Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Žilinská univerzita v Žiline

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
110 620 558€ 105 185 180€ 107 771 639€ 110 026 012€ 119 662 785€ 131 510 772€ 146 905 851€ 99 912 245€ 96 011 873€ 95 929 224€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
144 805€ 48 005€ 959 532€ 2 348 561€ 3 985 421€ 6 110 091€ 8 675 024€ 4 265 565€ 5 060 103€ 5 216 751€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 79 660€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
144 805€ 48 005€ 944 684€ 2 317 510€ 3 938 167€ 6 046 634€ 8 595 364€ 4 191 948€ 4 821 065€ 4 174 108€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 14 848€ 31 051€ 47 254€ 63 457€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73 617€ 239 038€ 1 042 643€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
110 157 006€ 104 818 427€ 106 493 359€ 107 358 704€ 115 279 237€ 125 002 554€ 137 832 700€ 95 248 552€ 90 557 200€ 90 631 698€
010
 
Pozemky (031)
7 291 480€ 7 291 480€ 7 291 480€ 7 250 054€ 6 906 259€ 6 970 464€ 7 721 635€ 7 721 635€ 7 940 780€ 7 982 354€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
266 369€ 256 667€ 19 736€ 19 736€ 19 736€ 19 736€ 19 736€ 19 736€ 19 736€ 19 736€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
93 140 857€ 87 681 345€ 75 034 976€ 73 449 646€ 69 684 210€ 69 149 161€ 59 554 199€ 58 484 623€ 56 719 848€ 57 450 177€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
5 040 680€ 5 793 189€ 13 421 222€ 22 997 669€ 33 100 071€ 44 245 030€ 57 821 610€ 20 731 369€ 19 054 344€ 14 792 229€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
726 896€ 673 990€ 802 633€ 356 078€ 438 538€ 525 560€ 312 099€ 219 787€ 241 820€ 184 787€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
607 720€ 490 018€ 787 154€ 1 062 626€ 1 290 034€ 1 626 274€ 1 799 172€ 601 035€ 727 346€ 757 658€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
3 083 003€ 2 631 739€ 9 136 159€ 2 222 894€ 3 840 390€ 2 466 329€ 10 604 249€ 7 470 368€ 5 853 326€ 9 444 757€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
318 748€ 318 748€ 318 748€ 318 748€ 398 128€ 398 128€ 398 128€ 398 128€ 394 570€ 80 775€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
318 748€ 318 748€ 318 748€ 318 748€ 318 748€ 318 748€ 318 748€ 318 748€ 315 190€ 1 395€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 79 380€ 79 380€ 79 380€ 79 380€ 79 380€ 79 380€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
47 585 093€ 41 447 310€ 30 253 829€ 31 342 149€ 32 276 439€ 29 727 552€ 46 102 363€ 109 061 011€ 117 184 322€ 64 925 249€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
372 379€ 444 342€ 430 991€ 466 959€ 489 531€ 474 685€ 437 052€ 447 038€ 437 368€ 423 431€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
53 836€ 40 328€ 61 419€ 51 982€ 72 489€ 52 541€ 52 986€ 56 425€ 69 306€ 76 011€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
308 501€ 386 346€ 361 377€ 403 865€ 408 290€ 413 111€ 373 595€ 381 062€ 360 521€ 341 317€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
10 042€ 17 668€ 8 194€ 11 113€ 8 752€ 9 033€ 10 471€ 9 551€ 7 542€ 6 103€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 361€ 0€ 4 719€ 4 334€ 4 358€ 7 055€ 7 018€ 4 042€ 7 790€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 361€ 0€ 4 719€ 4 334€ 4 358€ 7 055€ 7 018€ 4 042€ 7 790€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 670 016€ 2 828 619€ 3 008 490€ 2 989 646€ 2 591 137€ 3 482 354€ 29 521 541€ 87 041 769€ 96 591 079€ 45 655 091€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
587 400€ 346 524€ 651 581€ 519 927€ 374 610€ 576 944€ 616 774€ 952 055€ 951 465€ 1 591 521€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
212 405€ 205 309€ 208 502€ 242 938€ 305 223€ 214 026€ 219 990€ 222 280€ 241 959€ 129 001€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
28 779€ 327€ 0€ 35 125€ 1 353€ 4 826€ 7 391 479€ 2 576 160€ 1 322 435€ 725 982€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
21 820€ 53 474€ 128 286€ 259 838€ 15 590€ 1 563 041€ 15 314 094€ 81 543 337€ 93 032 740€ 42 118 709€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 60 000€ 60 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
819 613€ 2 222 986€ 2 020 121€ 1 871 818€ 1 834 361€ 1 123 517€ 5 979 204€ 1 747 938€ 1 042 480€ 1 089 879€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
45 542 697€ 38 173 987€ 26 814 349€ 27 880 825€ 29 191 437€ 25 766 154€ 16 136 715€ 21 565 186€ 20 151 832€ 18 838 937€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 834€ 2 834€ 2 834€ 2 834€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
45 542 697€ 38 173 987€ 26 814 349€ 27 880 825€ 29 191 437€ 25 766 154€ 16 133 881€ 21 562 351€ 20 148 998€ 18 836 102€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
182 496€ 153 903€ 244 131€ 144 312€ 178 651€ 108 314€ 85 106€ 101 473€ 85 146€ 80 966€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
147 986€ 145 932€ 143 538€ 94 220€ 103 126€ 80 502€ 63 509€ 63 143€ 85 146€ 80 622€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
34 510€ 7 971€ 100 593€ 50 092€ 75 525€ 27 812€ 21 597€ 38 330€ 0€ 345€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
158 388 147€ 146 786 393€ 138 269 600€ 141 512 473€ 152 117 875€ 161 346 638€ 193 093 319€ 209 074 729€ 213 281 340€ 160 935 439€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
70 240 565€ 68 674 968€ 66 995 801€ 66 763 441€ 66 768 935€ 64 004 341€ 60 753 574€ 57 069 077€ 55 869 995€ 53 084 954€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
52 530 726€ 48 607 129€ 44 125 615€ 44 043 479€ 44 148 978€ 43 566 053€ 42 458 363€ 41 600 268€ 41 995 634€ 41 873 923€
063
 
Základné imanie (411)
46 705 279€ 46 381 645€ 43 468 360€ 42 004 124€ 41 414 593€ 42 013 969€ 42 920 304€ 41 004 734€ 40 876 558€ 40 872 425€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
839 399€ 1 137 814€ 656 469€ 574 423€ 602 682€ 875 452€ 723 886€ 667 106€ 817 712€ 698 966€
065
 
Fond reprodukcie (413)
4 986 049€ 1 087 671€ 786€ 1 464 932€ 2 131 702€ 676 631€ -1 185 826€ -71 572€ 301 364€ 302 532€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
7 577 133€ 11 123 826€ 15 129 181€ 15 101 488€ 4 222 076€ 2 965 557€ 2 484 781€ 2 787 585€ 1 804 942€ 462 003€
069
 
Rezervný fond (421)
7 065 885€ 10 557 106€ 14 489 504€ 14 453 211€ 3 597 352€ 2 354 321€ 1 921 361€ 2 195 352€ 1 241 327€ 55 591€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
511 248€ 566 720€ 639 677€ 648 277€ 624 724€ 611 237€ 563 420€ 592 233€ 563 615€ 406 412€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
6 015 937€ 7 672 065€ 7 572 000€ 7 527 742€ 16 258 233€ 14 365 153€ 12 228 031€ 11 366 202€ 9 684 355€ 7 784 689€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
4 116 769€ 1 271 949€ 169 004€ 90 733€ 2 139 648€ 3 107 579€ 3 582 399€ 1 315 022€ 2 385 063€ 2 964 339€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
6 168 353€ 7 143 052€ 7 105 596€ 5 341 934€ 5 928 288€ 5 672 117€ 11 798 026€ 12 793 026€ 8 760 926€ 15 285 984€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
945 414€ 848 903€ 118 363€ 829 727€ 1 258 634€ 1 087 009€ 827 848€ 964 195€ 1 193 916€ 802 926€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
945 414€ 848 903€ 118 363€ 829 727€ 1 258 634€ 1 087 009€ 827 848€ 964 195€ 1 193 916€ 802 926€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
198 673€ 719€ 5 389€ 0€ 10 058€ 763€ 21 210€ 38 161€ 46 232€ 15 901€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
788€ 719€ 5 389€ 0€ 10 058€ 763€ 21 210€ 38 161€ 46 232€ 15 901€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
197 885€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
5 024 266€ 6 293 430€ 6 981 844€ 4 512 206€ 4 659 596€ 4 584 345€ 10 948 968€ 11 790 670€ 7 520 779€ 14 467 157€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
706 961€ 1 342 361€ 2 735 506€ 1 093 709€ 1 022 817€ 1 348 209€ 390 079€ 5 088 130€ 2 210 070€ 10 073 815€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
2 089 400€ 1 595 739€ 1 580 765€ 1 355 402€ 1 363 152€ 1 437 187€ 1 321 768€ 1 529 480€ 1 425 003€ 1 931 673€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
1 352 512€ 1 034 877€ 1 009 318€ 867 910€ 860 839€ 785 676€ 715 898€ 833 463€ 765 832€ 605 026€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
424 132€ 453 130€ 496 211€ 244 789€ 376 920€ 285 886€ 3 149 749€ 2 277 432€ 1 354 686€ 316 808€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 000€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 120 000€ 120 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
451 261€ 1 867 323€ 1 160 044€ 830 396€ 915 867€ 727 388€ 5 371 474€ 2 062 165€ 1 735 188€ 1 539 836€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
81 979 228€ 70 968 373€ 64 168 203€ 69 407 098€ 79 420 652€ 91 670 179€ 120 541 719€ 139 212 626€ 148 650 419€ 92 564 501€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
674 575€ 780 597€ 303 610€ 174 987€ 252 502€ 413 926€ 397 881€ 158 131€ 6 595€ 203€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
81 304 653€ 70 187 776€ 63 864 593€ 69 232 111€ 79 168 150€ 91 256 253€ 120 143 838€ 139 054 495€ 148 643 825€ 92 564 298€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
158 388 147€ 146 786 393€ 138 269 600€ 141 512 473€ 152 117 875€ 161 346 638€ 193 093 319€ 209 074 729€ 213 281 340€ 160 935 439€