Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
26 466 087€ 27 635 665€ 28 381 381€ 6 775 949€ 686 316€ 4 669 739€ 8 478 098€ 7 295 263€ 10 161 983€ 489 056€ 439 222€ 465 971€ 515 060€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
22 063 210€ 23 515 153€ 25 487 331€ 6 551 324€ 537 021€ 4 493 388€ 8 333 606€ 7 105 748€ 9 997 318€ 374 953€ 371 660€ 418 807€ 459 147€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 099€ 5 257€ 48 014€ 86 519€ 137 474€ 188 839€ 17 994€ 24 164€ 0€ 594€ 2 384€ 4 174€ 5 607€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 099€ 5 257€ 48 014€ 86 519€ 137 474€ 188 839€ 17 994€ 24 164€ 0€ 594€ 2 384€ 4 174€ 5 607€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
22 062 111€ 23 509 896€ 25 439 317€ 6 464 806€ 399 547€ 4 304 549€ 8 315 612€ 7 081 584€ 9 997 318€ 374 359€ 369 276€ 414 633€ 453 540€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
11 527 988€ 11 527 988€ 11 471 376€ 45 957€ 45 957€ 45 957€ 45 957€ 45 957€ 45 957€ 45 957€ 0€ 0€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
42 455€ 42 455€ 106 305€ 73 858€ 10 008€ 10 008€ 10 008€ 10 008€ 10 008€ 10 008€ 10 008€ 10 008€ 10 008€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
9 195 679€ 9 221 454€ 9 171 255€ 253 647€ 123 680€ 135 444€ 164 854€ 194 264€ 223 674€ 186 392€ 212 574€ 238 756€ 264 937€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
304 005€ 2 301 121€ 4 307 884€ 6 063 026€ 216 571€ 4 108 595€ 8 092 978€ 6 827 114€ 9 703 260€ 122 909€ 146 694€ 165 869€ 178 595€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
39 935€ 23 466€ 17 908€ 2 117€ 3 331€ 4 545€ 1 815€ 4 241€ 6 667€ 9 093€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
740 821€ 329 172€ 361 186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
211 228€ 64 239€ 3 403€ 26 200€ 5 051€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
2 700€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
4 221 213€ 4 064 946€ 2 839 294€ 175 447€ 135 788€ 160 123€ 103 504€ 128 213€ 135 484€ 97 085€ 62 206€ 36 293€ 48 274€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 979 736€ 1 982 056€ 1 837 829€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
18 757€ 23 544€ 25 220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
82 057€ 124 988€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
1 793 576€ 1 717 550€ 1 569 584€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
901€ 901€ 901€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
166 502€ 158 004€ 117 135€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
1 153€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
1 153€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 98€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 98€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
135 275€ 85 979€ 61 815€ 126€ 4 163€ 1 990€ 2 094€ 2 673€ 16 100€ 8 005€ 210€ 47€ 85€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
116 133€ 44 413€ 53 498€ 45€ 4 083€ 1 210€ 2 000€ 2 629€ 6 666€ 7 887€ 197€ 47€ 24€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
473€ 5€ 927€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
16 661€ 7 918€ 6 656€ 9 279€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 350€ 2 842€ 581€ 81€ 81€ 780€ 94€ 45€ 155€ 119€ 13€ 0€ 62€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
386€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
18 722€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
11 926€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
273€ 153€ 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 106 202€ 1 996 912€ 939 650€ 175 322€ 131 625€ 158 133€ 101 411€ 125 540€ 118 231€ 89 080€ 61 995€ 36 147€ 48 189€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
326€ 381€ 3 253€ 6€ 40€ 371€ 408€ 619€ 1 433€ 91€ 105€ 95€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
10 248€ 5 687€ 6 415€ 2 578€ 1 862€ 5 557€ 321€ 729€ 2 700€ 2 448€ 1 431€ 0€ 505€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 095 628€ 1 990 844€ 929 982€ 172 738€ 129 723€ 152 206€ 100 681€ 124 192€ 114 098€ 86 541€ 60 460€ 36 052€ 47 684€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
181 664€ 55 566€ 54 756€ 49 177€ 13 507€ 16 228€ 40 988€ 61 301€ 29 181€ 17 018€ 5 357€ 10 871€ 7 638€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
181 497€ 55 566€ 50 431€ 49 177€ 13 507€ 16 228€ 40 988€ 61 301€ 29 181€ 17 018€ 5 357€ 10 871€ 7 638€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
167€ 4 325€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
26 466 087€ 27 635 665€ 28 381 381€ 6 775 949€ 686 316€ 4 669 739€ 8 478 098€ 7 295 263€ 10 161 983€ 489 056€ 439 222€ 465 971€ 515 060€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 677 170€ 2 384 522€ 2 267 841€ 120 646€ 113 577€ 80 384€ 132 080€ 139 959€ 125 554€ 50 941€ 45 004€ 29 203€ 31 261€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
162 927€ 198 454€ 53 183€ 33 193€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
162 927€ 198 454€ 53 183€ 33 193€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
2 514 243€ 2 186 068€ 2 214 658€ 87 453€ 113 577€ 80 384€ 132 080€ 139 959€ 125 554€ 50 941€ 45 004€ 29 203€ 31 261€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 238 976€ 2 229 893€ 1 770 271€ 83 442€ 80 384€ 138 497€ 162 722€ 108 536€ 50 941€ 39 762€ 29 203€ 31 233€ 7 556€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
275 267€ -43 825€ 444 387€ 4 012€ 33 193€ -58 113€ -30 643€ 31 423€ 74 613€ 11 179€ 15 801€ -2 031€ 23 705€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
23 449 517€ 25 105 941€ 25 850 922€ 6 575 992€ 562 911€ 4 585 828€ 8 345 344€ 7 153 233€ 10 036 429€ 438 116€ 392 024€ 432 342€ 463 718€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
5 402€ 30 113€ 15 875€ 16 911€ 12 901€ 11 805€ 8 692€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 16 911€ 12 901€ 11 805€ 8 692€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
5 402€ 30 113€ 15 875€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
22 782 387€ 24 445 216€ 25 196 223€ 6 442 565€ 525 589€ 4 502 873€ 8 327 198€ 7 096 176€ 10 011 250€ 410 008€ 377 025€ 418 725€ 448 757€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
22 782 387€ 24 445 216€ 25 196 223€ 6 442 565€ 525 589€ 4 450 409€ 8 325 984€ 7 096 176€ 10 011 250€ 407 507€ 377 025€ 418 725€ 448 757€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
52 464€ 1 214€ 0€ 2 501€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
23 804€ 61 338€ 131 022€ 735€ 373€ 1 413€ 2 793€ 2 668€ 2 440€ 1 984€ 1 472€ 930€ 2 495€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
80€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
23 724€ 15 464€ 10 086€ 735€ 373€ 1 413€ 2 793€ 2 668€ 2 440€ 1 984€ 1 472€ 930€ 2 495€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
45 874€ 120 936€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
643 326€ 599 387€ 523 677€ 132 692€ 36 949€ 81 542€ 9 951€ 24 276€ 6 864€ 9 213€ 627€ 882€ 3 774€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
49 995€ 146 184€ 127 880€ 8 800€ 133€ 24 276€ 6 864€ 9 213€ 627€ 882€ 787€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
2 463€ 6 550€ 2 463€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 987€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
40 236€ 128 572€ 121 981€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
1 357€ 2 482€ 33€ 600€ 9 729€ 9 819€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
59 415€ 85 849€ 83 097€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
6 395€ 6 121€ 8 358€ 19€ 414€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
163€ 855€ 75€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
589€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
3 746€ 80 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
98€ 6 388€ 69€ 66€ 66€ 83€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
478 869€ 216 385€ 99 472€ 123 794€ 35 869€ 71 730€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
339 400€ 145 202€ 262 618€ 79 311€ 9 828€ 3 526€ 675€ 2 071€ 0€ 0€ 2 194€ 4 427€ 20 081€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
5 239€ 7 658€ 5 151€ 1 544€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
339 400€ 139 963€ 254 961€ 74 159€ 9 828€ 3 526€ 675€ 528€ 0€ 0€ 2 194€ 4 427€ 20 081€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€