Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 464 317€ 1 434 156€ 1 178 035€ 877 222€ 832 839€ 608 893€ 347 031€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
1 351 931€ 1 304 596€ 1 020 072€ 703 259€ 673 494€ 441 532€ 165 360€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
1 313 680€ 1 258 392€ 667 943€ 703 259€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
38 251€ 46 204€ 352 129€ 0€ 673 494€ 441 532€ 165 360€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
112 386€ 129 560€ 157 962€ 173 962€ 159 345€ 167 361€ 181 670€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
16 580€ 16 580€ 16 580€ 16 580€ 16 580€ 16 580€ 16 580€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
86 178€ 99 076€ 124 872€ 137 770€ 131 225€ 143 637€ 156 049€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
9 384€ 12 884€ 8 986€ 11 288€ 11 540€ 7 144€ 9 041€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
224€ 5 624€ 8 324€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
244€ 796€ 1 900€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
11 924 977€ 10 793 697€ 10 721 466€ 8 231 756€ 6 293 882€ 5 056 627€ 5 095 833€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
181€ 111€ 293€ 354€ 354€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
181€ 111€ 293€ 354€ 354€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
831 100€ 1 024 763€ 717 625€ 689 810€ 690 728€ 406 444€ 438 020€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
829 455€ 1 024 697€ 717 579€ 689 749€ 690 704€ 406 444€ 438 019€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
1 645€ 66€ 46€ 61€ 24€ 0€ 1€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
11 093 877€ 9 768 934€ 10 003 660€ 7 541 835€ 5 602 861€ 4 649 828€ 4 657 459€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
550€ 791€ 5 498€ 11 483€ 9 938€ 9 666€ 9 699€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
11 093 328€ 9 768 143€ 9 998 162€ 7 530 351€ 5 592 923€ 4 640 162€ 4 647 760€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
572€ 245€ 1 515€ 1 132€ 866€ 1 384€ 1 382€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
572€ 245€ 1 515€ 1 132€ 866€ 1 384€ 1 382€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
13 389 866€ 12 228 098€ 11 901 015€ 9 110 110€ 7 127 587€ 5 666 904€ 5 444 246€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
76 877€ 116 798€ 121 272€ 114 957€ 87 084€ 62 877€ 44 130€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
32 088€ 68 135€ 74 225€ 69 560€ 45 734€ 38 219€ 22 791€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
32 088€ 68 135€ 74 225€ 69 560€ 45 734€ 38 219€ 22 791€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
48 662€ 49 466€ 45 397€ 41 349€ 24 658€ 21 339€ 0€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-3 873€ -803€ 1 650€ 4 048€ 16 691€ 3 319€ 21 339€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
13 311 102€ 12 106 525€ 11 779 743€ 8 995 153€ 7 040 503€ 5 604 027€ 5 398 623€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
7 500€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
7 500€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
5 514€ 4 455€ 2 989€ 2 205€ 2 053€ 1 822€ 1 211€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 514€ 4 455€ 2 989€ 2 205€ 2 053€ 1 822€ 1 211€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
13 298 088€ 12 102 070€ 11 776 754€ 8 992 948€ 7 038 451€ 5 602 205€ 5 397 412€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
55 340€ 89 680€ 88 381€ 112 152€ 142 646€ 127 935€ 103 896€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
29 705€ 26 963€ 28 932€ 42 367€ 25 439€ 20 414€ 20 604€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
33 568€ 32 582€ 18 388€ 21 669€ 15 748€ 12 204€ 12 076€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
217 515€ 158 216€ 395 518€ 96 806€ 113 107€ 78 846€ 64 356€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
12 932 263€ 11 764 859€ 10 851 367€ 8 353 874€ 6 433 703€ 5 083 046€ 5 008 359€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
29 697€ 29 770€ 394 168€ 366 079€ 307 808€ 279 759€ 188 122€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
1 887€ 4 775€ 0€ 1 492€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 887€ 4 775€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
0€ 1 492€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
13 389 866€ 12 228 098€ 11 901 015€ 9 110 110€ 7 127 587€ 5 666 904€ 5 444 246€