Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Žilinská univerzita v Žiline

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
107 771 639€ 110 026 012€ 119 662 785€ 131 510 772€ 146 905 851€ 99 912 245€ 96 011 873€ 95 929 224€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
959 532€ 2 348 561€ 3 985 421€ 6 110 091€ 8 675 024€ 4 265 565€ 5 060 103€ 5 216 751€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-
(072+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 79 660€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
944 684€ 2 317 510€ 3 938 167€ 6 046 634€ 8 595 364€ 4 191 948€ 4 821 065€ 4 174 108€
005
 
Oceniteľné práva 014 -
(074 + 091AÚ))
14 848€ 31 051€ 47 254€ 63 457€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041-093))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73 617€ 239 038€ 1 042 643€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
106 493 359€ 107 358 704€ 115 279 237€ 125 002 554€ 137 832 700€ 95 248 552€ 90 557 200€ 90 631 698€
010
 
Pozemky
(031))
7 291 480€ 7 250 054€ 6 906 259€ 6 970 464€ 7 721 635€ 7 721 635€ 7 940 780€ 7 982 354€
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
19 736€ 19 736€ 19 736€ 19 736€ 19 736€ 19 736€ 19 736€ 19 736€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
75 034 976€ 73 449 646€ 69 684 210€ 69 149 161€ 59 554 199€ 58 484 623€ 56 719 848€ 57 450 177€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
13 421 222€ 22 997 669€ 33 100 071€ 44 245 030€ 57 821 610€ 20 731 369€ 19 054 344€ 14 792 229€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
802 633€ 356 078€ 438 538€ 525 560€ 312 099€ 219 787€ 241 820€ 184 787€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 -
(089 +092AÚ))
787 154€ 1 062 626€ 1 290 034€ 1 626 274€ 1 799 172€ 601 035€ 727 346€ 757 658€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
9 136 159€ 2 222 894€ 3 840 390€ 2 466 329€ 10 604 249€ 7 470 368€ 5 853 326€ 9 444 757€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
318 748€ 318 748€ 398 128€ 398 128€ 398 128€ 398 128€ 394 570€ 80 775€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom
(062 - 096 AÚ))
318 748€ 318 748€ 318 748€ 318 748€ 318 748€ 318 748€ 315 190€ 1 395€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069 - 096 AÚ))
0€ 0€ 79 380€ 79 380€ 79 380€ 79 380€ 79 380€ 79 380€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
30 253 829€ 31 342 149€ 32 276 439€ 29 727 552€ 46 102 363€ 109 061 011€ 117 184 322€ 64 925 249€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
430 991€ 466 959€ 489 531€ 474 685€ 437 052€ 447 038€ 437 368€ 423 431€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
61 419€ 51 982€ 72 489€ 52 541€ 52 986€ 56 425€ 69 306€ 76 011€
033
 
Výrobky
(123 - 194))
361 377€ 403 865€ 408 290€ 413 111€ 373 595€ 381 062€ 360 521€ 341 317€
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
8 194€ 11 113€ 8 752€ 9 033€ 10 471€ 9 551€ 7 542€ 6 103€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 4 719€ 4 334€ 4 358€ 7 055€ 7 018€ 4 042€ 7 790€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)
0€ 4 719€ 4 334€ 4 358€ 7 055€ 7 018€ 4 042€ 7 790€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
3 008 490€ 2 989 646€ 2 591 137€ 3 482 354€ 29 521 541€ 87 041 769€ 96 591 079€ 45 655 091€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
651 581€ 519 927€ 374 610€ 576 944€ 616 774€ 952 055€ 951 465€ 1 591 521€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
208 502€ 242 938€ 305 223€ 214 026€ 219 990€ 222 280€ 241 959€ 129 001€
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
0€ 35 125€ 1 353€ 4 826€ 7 391 479€ 2 576 160€ 1 322 435€ 725 982€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
128 286€ 259 838€ 15 590€ 1 563 041€ 15 314 094€ 81 543 337€ 93 032 740€ 42 118 709€
049
 
Spojovací účet pri združení
(396 - 391AÚ))
0€ 60 000€ 60 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
2 020 121€ 1 871 818€ 1 834 361€ 1 123 517€ 5 979 204€ 1 747 938€ 1 042 480€ 1 089 879€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
26 814 349€ 27 880 825€ 29 191 437€ 25 766 154€ 16 136 715€ 21 565 186€ 20 151 832€ 18 838 937€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
0€ 0€ 0€ 0€ 2 834€ 2 834€ 2 834€ 2 834€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
26 814 349€ 27 880 825€ 29 191 437€ 25 766 154€ 16 133 881€ 21 562 351€ 20 148 998€ 18 836 102€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
244 131€ 144 312€ 178 651€ 108 314€ 85 106€ 101 473€ 85 146€ 80 966€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
143 538€ 94 220€ 103 126€ 80 502€ 63 509€ 63 143€ 85 146€ 80 622€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
100 593€ 50 092€ 75 525€ 27 812€ 21 597€ 38 330€ 0€ 345€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
138 269 600€ 141 512 473€ 152 117 875€ 161 346 638€ 193 093 319€ 209 074 729€ 213 281 340€ 160 935 439€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
66 995 801€ 66 763 441€ 66 768 935€ 64 004 341€ 60 753 574€ 57 069 077€ 55 869 995€ 53 084 954€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
44 125 615€ 44 043 479€ 44 148 978€ 43 566 053€ 42 458 363€ 41 600 268€ 41 995 634€ 41 873 923€
063
 
Základné imanie
(411))
43 468 360€ 42 004 124€ 41 414 593€ 42 013 969€ 42 920 304€ 41 004 734€ 40 876 558€ 40 872 425€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
656 469€ 574 423€ 602 682€ 875 452€ 723 886€ 667 106€ 817 712€ 698 966€
065
 
Fond reprodukcie
(413))
786€ 1 464 932€ 2 131 702€ 676 631€ -1 185 826€ -71 572€ 301 364€ 302 532€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
15 129 181€ 15 101 488€ 4 222 076€ 2 965 557€ 2 484 781€ 2 787 585€ 1 804 942€ 462 003€
069
 
Rezervný fond
(421))
14 489 504€ 14 453 211€ 3 597 352€ 2 354 321€ 1 921 361€ 2 195 352€ 1 241 327€ 55 591€
071
 
Ostatné fondy
(427))
639 677€ 648 277€ 624 724€ 611 237€ 563 420€ 592 233€ 563 615€ 406 412€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
7 572 000€ 7 527 742€ 16 258 233€ 14 365 153€ 12 228 031€ 11 366 202€ 9 684 355€ 7 784 689€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
169 004€ 90 733€ 2 139 648€ 3 107 579€ 3 582 399€ 1 315 022€ 2 385 063€ 2 964 339€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
7 105 596€ 5 341 934€ 5 928 288€ 5 672 117€ 11 798 026€ 12 793 026€ 8 760 926€ 15 285 984€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
118 363€ 829 727€ 1 258 634€ 1 087 009€ 827 848€ 964 195€ 1 193 916€ 802 926€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
118 363€ 829 727€ 1 258 634€ 1 087 009€ 827 848€ 964 195€ 1 193 916€ 802 926€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
5 389€ 0€ 10 058€ 763€ 21 210€ 38 161€ 46 232€ 15 901€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
5 389€ 0€ 10 058€ 763€ 21 210€ 38 161€ 46 232€ 15 901€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
6 981 844€ 4 512 206€ 4 659 596€ 4 584 345€ 10 948 968€ 11 790 670€ 7 520 779€ 14 467 157€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
2 735 506€ 1 093 709€ 1 022 817€ 1 348 209€ 390 079€ 5 088 130€ 2 210 070€ 10 073 815€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
1 580 765€ 1 355 402€ 1 363 152€ 1 437 187€ 1 321 768€ 1 529 480€ 1 425 003€ 1 931 673€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
1 009 318€ 867 910€ 860 839€ 785 676€ 715 898€ 833 463€ 765 832€ 605 026€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
496 211€ 244 789€ 376 920€ 285 886€ 3 149 749€ 2 277 432€ 1 354 686€ 316 808€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 000€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení
(396))
0€ 120 000€ 120 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
1 160 044€ 830 396€ 915 867€ 727 388€ 5 371 474€ 2 062 165€ 1 735 188€ 1 539 836€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
64 168 203€ 69 407 098€ 79 420 652€ 91 670 179€ 120 541 719€ 139 212 626€ 148 650 419€ 92 564 501€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
303 610€ 174 987€ 252 502€ 413 926€ 397 881€ 158 131€ 6 595€ 203€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
63 864 593€ 69 232 111€ 79 168 150€ 91 256 253€ 120 143 838€ 139 054 495€ 148 643 825€ 92 564 298€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
138 269 600€ 141 512 473€ 152 117 875€ 161 346 638€ 193 093 319€ 209 074 729€ 213 281 340€ 160 935 439€