366€ 3 323 184€ 2 765 334€ 2 628 633€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
1 913€ 4 308€ 8 520€ 2 340€ 2 580€ 0€ 6 064€ 2 974€ 891€ 6 585€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
8 070 906€ 6 601 979€ 4 787 525€ 3 972 698€ 3 969 951€ 4 575 893€ 4 090 303€ 3 320 211€ 2 764 443€ 2 622 048€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
21 188€ 15 423€ 35 076€ 80 504€ 12 868€ 14 581€ 8 543€ 21 053€ 4 106€ 0€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
21 188€ 15 423€ 35 076€ 80 504€ 12 868€ 14 581€ 8 543€ 21 053€ 4 106€ 0€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
49 358 683€ 47 988 774€ 45 261 011€ 44 516 156€ 46 495 728€ 49 628 369€ 49 716 148€ 40 013 871€ 39 120 801€ 37 946 618€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
22 152 918€ 22 269 035€ 21 745 875€ 21 724 659€ 21 741 646€ 21 723 745€ 21 340 143€ 20 795 814€ 20 710 302€ 20 499 791€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
22 138 453€ 22 554 958€ 22 099 023€ 22 101 587€ 22 123 668€ 22 219 615€ 22 167 364€ 21 982 676€ 22 038 344€ 21 976 637€
063
 
Základné imanie (411)
18 786 697€ 19 379 578€ 18 710 805€ 19 059 743€ 19 150 141€ 19 251 864€ 19 105 529€ 18 488 201€ 18 379 584€ 18 555 656€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
142 215€ 188 393€ 103 729€ 107 096€ 130 177€ 235 003€ 182 752€ 160 255€ 254 832€ 193 124€
065
 
Fond reprodukcie (413)
3 209 541€ 2 986 986€ 3 284 489€ 2 934 748€ 2 843 351€ 2 732 748€ 2 879 082€ 3 334 221€ 3 012 482€ 2 836 410€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 391 447€ 391 447€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
71 049€ 76 062€ 75 947€ 59 921€ 54 917€ 61 757€ 61 720€ 53 457€ 61 992€ 45 652€
069
 
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
71 049€ 76 062€ 75 947€ 59 921€ 54 917€ 61 757€ 61 720€ 53 457€ 61 992€ 45 652€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-361 984€ -429 095€ -436 849€ -436 939€ -557 627€ -888 942€ -1 240 319€ -1 358 111€ -1 522 499€ -1 536 631€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
305 400€ 67 110€ 7 755€ 90€ 120 688€ 331 314€ 351 378€ 117 792€ 132 465€ 14 132€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
3 282 968€ 2 592 206€ 2 611 357€ 1 936 017€ 2 343 223€ 3 800 426€ 2 610 716€ 2 217 694€ 2 334 068€ 5 251 310€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
787 901€ 327 263€ 45 295€ 38 631€ 271 769€ 957 277€ 645 067€ 29 686€ 196 492€ 184 719€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
787 901€ 327 263€ 45 295€ 38 631€ 271 769€ 957 277€ 645 067€ 29 686€ 196 492€ 184 719€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
30 736€ 17 286€ 76 285€ 65 612€ 77 748€ 50 486€ 23 754€ 3 553€ 0€ 1 716€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
30 736€ 17 286€ 76 285€ 65 612€ 77 748€ 50 486€ 23 754€ 3 553€ 0€ 1 716€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
2 464 331€ 2 247 657€ 2 489 777€ 1 831 773€ 1 993 706€ 2 792 663€ 1 941 895€ 2 184 455€ 2 137 576€ 5 064 875€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
508 069€ 691 511€ 961 968€ 605 969€ 765 208€ 1 717 004€ 933 597€ 1 141 787€ 1 335 201€ 4 214 358€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
815 338€ 678 378€ 621 818€ 515 938€ 508 032€ 469 580€ 411 859€ 411 509€ 363 969€ 358 615€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
521 347€ 421 741€ 397 490€ 328 232€ 323 724€ 296 063€ 254 095€ 245 098€ 222 363€ 203 397€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
192 731€ 187 076€ 169 594€ 151 988€ 199 510€ 109 117€ 99 909€ 86 535€ 73 768€ 80 899€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
426 847€ 268 951€ 338 908€ 229 646€ 197 231€ 200 899€ 242 435€ 299 526€ 142 276€ 207 607€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
23 922 798€ 23 127 533€ 20 903 779€ 20 855 480€ 22 410 859€ 24 104 198€ 25 765 290€ 17 000 363€ 16 076 432€ 12 195 517€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
23 922 798€ 23 127 533€ 20 903 779€ 20 855 480€ 22 410 859€ 24 104 198€ 25 765 290€ 17 000 363€ 16 076 432€ 12 195 517€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
49 358 683€ 47 988 774€ 45 261 011€ 44 516 156€ 46 495 728€ 49 628 369€ 49 716 148€ 40 013 871€ 39 120 801€ 37 946 618€