Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pozemné stavby - generálny kontraktor, Prešov, štátny podnik v likvidácii [zrušená]

2000 1999
01.01.2000
31.07.2016
01.12.1996
31.12.1999
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
0€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
12 107 107 € 655 753 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
-43€ 193 081€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
996€ 453 590€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 106 154€ 9 082€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
12 169 779 € 6 557 259 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21 762€ 49 094€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
24 361€ 300 337€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
34 283 € 81 218 €
16
E.1.
Mzdové náklady
23 850€ 62 754€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 862€ 16 289€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 571€ 2 175€
20
F.
Dane a poplatky
3 138€ 8 968€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 200€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 200€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
209 435€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 086 235€ 5 893 007€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-62 672 € -5 901 506 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-46 166 € -156 350 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
67 822 € 64 502 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
22 475 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
22 475€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
45 347 € 64 502 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
45 347€ 64 502€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 426 € 931 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 2 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2€
52
O.
Kurzové straty
1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 426€ 928€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
66 396 € 63 571 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 724 € -5 837 935 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 724 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 724€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
0 € -5 837 935 €