Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
219 065€ 154 561€ 158 528€ 200 323€ 196 109€ 176 628€ 163 062€
02
502
Spotreba energie
213 743€ 209 620€ 195 769€ 205 646€ 205 183€ 213 416€ 220 453€
03
504
Predaný tovar
325 971€ 334 270€ 465 634€ 459 492€ 477 720€ 529 047€ 524 700€
04
511
Opravy a udržiavanie
137 974€ 149 966€ 101 930€ 138 088€ 61 741€ 104 236€ 164 720€
05
512
Cestovné
2 718€ 2 081€ 1 485€ 5 109€ 2 841€ 1 922€ 3 358€
06
513
Náklady na reprezentáciu
50€ 277€ 753€ 841€ 1 878€ 2 047€ 866€
07
518
Ostatné služby
183 771€ 162 960€ 189 507€ 191 732€ 189 542€ 149 895€ 179 526€
08
521
Mzdové náklady
462 884€ 436 080€ 458 780€ 425 073€ 433 040€ 451 274€ 427 167€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
159 197€ 149 509€ 175 666€ 145 952€ 144 746€ 148 899€ 142 620€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
66€ 0€ 11€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
41 037€ 34 081€ 21 856€ 36 762€ 33 210€ 31 708€ 32 047€
12
528
Ostatné sociálne náklady
1 546€ 1 513€ 10€ 0€ 11€ 190€
13
531
Daň z motorových vozidiel
187€ 186€ 270€ 251€ 227€ 224€ 269€
14
532
Daň z nehnuteľností
25 205€ 26 326€ 25 131€ 25 302€ 28 283€ 27 164€ 25 040€
15
538
Ostatné dane a poplatky
6 649€ 5 611€ 6 843€ 6 263€ 5 854€ 5 589€ 6 471€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
307€ 203€ 326€ 10€ 177€ 0€ 534€
17
542
Ostatné pokuty a penále
11€ 30€ 0€ 4€ 19€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ -0€ 0€ 6 834€ 7 522€ 5 101€ 9 873€
19
544
Úroky
175€ 2€ 0€ 2€ 5€ 5€ 6€
20
545
Kurzové straty
91€ 127€ 7 100€ 176€ 243€ 149€ 172€
21
546
Dary
7 563€ 6 123€ 6 468€ 7 371€ 8 695€ 10 205€ 8 228€
22
547
Osobitné náklady
14 189€ 5 904€ 4 235€ 6 960€ 9 540€ 27 066€ 62 342€
23
548
Manká a škody
2 461€ 0€ 399€ 343€ 191€
24
549
Iné ostatné náklady
33 150€ 22 155€ 19 037€ 12 433€ 12 759€ 12 475€ 17 704€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
332 414€ 325 764€ 295 289€ 295 300€ 427 684€ 265 472€ 260 473€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
248 595€ 0€ 39 895€ 2 858€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
3 545€ 3 790€ 6 786€ 5 557€ 3 865€ 3 230€ 21€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
1 173€ 56€ 274€ 643€ -64€ 1 050€ 1 370€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
1 218€ 14 163€ 65 000€ 50 000€ 50 000€ 5 554€ 4 560€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
28 599€ 40 537€ 43 890€ 14 180€ 26 145€ 20 828€ 53 454€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
121 608€ 98 474€ 103 117€ 63 678€ 62 297€ 53 348€ 42 871€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 63 031€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 575 093€ 2 184 433€ 2 353 683€ 2 303 979€ 2 389 642€ 2 286 793€ 2 418 196€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
288 767€ 156 855€ 293 710€ 296 625€ 278 332€ 224 831€ 231 670€
41
604
Tržby za predaný tovar
603 342€ 651 721€ 884 182€ 883 069€ 885 160€ 939 333€ 934 118€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
54 276€ 41 866€ 42 301€ 47 648€ 60 828€ 58 526€ 54 585€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
7 830€ 5 611€ 4 240€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 20€ 49€ 41€
54
645
Kurzové zisky
17 360€ 21 728€ 1 091€ 12€ 25€ 119€ 30€
55
646
Prijaté dary
0€
56
647
Osobitné výnosy
39 569€ 35 895€ 42 142€ 43 545€ 44 294€ 44 105€ 41 171€
57
648
Zákonné poplatky
78€ 713€ 763€ 852€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
50 443€ 11 470€ 129 357€ 13 195€ 29 371€ 13 763€ 49 858€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
407 400€ 309 250€ 309 110€ 510 560€ 266 250€ 133 180€ 436 457€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
95€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
23 000€ 11 493€ 32 283€ 29 838€ 17 617€ 17 840€ 4 730€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
609 449€ 551 150€ 565 052€ 515 663€ 591 132€ 463 179€ 445 598€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
42 779€ 41 920€ 70 892€ 51 266€ 59 478€ 11 070€ 4 554€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
39 973€ 56 926€ 167 528€ 428 214€ 66 555€ 201 694€ 263 643€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
212 892€ 103 697€ 101 217€ 134 001€ 160 526€ 167 109€ 309 861€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
4 816€ 1 719€ 4 242€ 6 200€ 5 598€ 3 185€ 5 854€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 51 086€
73
691
Dotácie
107 267€ 90 297€ 33 558€ 42 143€ 42 155€ 53 296€ 56 503€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 509 165€ 2 091 693€ 2 680 983€ 3 002 691€ 2 508 104€ 2 332 132€ 2 889 759€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-65 928€ -92 740€ 327 300€ 698 712€ 118 462€ 45 338€ 471 563€
76
591
Daň z príjmov
119 057€ 138 434€ 154 853€ 176 153€ 111 981€ 90 260€ 153 753€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-184 985€ -231 174€ 172 447€ 522 559€ 6 482€ -44 922€ 317 811€