Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestská časť Bratislava - Petržalka

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
108 335 887€ 103 950 840€ 94 886 487€ 88 663 642€ 88 530 121€ 86 384 272€ 84 307 294€ 83 419 193€ 81 632 904€ 79 876 805€ 78 022 608€ 75 745 619€ 75 777 444€ 76 871 663€ 77 125 660€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
63 003 453€ 61 912 669€ 55 788 674€ 42 450 360€ 45 751 927€ 50 142 817€ 47 576 499€ 48 027 117€ 46 516 673€ 43 429 432€ 43 400 509€ 40 352 199€ 43 218 952€ 44 704 370€ 46 681 173€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
210 423€ 172 245€ 134 221€ 102 805€ 128 598€ 153 094€ 85 902€ 63 196€ 63 752€ 46 408€ 37 208€ 20 867€ 41 183€ 24 451€ 32 993€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
62 829€ 8 212€ 28 276€ 45 523€ 77 126€ 52 324€ 38 452€ 15 746€ 16 302€ 21 408€ 25 244€ 20 867€ 41 183€ 24 451€ 29 707€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
967€ 2 259€ 3 551€ 4 843€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
64 406€ 13 573€ 27 546€ 41 519€ 45 472€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
82 221€ 148 201€ 74 848€ 10 920€ 6 000€ 100 770€ 47 450€ 47 450€ 47 450€ 25 000€ 11 964€ 0€ 0€ 0€ 3 286€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
58 294 981€ 57 247 340€ 51 169 248€ 37 744 197€ 40 953 330€ 45 207 136€ 42 637 045€ 43 110 369€ 43 273 153€ 43 283 255€ 43 268 533€ 40 236 563€ 42 204 984€ 43 707 134€ 45 765 222€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
30 315 487€ 29 664 948€ 27 750 555€ 21 962 947€ 24 517 654€ 24 796 072€ 24 811 252€ 24 595 643€ 24 604 783€ 24 117 873€ 24 169 706€ 19 962 091€ 19 907 535€ 19 972 412€ 21 374 909€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
94 999€ 94 999€ 94 999€ 94 999€ 94 999€ 94 999€ 94 999€ 94 999€ 94 999€ 94 999€ 94 999€ 94 999€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
21 894 688€ 21 317 072€ 20 494 863€ 14 276 792€ 14 930 965€ 15 774 293€ 15 764 858€ 16 490 969€ 17 528 104€ 17 972 407€ 17 913 007€ 18 994 356€ 19 993 789€ 21 212 302€ 22 600 224€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
922 448€ 480 269€ 141 613€ 45 302€ 62 028€ 87 659€ 117 256€ 139 648€ 71 220€ 86 893€ 119 033€ 153 097€ 177 498€ 158 718€ 59 912€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
968 030€ 1 068 025€ 768 106€ 53 304€ 39 781€ 16 815€ 26 645€ 14 292€ 14 020€ 30 475€ 46 937€ 14 740€ 5 049€ 6 392€ 7 719€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
11 475€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
83 736€ 110 103€ 136 470€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
4 004 117€ 4 511 924€ 1 782 640€ 1 310 852€ 1 307 903€ 4 437 298€ 1 822 035€ 1 774 818€ 881 415€ 901 997€ 789 850€ 882 280€ 2 121 113€ 2 272 334€ 1 637 482€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
78 612€ 78 612€ 135 000€ 135 000€ 0€ 84 976€ 84 976€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
4 498 049€ 4 493 084€ 4 485 205€ 4 603 358€ 4 669 999€ 4 782 587€ 4 853 552€ 4 853 552€ 3 179 769€ 99 769€ 94 769€ 94 769€ 972 785€ 972 785€ 882 958€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
4 498 049€ 4 493 084€ 4 485 205€ 4 603 358€ 4 669 999€ 4 782 587€ 4 853 552€ 3 179 769€ 3 179 769€ 99 769€ 94 769€ 94 769€ 94 769€ 94 769€ 6 639€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 878 016€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 878 016€ 876 319€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
1 673 783€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
45 290 353€ 42 005 813€ 39 071 060€ 46 111 525€ 42 673 544€ 36 128 901€ 36 633 868€ 35 351 575€ 35 069 608€ 36 404 986€ 34 586 510€ 35 378 620€ 32 551 052€ 32 120 064€ 30 438 191€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
64 063€ 87 368€ 47 317€ 5 181€ 6 140€ 6 600€ 7 098€ 7 218€ 9 765€ 5 336€ 7 403€ 11 285€ 9 648€ 12 049€ 12 957€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
64 063€ 87 368€ 47 317€ 5 181€ 6 140€ 6 600€ 7 098€ 7 218€ 9 765€ 5 336€ 7 403€ 11 285€ 9 648€ 12 049€ 12 957€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
26 568 063€ 23 339 409€ 23 702 966€ 37 178 949€ 36 954 422€ 31 927 120€ 32 050 203€ 31 968 445€ 32 565 288€ 31 303 140€ 31 234 795€ 31 528 250€ 29 022 535€ 28 077 847€ 25 805 741€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
68 148€ 52 401€ 67 135€ 52 900€ 61 144€ 69 608€ 91 174€ 79 805€ 78 746€ 73 552€ 58 283€ 56 125€ 53 658€ 47 075€ 26 331€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
26 499 915€ 23 287 008€ 23 635 831€ 37 126 050€ 36 893 278€ 31 857 511€ 31 959 029€ 31 888 641€ 32 486 542€ 31 229 588€ 31 176 511€ 31 472 125€ 28 968 877€ 28 030 772€ 25 779 410€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
1 759€ 1 759€ 1 759€ 1 759€ 1 759€ 1 759€ 1 759€ 1 759€ 0€ 0€ 0€ 0€ 327 959€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 327 959€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 759€ 1 759€ 1 759€ 1 759€ 1 759€ 1 759€ 1 759€ 1 759€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
4 038 925€ 2 126 154€ 1 937 297€ 441 999€ 559 853€ 445 518€ 395 123€ 463 043€ 673 995€ 652 860€ 469 312€ 1 195 588€ 1 703 782€ 1 608 785€ 890 326€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
3 808€ 440€ 37 421€ 25 897€ 166€ 3 259€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 3 738€ 522 209€ 19 511€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
12 686€ 9 399€ 9 535€ 295€ 442€ 19€ 3 130€ 2 863€ 5 436€ 4 536€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
3 672 923€ 2 066 447€ 1 756 690€ 429 268€ 524 467€ 434 831€ 373 046€ 416 529€ 507 196€ 489 596€ 425 286€ 1 115 474€ 1 661 307€ 940 288€ 628 572€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
1 717€ 3 580€ 13 351€ 6 953€ 7 384€ 7 547€ 11 002€ 21 195€ 19 574€ 13 683€ 27 107€ 48 053€ 25 232€ 42 572€ 220 695€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
216 560€ 41 771€ 10 595€ 1 441€ 1 611€ 1 572€ 1 798€ 951€ 1 086€ 1 134€ 1 347€ 844€ 933€ 806€ 997€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
14 349€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
131 231€ 4 518€ 109 705€ 4 043€ 52€ 1 383€ 2 887€ 21 338€ 140 536€ 143 745€ 1 057€ 31 051€ 12 572€ 5 429€ 20 551€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 97 481€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
14 617 543€ 16 451 124€ 13 381 721€ 8 483 636€ 5 116 369€ 3 747 903€ 4 179 684€ 2 911 110€ 1 820 560€ 4 443 650€ 2 875 000€ 2 643 497€ 1 815 087€ 2 421 383€ 3 401 208€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
6 645€ 7 840€ 9 032€ 6 966€ 2 867€ 4 166€ 3 517€ 5 308€ 2 422€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
61 176€ 37 745€ 34 591€ 27 494€ 40 507€ 27 790€ 22 084€ 19 394€ 21 807€ 18 320€ 25 963€ 16 932€ 16 598€ 12 843€ 11 140€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
14 549 722€ 16 405 539€ 13 338 097€ 8 449 177€ 5 072 995€ 3 715 948€ 4 154 083€ 2 886 408€ 1 796 332€ 4 425 330€ 2 849 038€ 2 626 565€ 1 798 489€ 2 408 540€ 3 390 068€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
17 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
17 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
17 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
17 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
42 082€ 32 358€ 26 753€ 101 757€ 104 650€ 112 554€ 96 928€ 40 501€ 46 624€ 42 387€ 35 589€ 14 800€ 7 440€ 47 229€ 6 296€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
40 775€ 32 283€ 26 753€ 30 464€ 33 185€ 36 266€ 13 781€ 15 629€ 23 809€ 15 276€ 16 108€ 14 800€ 7 381€ 2 627€ 4 983€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
1 306€ 75€ 71 293€ 71 465€ 76 287€ 83 147€ 24 872€ 22 814€ 27 110€ 19 481€ 0€ 59€ 44 602€ 1 313€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
108 335 887€ 103 950 840€ 94 886 487€ 88 663 642€ 88 530 121€ 86 384 272€ 84 307 294€ 83 419 193€ 81 632 904€ 79 876 805€ 78 022 608€ 75 745 619€ 75 777 444€ 76 871 663€ 77 125 660€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
86 860 550€ 84 321 497€ 78 845 277€ 73 292 681€ 70 713 451€ 67 917 681€ 66 889 627€ 65 627 315€ 64 488 613€ 65 179 937€ 63 948 301€ 65 107 554€ 66 114 510€ 69 750 415€ 71 487 842€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
88 130€ 88 130€ 88 130€ 88 130€ 88 130€ 89 826€ 89 826€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
88 130€ 88 130€ 88 130€ 88 130€ 88 130€ 89 826€ 89 826€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
86 860 550€ 84 321 497€ 78 845 277€ 73 292 681€ 70 713 451€ 67 917 681€ 66 889 627€ 65 539 185€ 64 400 484€ 65 091 807€ 63 860 171€ 65 019 424€ 66 024 684€ 69 660 589€ 71 487 842€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
84 345 289€ 78 857 808€ 73 306 307€ 70 721 981€ 68 014 980€ 66 752 991€ 65 491 024€ 64 885 528€ 65 277 799€ 63 788 158€ 65 019 130€ 66 070 459€ 67 633 039€ 70 659 093€ 72 864 125€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
2 515 261€ 5 463 689€ 5 538 970€ 2 570 701€ 2 698 471€ 1 164 690€ 1 398 603€ 653 657€ -877 316€ 1 303 649€ -1 158 959€ -1 051 035€ -1 608 355€ -998 504€ -1 376 283€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
17 668 975€ 15 694 964€ 12 786 511€ 11 967 153€ 14 400 404€ 15 058 397€ 14 185 602€ 14 278 636€ 11 985 566€ 10 094 686€ 10 031 793€ 6 231 236€ 5 315 982€ 2 646 293€ 1 160 448€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
261 774€ 261 682€ 174 202€ 224 183€ 200 863€ 142 463€ 77 043€ 83 725€ 66 556€ 123 059€ 243 784€ 241 341€ 206 389€ 47 459€ 99 504€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
160 000€ 119 133€ 119 133€ 119 133€ 121 691€ 72 368€ 81 957€ 83 135€ 155 446€ 12 024€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
101 774€ 142 549€ 55 069€ 105 051€ 79 172€ 70 095€ 77 043€ 83 725€ 66 556€ 123 059€ 161 827€ 158 206€ 50 943€ 35 435€ 99 504€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
9 697 255€ 7 349 055€ 5 988 961€ 4 567 985€ 6 801 151€ 6 897 182€ 7 140 272€ 6 918 294€ 4 917 874€ 4 332 355€ 4 309 103€ 397 432€ 342 705€ 35 941€ 11 094€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
2 269 017€ 932 938€ 1 151 153€ 540 348€ 202 662€ 255 274€ 574 488€ 523 276€ 105 937€ 25 206€ 11 689€ 19 942€ 53 385€ 35 941€ 11 094€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
7 428 238€ 6 416 117€ 4 837 807€ 4 027 637€ 6 598 489€ 6 641 909€ 6 565 784€ 6 395 018€ 4 811 937€ 4 307 148€ 4 297 414€ 377 490€ 289 320€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
290 452€ 336 762€ 397 721€ 357 905€ 272 049€ 276 632€ 298 903€ 485 013€ 267 531€ 322 605€ 361 102€ 161 318€ 133 948€ 83 816€ 95 055€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
140 793€ 119 086€ 64 059€ 60 225€ 178 818€ 174 921€ 186 652€ 354 094€ 92 652€ 138 978€ 185 304€ 0€ 10 972€ 0€ 91 111€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
66 850€ 69 021€ 73 033€ 76 855€ 80 664€ 84 652€ 106 234€ 123 299€ 166 721€ 170 322€ 152 057€ 147 718€ 120 423€ 72 570€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
61 668€ 43 290€ 34 848€ 16 092€ 1 423€ 1 041€ 6 017€ 7 620€ 8 158€ 9 895€ 8 660€ 5 981€ 2 553€ 11 246€ 3 944€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
21 140€ 105 365€ 225 780€ 204 732€ 11 144€ 16 019€ 3 410€ 15 080€ 7 619€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
2 325 406€ 2 557 502€ 1 977 942€ 1 622 736€ 951 404€ 897 697€ 812 500€ 1 593 610€ 888 992€ 1 077 461€ 1 019 427€ 975 624€ 888 437€ 1 261 401€ 954 795€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
415 542€ 623 735€ 215 937€ 192 037€ 179 011€ 177 387€ 114 625€ 116 250€ 117 373€ 134 060€ 161 586€ 150 522€ 247 524€ 488 100€ 178 063€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
116 390€ 117 130€ 62 849€ 6 522€ 4 002€ 2 322€ 2 322€ 2 322€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
58 458€ 38 944€ 6 249€ 216 382€ 216 382€ 230 848€ 230 735€ 333 643€ 161 699€ 225 587€ 231 248€ 185 309€ 151 639€ 55 693€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
4 655€ 685€ 22 510€ 119 971€ 1 976€ 3 699€ 1 500€ 4 522€ 69 633€ 2 945€ 2 589€ 10 580€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
85 813€ 121 973€ 123 605€ 78 404€ 4 875€ 4 220€ 4 242€ 12 503€ 11 023€ 3 299€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
76 314€ 86 001€ 98 657€ 103 785€ 71 385€ 33 081€ 22 815€ 146 441€ 166 918€ 369 591€ 300 713€ 191 409€ 186 786€ 261 958€ 265 683€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
537 783€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
696 512€ 691 927€ 624 580€ 319 724€ 247 318€ 181 063€ 170 763€ 180 749€ 152 244€ 166 143€ 152 419€ 188 615€ 146 516€ 249 098€ 213 308€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
308€ 2 528€ 38€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
534 538€ 448 042€ 403 162€ 220 261€ 161 225€ 129 835€ 122 395€ 132 829€ 113 438€ 121 475€ 111 460€ 129 668€ 93 139€ 152 959€ 124 187€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
123 595€ 101 223€ 95 353€ 67 380€ 55 228€ 35 817€ 32 216€ 36 524€ 29 285€ 31 885€ 30 639€ 37 955€ 26 824€ 51 004€ 48 365€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
19 359€ 18 987€ 14 363€ 90€ 2 046€ 3 628€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
193 922€ 306 328€ 310 676€ 298 180€ 9 895€ 97 519€ 112 929€ 107 070€ 143 794€ 14 718€ 15 818€ 19 214€ 33 064€ 0€ 114 609€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
5 094 089€ 5 189 964€ 4 247 686€ 5 194 343€ 6 174 937€ 6 844 423€ 5 856 885€ 5 197 993€ 5 844 613€ 4 239 206€ 4 098 377€ 4 455 521€ 3 744 503€ 1 217 676€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
3 154 769€ 3 068 129€ 2 387 392€ 4 221 726€ 5 194 073€ 5 933 846€ 4 859 903€ 4 551 373€ 5 197 993€ 3 592 586€ 3 741 233€ 4 455 521€ 3 744 503€ 1 217 676€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
913 360€ 1 095 875€ 834 335€ 972 617€ 980 864€ 910 577€ 996 982€ 646 620€ 646 620€ 646 620€ 357 144€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
1 025 960€ 1 025 960€ 1 025 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
3 806 362€ 3 934 380€ 3 254 698€ 3 403 807€ 3 416 266€ 3 408 193€ 3 232 065€ 3 513 242€ 5 158 725€ 4 602 182€ 4 042 515€ 4 406 829€ 4 346 952€ 4 474 955€ 4 477 370€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
613€ 485€ 29€ 1 334€ 949€ 272€ 177€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
3 806 362€ 3 933 767€ 3 254 213€ 3 403 807€ 3 416 237€ 3 406 859€ 3 231 116€ 3 512 970€ 5 158 548€ 4 602 153€ 4 042 515€ 4 406 829€ 4 346 952€ 4 474 955€ 4 477 370€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€