Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
61 659 479€ 59 160 130€ 58 534 103€ 58 561 828€ 56 985 495€ 59 290 929€ 64 109 314€ 70 108 090€ 77 673 871€ 57 564 835€ 59 565 517€ 60 848 867€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
1 165 387€ 1 071 041€ 256 080€ 43 812€ 71 671€ 423 776€ 1 277 226€ 2 315 523€ 3 586 627€ 1 781 986€ 1 841 172€ 2 564 041€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
1 165 387€ 1 071 041€ 256 080€ 43 812€ 71 671€ 423 776€ 1 277 226€ 2 315 523€ 3 586 627€ 1 663 330€ 1 841 172€ 2 564 041€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 118 656€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
60 484 092€ 58 079 089€ 58 268 023€ 58 518 016€ 56 913 824€ 58 867 153€ 62 832 088€ 67 792 567€ 74 087 244€ 55 782 849€ 57 724 345€ 58 284 826€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
6 804 963€ 6 804 963€ 6 804 963€ 7 099 699€ 7 099 699€ 6 628 625€ 6 563 058€ 6 483 158€ 6 483 158€ 6 503 265€ 6 503 265€ 6 503 265€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
46 793 989€ 47 704 642€ 48 651 540€ 43 764 081€ 44 106 400€ 45 266 953€ 42 490 595€ 34 922 960€ 35 355 846€ 31 253 001€ 31 932 346€ 32 570 550€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
6 194 381€ 3 427 342€ 2 661 523€ 2 862 441€ 3 734 781€ 6 488 970€ 11 178 587€ 15 786 959€ 22 435 746€ 11 996 401€ 14 165 514€ 17 145 044€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
126 966€ 118 973€ 77 105€ 138 070€ 160 039€ 209 004€ 176 742€ 162 819€ 193 951€ 158 555€ 123 687€ 121 403€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
557 984€ 17 360€ 21 492€ 4 647 917€ 1 807 096€ 267 792€ 2 417 298€ 10 430 862€ 9 612 733€ 5 865 819€ 4 993 725€ 1 938 755€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 45 590€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
10 000€ 10 000€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
10 000€ 10 000€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
59 479 698€ 58 240 098€ 47 397 094€ 36 630 331€ 32 088 367€ 26 879 738€ 33 108 406€ 32 627 400€ 30 775 147€ 29 371 206€ 27 821 874€ 26 655 610€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
38 006€ 27 969€ 16 237€ 17 268€ 26 477€ 35 341€ 55 874€ 70 230€ 60 165€ 79 917€ 58 790€ 45 330€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
23 045€ 18 428€ 10 820€ 8 502€ 11 906€ 19 651€ 39 448€ 53 422€ 44 315€ 64 179€ 47 504€ 32 393€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
14 961€ 9 541€ 5 417€ 8 766€ 14 572€ 15 690€ 16 426€ 16 808€ 15 850€ 15 738€ 11 287€ 12 937€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
1 165€ 1 165€ 1 165€ 4 291€ 4 291€ 4 291€ 4 308€ 6 226€ 9 176€ 9 375€ 9 813€ 13 548€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 238€ 3 774€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
1 165€ 1 165€ 1 165€ 4 291€ 4 291€ 4 291€ 4 308€ 6 226€ 9 176€ 9 375€ 9 575€ 9 774€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 360 427€ 1 270 905€ 1 102 586€ 1 193 776€ 9 205 104€ 690 112€ 8 282 495€ 7 432 713€ 6 291 061€ 5 825 757€ 5 010 758€ 4 622 963€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
874 025€ 910 394€ 742 167€ 605 771€ 825 080€ 678 251€ 499 846€ 503 450€ 478 372€ 748 317€ 471 433€ 702 572€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
32 101€ 38 830€ 36 289€ 37 023€ 62 197€ 11 861€ 11 751€ 11 751€ 12 190€ 11 790€ 11 790€ 11 790€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
37 100€ 0€ 0€ 97 906€ 89 933€ 0€ 7 770 898€ 6 917 513€ 5 800 498€ 5 065 650€ 4 527 535€ 3 908 601€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
64 631€ 64 631€ 63 074€ 254 383€ 8 227 893€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
352 570€ 257 050€ 261 056€ 198 693€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
58 080 100€ 56 940 058€ 46 277 105€ 35 414 996€ 22 852 495€ 26 149 994€ 24 765 730€ 25 118 230€ 24 414 744€ 23 456 157€ 22 742 513€ 21 973 769€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
58 080 100€ 56 940 058€ 46 277 105€ 35 414 996€ 22 852 495€ 26 149 994€ 24 765 730€ 25 118 230€ 24 414 744€ 23 456 157€ 22 742 513€ 21 973 769€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
569 525€ 969 344€ 413 475€ 409 426€ 945 311€ 718 176€ 656 671€ 238 590€ 515 178€ 238 614€ 203 165€ 362 663€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
169 274€ 108 129€ 122 355€ 97 125€ 97 926€ 87 624€ 67 502€ 63 799€ 49 639€ 115 223€ 40 759€ 71 632€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
400 251€ 861 215€ 291 120€ 312 301€ 847 385€ 630 552€ 589 169€ 174 791€ 465 539€ 123 391€ 162 406€ 291 030€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
121 708 702€ 118 369 572€ 106 344 671€ 95 601 585€ 90 019 173€ 86 888 843€ 97 874 391€ 102 974 080€ 108 964 195€ 87 174 655€ 87 590 557€ 87 867 140€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
59 097 927€ 53 863 798€ 51 494 811€ 46 756 684€ 45 884 742€ 39 695 990€ 39 635 368€ 39 674 464€ 39 094 440€ 38 288 472€ 37 668 045€ 36 684 468€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
32 161 473€ 31 761 579€ 31 630 114€ 31 928 310€ 31 592 894€ 31 531 679€ 31 545 862€ 31 764 864€ 31 649 121€ 31 569 727€ 31 608 856€ 31 444 070€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
22 506 479€ 22 844 568€ 23 299 285€ 24 434 049€ 25 029 907€ 25 519 135€ 25 700 081€ 26 065 719€ 26 261 757€ 25 986 881€ 25 714 623€ 25 656 623€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
996 651€ 695 450€ 565 658€ 863 854€ 528 438€ 467 223€ 612 290€ 916 883€ 801 141€ 721 747€ 760 876€ 596 090€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
8 658 343€ 8 221 561€ 7 765 171€ 6 630 407€ 6 034 549€ 5 545 321€ 5 233 491€ 4 782 262€ 4 586 223€ 4 861 100€ 5 133 358€ 5 191 358€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
20 328 093€ 17 883 512€ 12 670 022€ 11 832 421€ 7 947 039€ 6 951 650€ 7 033 996€ 6 932 507€ 6 292 279€ 5 714 324€ 5 157 155€ 3 870 781€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
19 818 654€ 17 332 934€ 12 038 962€ 11 228 062€ 7 170 188€ 6 481 578€ 6 621 668€ 6 579 307€ 5 942 449€ 5 363 902€ 4 824 854€ 3 533 153€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
509 439€ 550 578€ 631 060€ 604 359€ 776 851€ 470 072€ 412 329€ 353 200€ 349 829€ 350 422€ 332 301€ 337 628€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
6 608 360€ 4 218 707€ 7 194 674€ 2 995 953€ 6 344 808€ 1 212 661€ 1 055 509€ 977 094€ 1 153 040€ 1 004 421€ 902 034€ 1 369 617€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
6 888 894€ 7 514 764€ 6 726 996€ 6 305 859€ 6 587 703€ 5 993 132€ 14 167 446€ 13 314 121€ 12 151 247€ 11 875 582€ 10 061 330€ 11 079 572€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
944 690€ 687 904€ 665 145€ 659 035€ 797 674€ 771 552€ 788 428€ 670 153€ 587 415€ 628 625€ 684 725€ 724 028€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
944 690€ 687 904€ 665 145€ 659 035€ 797 674€ 771 552€ 788 428€ 670 153€ 587 415€ 628 625€ 684 725€ 724 028€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
174 315€ 233 923€ 290 368€ 287 236€ 175 557€ 165 791€ 177 288€ 161 082€ 184 392€ 149 980€ 171 489€ 166 215€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
166 589€ 214 392€ 259 314€ 244 936€ 175 557€ 165 791€ 177 288€ 161 082€ 184 392€ 149 980€ 170 840€ 163 693€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
7 646€ 19 451€ 30 973€ 42 220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 649€ 2 522€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
80€ 80€ 80€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
5 769 889€ 6 592 938€ 5 771 483€ 5 359 589€ 5 414 472€ 4 655 788€ 12 601 730€ 11 682 886€ 10 379 439€ 11 096 976€ 9 205 115€ 10 189 329€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
822 862€ 1 603 743€ 558 718€ 820 582€ 1 151 730€ 720 589€ 1 141 286€ 1 598 852€ 1 417 244€ 2 841 348€ 1 862 552€ 2 724 235€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
2 499 387€ 2 377 107€ 2 496 751€ 2 255 319€ 2 097 517€ 1 912 963€ 1 775 189€ 1 582 486€ 1 521 454€ 1 568 835€ 1 434 521€ 1 940 037€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
1 591 021€ 1 523 063€ 1 612 485€ 1 388 978€ 1 327 074€ 1 237 330€ 1 128 465€ 994 432€ 954 419€ 978 572€ 919 174€ 840 744€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
562 433€ 748 768€ 713 795€ 573 792€ 563 231€ 555 578€ 8 219 578€ 7 179 376€ 6 168 770€ 5 426 010€ 4 752 414€ 4 290 972€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
294 185€ 340 256€ 389 735€ 320 919€ 274 919€ 229 328€ 337 212€ 327 740€ 317 552€ 282 211€ 236 453€ 393 342€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 200 000€ 400 000€ 600 000€ 800 000€ 1 000 000€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 200 000€ 400 000€ 600 000€ 800 000€ 1 000 000€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
55 721 882€ 56 991 010€ 48 122 864€ 42 539 042€ 37 546 729€ 41 199 721€ 44 071 577€ 49 985 495€ 57 718 508€ 37 010 602€ 39 861 182€ 40 103 100€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
164 275€ 138 849€ 90 387€ 91 887€ 129 781€ 228 906€ 160 055€ 176 347€ 267 049€ 196 634€ 140 941€ 190 688€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 400 000€ 1 300 000€ 48 032 477€ 42 447 155€ 37 416 948€ 40 970 815€ 43 911 522€ 49 809 149€ 57 451 460€ 36 813 967€ 39 720 241€ 39 912 412€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
54 157 607€ 55 552 160€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
121 708 702€ 118 369 572€ 106 344 671€ 95 601 585€ 90 019 173€ 86 888 843€ 97 874 391€ 102 974 080€ 108 964 195€ 87 174 655€ 87 590 557€ 87 867 140€