Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 389 353 € 1 257 878 € 1 143 516 € 885 589 € 1 035 465 € 1 203 493 € 1 249 960 € 1 293 515 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 389 353€ 1 257 878€ 1 143 516€ 885 589€ 1 035 465€ 1 203 493€ 1 249 960€ 1 293 515€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
336 495 € 326 087 € 313 223 € 316 968 € 351 659 € 408 235 € 425 408 € 410 427 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
197 673€ 191 865€ 193 654€ 205 521€ 234 990€ 288 245€ 273 015€
10
B.2
Služby
138 822€ 134 222€ 119 569€ 111 447€ 116 669€ 119 990€ 152 393€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 052 858 € 931 791 € 830 293 € 568 621 € 683 806 € 795 258 € 824 552 € 883 088 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
883 652 € 811 311 € 846 551 € 785 825 € 771 350 € 793 819 € 821 891 € 801 210 €
13
C.1
Mzdové náklady
547 243€ 517 944€ 533 937€ 484 743€ 476 027€ 490 271€ 505 557€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
66 521€ 62 914€ 61 048€ 75 981€ 77 641€ 78 471€ 85 110€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
269 888€ 230 453€ 251 566€ 225 101€ 217 682€ 225 077€ 231 224€
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
6 677€ 6 209€ 6 650€ 6 344€ 4 937€ 5 562€ 6 276€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
75 797€ 93 331€ 94 282€ 87 946€ 87 460€ 75 809€ 77 572€ 104 163€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€ 332€ 166€ 498€ 83€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
145 967€ 142 283€ 138 525€ 151 961€ 177 050€ 248 076€ 237 687€ 280 823€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 367€ 35 627€ 47 544€ 40 792€ 44 082€ 47 275€ 87 895€ 103 870€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
194 332 € 116 596 € -26 209 € -200 657 € -47 139 € 120 371 € 68 522 € 154 668 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 122 133 € 581 565 € 722 379 € 662 828 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 122 133€ 581 565€ 722 379€ 662 828€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
6 036€ 6 169€ 5 824€ 4 164€ 9 297€ 22 459€ 27 190€ 38 801€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
84€ 77€ 26€ 89€ 108€ 84€ 106€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 7€ 9€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 750€ 1 910€ 1 903€ 1 934€ 1 493€ 1 970€ 2 223€ 2 734 848€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
3 202 € 4 182 € 3 895 € 124 274 € 589 261 € 742 791 € 687 689 € -2 696 038 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
197 534 € 120 778 € -22 314 € -76 383 € 542 122 € 863 162 € 756 211 € -2 541 370 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
42 258 € 4 492 € -589 € -4 280 € 3 688 € 34 078 € 28 976 € 55 788 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
46 664€ 2 881€ 2 114€ 4 672€ 4 712€ 37 388€ 14 879€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-4 406€ -562€ -2 703€ -8 953€ -1 024€ -3 310€ 14 097€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
155 276 € 116 286 € -21 725 € -72 103 € 538 434 € 829 084 € 727 235 € -2 597 158 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
197 534 € 120 778 € -22 314 € -76 383 € 542 122 € 863 162 € 756 211 € -2 541 370 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
155 276 € 116 286 € -21 725 € -72 103 € 538 434 € 829 084 € 727 235 € -2 597 158 €