Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 148 756 € 12 914 298 € 12 863 061 € 12 843 904 € 12 907 775 € 12 427 154 € 11 538 753 € 9 760 387 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
8 927 250 € 8 985 255 € 9 073 235 € 9 129 329 € 9 085 163 € 8 585 219 € 7 836 249 € 6 766 357 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
3 984 € 8 308 € 22 932 € 27 918 € 42 864 € 52 356 € 43 697 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
3 984€ 8 308€ 22 932€ 27 918€ 42 864€ 52 356€ 43 697€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 297 494 € 1 351 175 € 1 424 531 € 1 475 639 € 1 538 660 € 1 610 789 € 1 592 857 € 1 873 792 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 254 215€ 1 309 735€ 1 365 256€ 1 420 775€ 1 476 295€ 1 531 815€ 1 547 638€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
43 279€ 41 440€ 59 275€ 54 864€ 62 365€ 78 974€ 45 219€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
7 625 772 € 7 625 772 € 7 625 772 € 7 625 772 € 7 503 639 € 6 922 074 € 6 199 695 € 4 892 565 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
7 625 772€ 7 625 772€ 7 625 772€ 7 625 772€ 7 503 639€ 6 922 074€ 6 199 695€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 221 506 € 3 929 043 € 3 789 826 € 3 714 575 € 3 822 612 € 3 841 935 € 3 702 504 € 2 994 030 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
54 096 € 56 731 € 246 130 € 74 858 € 96 739 € 127 287 € 148 809 € 105 856 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
52 323€ 55 631€ 244 986€ 74 002€ 65 591€ 125 020€ 107 679€ 103 688€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 29 809€ 0€ 38 350€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 773€ 1 100€ 1 144€ 856€ 1 339€ 2 267€ 2 780€ 2 168€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
4 167 410 € 3 872 312 € 3 543 696 € 3 639 717 € 3 725 873 € 3 714 648 € 3 553 695 € 2 888 174 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 533€ 3 578€ 2 869€ 4 279€ 2 413€ 2 991€ 2 451€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 162 877€ 3 868 734€ 3 540 827€ 3 635 438€ 3 723 460€ 3 711 657€ 3 551 244€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 148 756 € 12 914 298 € 12 863 061 € 12 843 905 € 12 907 775 € 12 427 154 € 11 538 753 € 9 760 387 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
12 766 637 € 12 611 360 € 12 495 074 € 12 516 799 € 12 588 903 € 12 050 469 € 11 221 385 € 9 439 309 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 €
069
A.I.1
Základné imanie
11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
326 588 € 314 959 € 314 959 € 314 959 € 261 116 € 178 208 € 105 484 € 428 682 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
326 588€ 314 959€ 314 959€ 314 959€ 261 116€ 178 208€ 105 484€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 035 122 € 891 474 € 775 188 € 796 913 € 922 860 € 467 334 € -289 026 € -2 394 300 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 035 122€ 891 474€ 775 188€ 796 913€ 922 860€ 467 334€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-289 026€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
370 569 € 291 388 € 356 304 € 315 556 € 309 972 € 367 785 € 308 468 € 321 078 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
104 727 € 65 258 € 57 648 € 43 134 € 48 604 € 51 760 € 36 614 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
26 844€ 13 144€ 11 587€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
77 883€ 52 114€ 46 061€ 43 134€ 48 604€ 51 760€ 36 614€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
121 700 € 124 833 € 123 809 € 119 281 € 128 110 € 129 328 € 133 267 € 84 480 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
11 466€ 10 194€ 8 608€ 1 377€ 1 254€ 1 448€ 2 078€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
110 234€ 114 639€ 115 201€ 117 904€ 126 856€ 127 880€ 131 189€ 84 480€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
144 142 € 101 297 € 174 847 € 153 141 € 133 258 € 186 697 € 138 587 € 236 598 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
26 327€ 25 348€ 27 564€ 22 972€ 26 621€ 18 523€ 20 843€ 30 484€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
40 311€ 38 614€ 76 609€ 67 088€ 56 396€ 78 762€ 63 251€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
27 060€ 26 411€ 52 157€ 45 119€ 37 573€ 47 715€ 40 097€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
50 444€ 10 924€ 18 517€ 17 962€ 12 668€ 41 697€ 14 396€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
206 114€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
11 550 € 11 550 € 11 683 € 11 550 € 8 900 € 8 900 € 8 900 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
11 550€ 11 550€ 11 683€ 11 550€ 8 900€ 8 900€ 8 900€