Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
12 863 061 € 12 843 904 € 12 907 775 € 12 427 154 € 11 538 753 € 9 760 387 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
9 073 235 € 9 129 329 € 9 085 163 € 8 585 219 € 7 836 249 € 6 766 357 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
22 932 € 27 918 € 42 864 € 52 356 € 43 697 €
005
A.I.2
Software
22 932€ 27 918€ 42 864€ 52 356€ 43 697€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 424 531 € 1 475 639 € 1 538 660 € 1 610 789 € 1 592 857 € 1 873 792 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 365 256€ 1 420 775€ 1 476 295€ 1 531 815€ 1 547 638€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
59 275€ 54 864€ 62 365€ 78 974€ 45 219€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
7 625 772 € 7 625 772 € 7 503 639 € 6 922 074 € 6 199 695 € 4 892 565 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
7 625 772€ 7 625 772€ 7 503 639€ 6 922 074€ 6 199 695€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 789 826 € 3 714 575 € 3 822 612 € 3 841 935 € 3 702 504 € 2 994 030 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
246 130 € 74 858 € 96 739 € 127 287 € 148 809 € 105 856 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
244 986€ 74 002€ 65 591€ 125 020€ 107 679€ 103 688€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 29 809€ 0€ 38 350€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 144€ 856€ 1 339€ 2 267€ 2 780€ 2 168€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 543 696 € 3 639 717 € 3 725 873 € 3 714 648 € 3 553 695 € 2 888 174 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 869€ 4 279€ 2 413€ 2 991€ 2 451€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 540 827€ 3 635 438€ 3 723 460€ 3 711 657€ 3 551 244€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
12 863 061 € 12 843 905 € 12 907 775 € 12 427 154 € 11 538 753 € 9 760 387 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
12 495 074 € 12 516 799 € 12 588 903 € 12 050 469 € 11 221 385 € 9 439 309 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 €
069
A.I.1
Základné imanie
11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
314 959 € 314 959 € 261 116 € 178 208 € 105 484 € 428 682 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
314 959€ 314 959€ 261 116€ 178 208€ 105 484€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
775 188 € 796 913 € 922 860 € 467 334 € -289 026 € -2 394 300 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
775 188€ 796 913€ 922 860€ 467 334€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-289 026€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
356 304 € 315 556 € 309 972 € 367 785 € 308 468 € 321 078 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
57 648 € 43 134 € 48 604 € 51 760 € 36 614 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
11 587€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
46 061€ 43 134€ 48 604€ 51 760€ 36 614€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
123 809 € 119 281 € 128 110 € 129 328 € 133 267 € 84 480 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 608€ 1 377€ 1 254€ 1 448€ 2 078€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
115 201€ 117 904€ 126 856€ 127 880€ 131 189€ 84 480€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
174 847 € 153 141 € 133 258 € 186 697 € 138 587 € 236 598 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
27 564€ 22 972€ 26 621€ 18 523€ 20 843€ 30 484€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
76 609€ 67 088€ 56 396€ 78 762€ 63 251€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
52 157€ 45 119€ 37 573€ 47 715€ 40 097€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
18 517€ 17 962€ 12 668€ 41 697€ 14 396€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
206 114€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
11 683 € 11 550 € 8 900 € 8 900 € 8 900 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
11 683€ 11 550€ 8 900€ 8 900€ 8 900€