Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Detská fakultná nemocnica Košice

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
26 091 095€ 25 634 844€ 22 712 896€ 18 364 426€ 17 452 422€ 17 541 656€ 18 273 129€ 18 892 124€ 19 486 908€ 18 855 714€ 10 487 059€ 7 141 448€ 7 967 863€ 7 645 971€ 5 441 649€ 5 203 554€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
14 449 761€ 14 821 943€ 13 798 792€ 13 469 863€ 13 565 667€ 14 287 324€ 15 313 839€ 16 439 989€ 16 988 473€ 16 543 750€ 7 562 148€ 4 846 005€ 5 329 375€ 5 661 455€ 3 602 836€ 3 473 275€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
202 974€ 223 102€ 43 558€ 950€ 416€ 1 052€ 1 688€ 2 324€ 1 714€ 11 998€ 22 282€ 33 656€ 3 010€ 6 636€ 20 728€ 28 966€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
200 214€ 223 102€ 27 316€ 950€ 416€ 1 052€ 1 688€ 836€ 1 714€ 11 998€ 22 282€ 33 656€ 3 010€ 6 636€ 20 728€ 28 966€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
2 760€ 16 242€ 1 488€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
14 246 787€ 14 598 841€ 13 755 234€ 13 468 913€ 13 565 251€ 14 286 272€ 15 312 151€ 16 437 665€ 16 986 759€ 16 531 752€ 7 539 866€ 4 812 349€ 5 326 365€ 5 654 819€ 3 582 108€ 3 444 309€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
355 653€ 355 653€ 355 653€ 355 653€ 355 653€ 355 653€ 355 653€ 355 653€ 355 653€ 355 653€ 355 653€ 355 653€ 355 653€ 355 653€ 22 625€ 22 625€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
10 906 248€ 11 172 449€ 11 036 567€ 11 413 295€ 11 857 076€ 12 161 424€ 12 514 250€ 12 961 046€ 12 850 161€ 7 676 574€ 2 292 367€ 2 588 089€ 2 890 333€ 2 894 217€ 929 987€ 1 004 411€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
2 781 354€ 2 967 346€ 2 294 609€ 1 690 934€ 1 351 134€ 1 768 503€ 2 441 556€ 3 120 273€ 3 754 595€ 3 595 662€ 838 697€ 1 008 343€ 1 237 923€ 1 516 087€ 1 713 968€ 1 599 182€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
1 313€ 3 074€ 4 838€ 7 043€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
1 388€ 1 388€ 1 388€ 693€ 693€ 693€ 693€ 759€ 831€ 903€ 975€ 1 047€ 763 856€ 815 840€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
202 220€ 100 320€ 62 179€ 600€ 25 657€ 4 903 104€ 4 052 319€ 859 362€ 841 482€ 887 815€ 151 671€ 2 252€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
11 620 532€ 9 783 698€ 8 903 607€ 4 889 171€ 3 879 338€ 3 244 447€ 2 951 490€ 2 446 233€ 2 491 443€ 2 308 194€ 2 920 379€ 2 290 461€ 2 636 862€ 1 981 755€ 1 836 800€ 1 720 996€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
374 812€ 376 257€ 871 290€ 841 337€ 210 668€ 232 462€ 119 786€ 48 896€ 31 766€ 12 225€ 9 170€ 7 447€ 16 212€ 8 596€ 15 107€ 15 130€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
284 195€ 277 943€ 783 683€ 760 122€ 111 253€ 144 578€ 46 019€ 48 896€ 31 766€ 12 225€ 9 170€ 7 447€ 16 212€ 8 596€ 15 107€ 15 130€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
90 617€ 98 314€ 87 608€ 81 215€ 99 415€ 87 884€ 73 767€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
5 972 672€ 5 439 094€ 3 464 298€ 2 768 889€ 2 214 609€ 1 649 235€ 2 115 999€ 1 749 053€ 1 797 871€ 1 662 419€ 1 825 903€ 1 989 168€ 1 692 790€ 1 660 553€ 1 527 465€ 1 397 245€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
5 911 360€ 5 433 440€ 3 451 776€ 2 740 388€ 2 213 343€ 1 641 071€ 2 105 572€ 1 738 122€ 1 781 183€ 1 662 419€ 1 820 381€ 1 980 607€ 1 688 040€ 1 655 439€ 1 523 447€ 1 393 547€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
5 367€ 0€ 0€ 3 907€ 4 018€ 3 697€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
5 922€ 3 280€ 423€ 18 790€ 514€ 8 006€ 10 282€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
498€ 1 662€ 155€ 420€ 135€ 159€ 144€ 800€ 35€ 195€ 401€ 0€ 0€ 1€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
9 291€ 617€ 8 155€ 4 217€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 1 208€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
54 893€ 713€ 11 943€ 10 131€ 16 688€ 120€ 211€ 132€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
5 273 047€ 3 968 347€ 4 568 019€ 1 278 945€ 1 454 062€ 1 362 750€ 715 705€ 648 284€ 661 806€ 633 549€ 1 085 306€ 293 846€ 927 859€ 312 606€ 294 228€ 308 621€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 869€ 6 159€ 2 736€ 2 790€ 3 613€ 3 008€ 2 408€ 2 654€ 1 734€ 1 041€ 1 709€ 3 577€ 834€ 1 402€ 0€ 323€
087
2.
Ceniny (213)
2€ 0€ 9€ 60€ 22€ 38€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
5 269 177€ 3 962 186€ 4 565 283€ 1 276 156€ 1 450 449€ 1 359 742€ 713 297€ 645 629€ 660 072€ 632 507€ 1 083 597€ 290 269€ 927 016€ 311 144€ 294 206€ 308 260€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
20 802€ 1 029 203€ 10 497€ 5 392€ 7 417€ 9 884€ 7 800€ 5 903€ 6 993€ 3 771€ 4 531€ 4 982€ 1 626€ 2 761€ 2 014€ 9 283€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
20 802€ 14 628€ 10 497€ 5 392€ 7 417€ 9 884€ 7 800€ 5 903€ 6 993€ 3 771€ 4 531€ 4 982€ 1 626€ 2 761€ 2 014€ 9 283€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
1 014 575€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
26 091 095€ 25 634 844€ 22 712 896€ 18 364 426€ 17 452 422€ 17 541 656€ 18 273 129€ 18 892 124€ 19 486 908€ 18 855 714€ 10 487 059€ 7 141 448€ 7 967 863€ 7 645 971€ 5 441 649€ 5 203 554€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 049 733€ -3 015 728€ -3 446 547€ -4 059 101€ -2 945 273€ -2 372 359€ -1 587 237€ 616 068€ 1 088 603€ 869 179€ 407 180€ 198 736€ 539 596€ -1 529 211€ -947 667€ -346 508€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
2 049 733€ -3 015 728€ -3 446 547€ -4 059 101€ -2 945 273€ -2 372 359€ -1 587 237€ 616 068€ 1 088 603€ 869 179€ 407 180€ 198 736€ 539 596€ -1 529 211€ -947 667€ -346 508€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-1 437 123€ -3 474 254€ -4 070 100€ -2 945 801€ -3 085 553€ -1 939 498€ -685 271€ 1 068 039€ 974 838€ 411 823€ 207 514€ 539 596€ -1 529 231€ -948 723€ -501 225€ -56 604€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
3 486 856€ 458 526€ 623 553€ -1 113 300€ 140 279€ -432 861€ -901 966€ -451 971€ 113 765€ 457 356€ 199 667€ -340 860€ 2 068 827€ -580 488€ -446 442€ -289 904€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
22 971 506€ 27 724 226€ 24 561 768€ 20 902 010€ 19 938 165€ 19 542 190€ 19 535 268€ 17 783 224€ 17 001 336€ 17 639 106€ 9 683 976€ 5 966 808€ 7 025 718€ 8 876 932€ 6 081 679€ 5 320 008€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
85 000€ 85 000€ 100 000€ 50 000€ 46 000€ 30 000€ 65 000€ 30 000€ 130 000€ 407 459€ 630 806€ 181 774€ 269 528€ 88 506€ 66 286€ 119 238€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
85 000€ 85 000€ 100 000€ 50 000€ 46 000€ 30 000€ 65 000€ 30 000€ 130 000€ 407 459€ 630 806€ 181 774€ 269 528€ 88 506€ 66 286€ 119 238€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
15 791 753€ 15 049 313€ 14 179 954€ 11 970 505€ 12 302 156€ 13 159 128€ 13 881 058€ 14 903 993€ 14 849 554€ 13 510 215€ 4 692 803€ 3 309 506€ 3 786 451€ 4 332 210€ 2 696 480€ 2 414 306€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
15 791 753€ 15 049 313€ 14 179 954€ 11 970 505€ 12 302 156€ 13 159 128€ 13 881 058€ 14 903 993€ 14 849 554€ 13 510 215€ 4 692 803€ 3 309 506€ 3 786 451€ 4 332 210€ 2 696 480€ 2 414 306€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 005€ 3 579€ 9 044€ 734€ 3 352€ 3 220€ 7 319€ 3 076€ 9 291€ 7 768€ 8 069€ 6 961€ 5 034€ 19 294€ 11 184€ 11 170€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 005€ 3 579€ 9 044€ 734€ 3 352€ 3 220€ 7 319€ 3 076€ 9 291€ 7 768€ 8 069€ 6 961€ 5 034€ 8 754€ 11 184€ 11 170€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 10 540€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
7 093 748€ 12 586 334€ 10 272 769€ 8 880 771€ 7 586 657€ 6 349 843€ 5 581 891€ 2 846 155€ 2 012 491€ 3 713 664€ 4 352 299€ 2 468 566€ 2 961 930€ 4 080 823€ 2 951 631€ 2 775 295€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 885 851€ 4 382 522€ 3 915 546€ 3 071 769€ 2 730 511€ 2 937 379€ 2 928 169€ 1 736 489€ 999 860€ 2 661 188€ 2 993 626€ 1 565 204€ 2 119 642€ 3 250 075€ 2 279 375€ 2 139 485€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
17€ 24€ 32€ 21€ 21€ 79€ 75€ 18€ 430€ 45€ 257€ 200€ 37 118€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
22 187€ 76 891€ 74 213€ 74 138€ 1 232€ 6 158€ 1 279€ 8 865€ 6 019€ 3 474€ 2 091€ 1 371€ 368 493€ 354 317€ 337 619€ 313 240€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
463€ 6 400€ 0€ 7 114€ 0€ 10 540€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
20 110€ 5 065 975€ 1 833 719€ 1 817 843€ 1 899 589€ 1 211 457€ 1 211 151€ 2 807€ 2 226€ 1 935€ 342 158€ 2 426€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 314 041€ 1 517 005€ 1 053 917€ 55€ 399€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
701 780€ 680 358€ 599 106€ 557 081€ 549 528€ 519 102€ 482 406€ 443 486€ 443 522€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
3 543 973€ 610 343€ 3 120 889€ 3 065 430€ 2 123 788€ 1 426 171€ 723 866€ 346 362€ 329 218€ 305 037€ 282 692€ 274 575€ 228 676€ 215 458€ 197 372€ 190 694€
166
15.
Daň z príjmov (341)
13 653€ 10 861€ 13 106€ 19 721€ 8 741€ 7 113€ 3 163€ 2 247€ 2 631€ 0€ 0€ 13 587€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
226 706€ 611 709€ 186 659€ 115 103€ 116 215€ 97 094€ 84 903€ 84 514€ 76 135€ 69 058€ 63 430€ 64 220€ 47 677€ 42 455€ 39 974€ 41 636€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
24 171€ 10 100€ 29 130€ 4 714€ 6 296€ 5 605€ 6 596€ 10 517€ 6 926€ 5 685€ 3 631€ 1 686€ 3 279€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
43 056€ 300 465€ 45 572€ 29 995€ 28 644€ 47 121€ 60 029€ 99 540€ 69 760€ 182 558€ 212 135€ 115 132€ 187 005€ 204 675€ 86 551€ 53 120€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 2 774€ 356 098€ 356 098€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 2 774€ 356 098€ 356 098€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 069 856€ 926 346€ 1 597 675€ 1 521 516€ 459 530€ 371 825€ 325 097€ 492 832€ 1 396 969€ 347 429€ 395 903€ 975 904€ 402 549€ 298 250€ 307 637€ 230 055€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 069 856€ 926 346€ 1 597 675€ 1 521 516€ 459 530€ 371 825€ 325 097€ 492 832€ 1 396 969€ 347 429€ 395 903€ 975 904€ 402 549€ 298 250€ 307 637€ 230 055€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€