Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
2 578€ 5 967€ 8 929€ 5 665€ 5 044€ 4 615€ 5 221€
02
502
Spotreba energie
4 564€ 4 146€ 4 438€ 5 318€ 4 994€ 5 408€ 6 147€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
12 210€ 2 404€ 33 459€ 11 807€ 5 169€ 6 188€ 21 864€
05
512
Cestovné
5 544€ 456€ 10 435€ 8 762€ 7 982€ 9 004€ 4 138€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 546€ 1 130€ 1 008€ 183€ 110€ 249€ 102€
07
518
Ostatné služby
79 572€ 74 280€ 25 885€ 24 298€ 58 803€ 22 740€ 5 449€
08
521
Mzdové náklady
537 928€ 552 690€ 502 242€ 557 986€ 408 063€ 388 643€ 361 967€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
191 763€ 187 345€ 149 680€ 171 463€ 124 021€ 116 824€ 111 805€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
43 248€ 30 356€ 15 885€ 17 693€ 13 788€ 12 632€ 12 249€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
92€ 86€ 217€ 129€ 118€ 115€ 122€
14
532
Daň z nehnuteľností
1 415€ 1 415€ 1 317€ 1 317€ 1 317€ 1 317€ 1 317€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 153€ 1 558€ 1 520€ 1 776€ 5 734€ 3 358€ 5 067€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
60€ 60€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
112€ 2€ 0€ 11€ 10€ 16€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
-802€ 9 641€ 13 814€ 20 037€ 8 390€ 25 386€ 4 520€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
90 366€ 67 905€ 58 216€ 23 521€ 18 393€ 19 726€ 20 139€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
11 414€ 11 900€ 3 560€ 5 083€ 6 041€ 3 006€ 4 477€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
982 703€ 951 279€ 830 667€ 855 097€ 667 978€ 619 220€ 564 600€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
891 940€ 904 398€ 793 655€ 851 845€ 657 787€ 596 823€ 552 803€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
70 356€ 43 683€ 35 316€ 2 943€ 0€ 7 484€ 1 722€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 400€ 916€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 33€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 22 545€ 10 323€ 19 349€
54
645
Kurzové zisky
123€ 3€ 3€ 69€ 0€ 1€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
7 105€ 0€ 1 767€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 542€ 950€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 1 492€ 1 492€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
2 045€ 2 395€ 2 393€ 4 354€ 3 868€ 5 467€ 5 298€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
980 111€ 950 476€ 832 317€ 859 145€ 684 669€ 622 539€ 582 432€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-2 592€ -803€ 1 650€ 4 048€ 16 691€ 3 319€ 17 831€
76
591
Daň z príjmov
1 281€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-3 873€ -803€ 1 650€ 4 048€ 16 691€ 3 319€ 17 831€