Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Pečeňady

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 037 125 € 876 195 € 947 092 € 808 442 € 730 096 € 869 712 € 859 602 € 759 940 € 676 623 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
594 662 € 560 824 € 658 708 € 581 881 € 569 264 € 595 875 € 662 687 € 379 612 € 400 111 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
594 662 € 560 824 € 658 708 € 581 881 € 569 264 € 595 875 € 662 687 € 379 612 € 400 111 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
448 000€ 112 381€ 168 289€ 168 289€ 165 288€ 165 288€ 163 087€ 187 411€ 181 728€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
106 813€ 411 292€ 453 268€ 376 441€ 354 441€ 372 295€ 429 790€ 24 840€ 51 023€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
39 849€ 37 151€ 37 151€ 37 151€ 49 535€ 58 292€ 69 810€ 167 361€ 167 360€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
442 463 € 315 371 € 288 384 € 226 561 € 160 832 € 273 837 € 196 915 € 380 328 € 276 512 €
015
B.I.
Zásoby
274 904€ 129 353€ 91 292€ 61 292€ 39 266€ 41 330€ 66 857€ 142 326€ 281 949€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
12 681€ -12 557€ -12 557€ -12 557€ -12 557€ -12 557€ -12 557€ -12 557€ -12 557€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
36 430 € 185 892 € 190 906 € 161 271 € 108 986 € 107 362 € 105 980 € 241 327 € -827 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
23 951€ 145 473€ 151 292€ 125 580€ 94 636€ 92 525€ 87 889€ 82 621€ -23 556€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
17 074€ 9 125€ 11 328€ 14 578€ 11 457€ 12 296€ 15 296€ 166 405€ 26 723€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
-4 595€ 31 294€ 28 286€ 21 113€ 2 893€ 2 541€ 2 795€ -7 699€ -3 994€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
118 448 € 12 683 € 18 743 € 16 555 € 25 137 € 137 702 € 36 635 € 9 232 € 7 947 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
118 448€ 12 683€ 18 743€ 16 555€ 25 137€ 137 702€ 36 635€ 1 694€ 1 727€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
7 538€ 6 220€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 037 125 € 876 195 € 947 092 € 808 442 € 730 096 € 869 712 € 859 602 € 759 940 € 676 623 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
184 956 € 335 580 € 333 198 € 331 877 € 331 058 € 330 384 € 327 220 € 348 914 € 352 163 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
42 488 € 42 488 € 42 488 € 42 488 € 42 488 € 42 488 € 42 488 € 42 488 € 42 488 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
42 488€ 42 488€ 42 488€ 42 488€ 42 488€ 42 488€ 42 488€ 42 488€ 42 488€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
636 802€ 638 923€ 638 923€ 638 923€ 638 923€ 638 923€ 638 923€ 638 923€ 638 923€
030
A.III.
Fondy zo zisku
178 961€ 230 802€ 230 802€ 230 802€ 230 802€ 230 802€ 230 802€ 230 802€ 230 802€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-576 633€ -579 015€ -580 336€ -581 155€ -581 829€ -584 993€ -563 299€ -560 050€ -601 673€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-96 662 € 2 382 € 1 321 € 819 € 674 € 3 164 € -21 694 € -3 249 € 41 623 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
852 169 € 540 615 € 613 894 € 476 565 € 399 038 € 539 328 € 532 382 € 411 026 € 324 460 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
37 151€ 179 988€ 292 117€ 222 209€ 181 229€ 226 116€ 278 732€ -40 663€ -7 093€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
587 159 € 222 792 € 310 738 € 243 804 € 213 511 € 178 601 € 241 519 € 364 919 € 318 969 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
433 093€ 186 787€ 271 329€ 186 357€ 168 177€ 152 024€ 210 921€ 284 710€ 243 781€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
152 231€ 15 365€ 18 464€ 31 973€ 26 055€ 18 393€ 8 925€ 58 371€ 45 941€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 835€ 2 115€ 658€ 796€ 12 926€ 6 402€ 4 104€ 4 269€ 11 678€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
18 525€ 20 287€ 24 678€ 6 353€ 1 782€ 17 569€ 17 569€ 17 569€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
13 475€ 10 105€ 11 039€ 10 552€ 4 298€ 2 611€ 12 131€ 11 852€ 11 926€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
214 384€ 127 730€ 132 000€ 70 000€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
4 918€ 658€