Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
16 456 849 € 13 148 756 € 12 914 298 € 12 863 061 € 12 843 905 € 12 907 775 € 12 427 154 € 11 538 753 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 854 604 € 8 927 250 € 8 985 255 € 9 073 235 € 9 129 330 € 9 085 163 € 8 585 219 € 7 836 249 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
996 € 3 984 € 8 308 € 22 932 € 27 918 € 42 864 € 52 356 € 43 697 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
996€ 3 984€ 8 308€ 22 932€ 27 918€ 42 864€ 52 356€ 43 697€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 227 836 € 1 297 494 € 1 351 175 € 1 424 531 € 1 475 640 € 1 538 660 € 1 610 789 € 1 592 857 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 198 695€ 1 254 215€ 1 309 735€ 1 365 256€ 1 420 775€ 1 476 295€ 1 531 815€ 1 547 638€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
29 141€ 43 279€ 41 440€ 59 275€ 54 864€ 62 365€ 78 974€ 45 219€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
7 625 772 € 7 625 772 € 7 625 772 € 7 625 772 € 7 625 772 € 7 503 639 € 6 922 074 € 6 199 695 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
7 625 772€ 7 625 772€ 7 625 772€ 7 625 772€ 7 625 772€ 7 503 639€ 6 922 074€ 6 199 695€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 602 245 € 4 221 506 € 3 929 043 € 3 789 826 € 3 714 575 € 3 822 612 € 3 841 935 € 3 702 504 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
71 204 € 54 096 € 56 731 € 246 130 € 74 858 € 96 739 € 127 287 € 148 809 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
66 895 € 52 323 € 55 631 € 244 986 € 74 002 € 65 591 € 125 020 € 107 679 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 29 809€ 0€ 38 350€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 309€ 1 773€ 1 100€ 1 144€ 856€ 1 339€ 2 267€ 2 780€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
7 531 041 € 4 167 410 € 3 872 312 € 3 543 696 € 3 639 717 € 3 725 873 € 3 714 648 € 3 553 695 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 263€ 4 533€ 3 578€ 2 869€ 4 279€ 2 413€ 2 991€ 2 451€
073
B.V.2.
Účty v bankách
7 529 778€ 4 162 877€ 3 868 734€ 3 540 827€ 3 635 438€ 3 723 460€ 3 711 657€ 3 551 244€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
16 456 849 € 13 148 756 € 12 914 298 € 12 863 061 € 12 843 905 € 12 907 775 € 12 427 154 € 11 538 753 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
16 087 147 € 12 766 637 € 12 611 360 € 12 495 074 € 12 516 799 € 12 588 903 € 12 050 469 € 11 221 385 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 € 11 404 927 €
082
A.I.1
Základné imanie
11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€ 11 404 927€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
342 117€ 326 588€ 314 959€ 314 959€ 314 959€ 261 116€ 178 208€ 105 484€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 340 103 € 1 035 122 € 891 474 € 775 188 € 796 913 € 922 860 € 467 334 € -289 026 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 340 103€ 1 035 122€ 891 474€ 775 188€ 796 913€ 922 860€ 467 334€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-289 026€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
358 152 € 370 569 € 291 388 € 356 304 € 315 556 € 309 972 € 367 785 € 308 468 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
129 151 € 121 700 € 124 833 € 123 809 € 119 281 € 128 110 € 129 328 € 133 267 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
14 508€ 11 466€ 10 194€ 8 608€ 1 377€ 1 254€ 1 448€ 2 078€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
114 643€ 110 234€ 114 639€ 115 201€ 117 904€ 126 856€ 127 880€ 131 189€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
18 689 € 26 844 € 13 144 € 11 587 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
18 689€ 26 844€ 13 144€ 11 587€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
133 129 € 144 142 € 101 297 € 174 847 € 153 141 € 133 258 € 186 697 € 138 587 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
29 388 € 26 327 € 25 348 € 27 564 € 22 972 € 26 621 € 18 523 € 20 843 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
47 733€ 40 311€ 38 614€ 76 609€ 67 088€ 56 396€ 78 762€ 63 251€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
31 525€ 27 060€ 26 411€ 52 157€ 45 119€ 37 573€ 47 715€ 40 097€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
24 483€ 50 444€ 10 924€ 18 517€ 17 962€ 12 668€ 41 697€ 14 396€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
77 183 € 77 883 € 52 114 € 46 061 € 43 134 € 48 604 € 51 760 € 36 614 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
77 183€ 77 883€ 52 114€ 46 061€ 43 134€ 48 604€ 51 760€ 36 614€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
11 550 € 11 550 € 11 550 € 11 683 € 11 550 € 8 900 € 8 900 € 8 900 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
11 550€ 11 550€ 11 550€ 11 683€ 11 550€ 8 900€ 8 900€ 8 900€