Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
6 336 476€ 6 995 511€ 6 083 357€ 5 023 330€ 3 984 338€ 3 989 399€ 4 292 086€ 6 168 935€ 7 884 377€ 9 710 865€ 11 645 955€ 3 978 931€ 1 798 558€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
976 125€ 821 542€ 971 856€ 990 743€ 1 134 017€ 1 498 155€ 2 615 515€ 4 758 396€ 6 444 139€ 8 241 718€ 10 070 880€ 3 304 159€ 1 507 383€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
20 703€ 8 813€ 13 043€ 701€ 6 281€ 11 861€ 20 053€ 2 612€ 5 630€ 12 281€ 18 932€ 4 580€ 5 091€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
20 703€ 8 813€ 13 043€ 701€ 6 281€ 11 861€ 17 441€ 3 018€ 9 669€ 16 320€ 1 968€ 3 785€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
2 612€ 2 612€ 2 612€ 2 612€ 2 612€ 2 612€ 1 306€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
955 422€ 812 730€ 958 813€ 990 042€ 1 127 736€ 1 486 294€ 2 595 462€ 4 755 784€ 6 438 509€ 8 229 437€ 10 051 948€ 3 299 579€ 1 502 293€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
77 274€ 77 274€ 77 274€ 77 274€ 77 274€ 77 274€ 77 274€ 77 274€ 77 274€ 77 274€ 77 274€ 77 274€ 77 274€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
449 004€ 480 657€ 506 018€ 537 889€ 569 841€ 561 096€ 592 824€ 660 459€ 715 143€ 780 480€ 845 817€ 890 954€ 957 203€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
189 242€ 166 822€ 229 224€ 293 873€ 358 401€ 434 026€ 265 011€ 52 318€ 54 415€ 92 858€ 101 671€ 163 629€ 248 199€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
239 903€ 87 977€ 146 298€ 81 006€ 122 221€ 413 898€ 1 660 353€ 3 965 733€ 5 591 678€ 7 278 825€ 9 014 578€ 2 167 722€ 216 465€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 12 608€ 0€ 3 153€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
5 339 843€ 6 048 919€ 5 094 504€ 4 008 048€ 2 819 111€ 2 462 340€ 1 649 681€ 1 374 412€ 1 407 877€ 1 426 782€ 1 547 374€ 673 078€ 289 251€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
404 443€ 378 216€ 380 460€ 332 065€ 335 428€ 399 214€ 267 824€ 186 524€ 258 141€ 329 585€ 136 681€ 57 473€ 35 046€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
404 443€ 378 216€ 380 460€ 332 065€ 335 428€ 399 214€ 267 824€ 186 524€ 258 141€ 329 585€ 136 681€ 57 473€ 35 046€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
760 474€ 406 082€ 505 720€ 509 159€ 444 999€ 441 471€ 476 360€ 383 560€ 281 331€ 303 707€ 316 236€ 107 218€ 55 188€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
703 720€ 354 872€ 487 999€ 494 222€ 430 960€ 367 345€ 468 844€ 375 933€ 274 232€ 295 779€ 307 448€ 101 977€ 52 809€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
6 921€ 864€ 1 481€ 1 481€ 1 640€ 64 250€ 617€ 617€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
48 044€ 46 515€ 7 978€ 5 756€ 6 721€ 5 653€ 6 250€ 6 842€ 7 006€ 7 861€ 7 182€ 1 583€ 1 187€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 058€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 790€ 3 831€ 8 261€ 7 700€ 5 677€ 4 223€ 649€ 167€ 93€ 67€ 1 606€ 3 658€ 118€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
4 174 926€ 5 264 622€ 4 208 324€ 3 166 825€ 2 038 685€ 1 621 655€ 905 496€ 804 328€ 868 406€ 793 490€ 1 094 457€ 508 387€ 199 017€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 062€ 1 799€ 3 987€ 915€ 888€ 954€ 953€ 1 039€ 1 087€ 766€ 1 034€ 352€ 2 202€
087
2.
Ceniny (213)
46 332€ 648€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 736€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
4 125 532€ 5 262 823€ 4 203 689€ 3 165 909€ 2 037 797€ 1 620 701€ 904 543€ 803 290€ 867 319€ 792 724€ 1 093 423€ 508 035€ 191 079€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
20 508€ 125 049€ 16 997€ 24 539€ 31 209€ 28 904€ 26 891€ 36 127€ 32 361€ 42 365€ 27 701€ 1 694€ 1 923€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
20 508€ 125 049€ 16 997€ 24 539€ 31 209€ 28 904€ 26 891€ 29 474€ 25 708€ 30 948€ 7 914€ 1 694€ 1 923€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
6 653€ 6 653€ 11 416€ 19 787€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
6 336 476€ 6 995 511€ 6 083 357€ 5 023 330€ 3 984 338€ 3 989 399€ 4 292 086€ 6 168 935€ 7 884 377€ 9 710 865€ 11 645 955€ 3 978 931€ 1 798 558€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 348 812€ 2 638 276€ 2 910 407€ 2 418 808€ 1 346 286€ 1 065 057€ 991 488€ 949 630€ 724 325€ 466 505€ 428 765€ 329 278€ 598 194€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
136 400€ 136 400€ 111 820€ 58 194€ 31 815€ 28 136€ 26 043€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
136 400€ 136 400€ 111 820€ 58 194€ 31 815€ 28 136€ 26 043€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 212 413€ 2 501 876€ 2 798 587€ 2 360 615€ 1 314 471€ 1 036 921€ 965 444€ 949 630€ 724 325€ 466 505€ 428 765€ 329 278€ 598 194€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 501 876€ 2 774 007€ 2 306 988€ 1 288 092€ 786 888€ 963 351€ 923 587€ 724 325€ 466 505€ 428 765€ 329 641€ 598 194€ 615 840€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-1 289 463€ -272 131€ 491 599€ 1 072 522€ 527 583€ 73 570€ 41 857€ 225 306€ 257 820€ 37 740€ 99 124€ -268 916€ -17 646€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 917 992€ 4 282 574€ 3 092 658€ 2 518 599€ 2 546 498€ 2 845 721€ 3 220 585€ 5 136 682€ 7 072 517€ 9 150 230€ 11 112 205€ 3 522 649€ 1 022 418€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
14 820€ 29 879€ 29 219€ 1 828€ 5 445€ 68 612€ 163 397€ 153 692€ 166 057€ 154 785€ 162 964€ 97 870€ 110 453€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
1 828€ 5 445€ 68 612€ 163 397€ 153 692€ 166 057€ 154 785€ 162 964€ 97 870€ 110 453€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
14 820€ 29 879€ 29 219€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
714 970€ 234 121€ 232 212€ 242 641€ 253 809€ 269 738€ 285 666€ 312 025€ 335 083€ 357 859€ 383 672€ 414 134€ 422 685€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
714 970€ 234 121€ 232 212€ 242 641€ 253 809€ 269 738€ 285 666€ 312 025€ 335 083€ 357 859€ 383 672€ 414 134€ 422 685€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
88 767€ 49 890€ 44 095€ 36 111€ 30 924€ 22 450€ 14 895€ 13 104€ 9 277€ 17 513€ 12 599€ 1 629€ 540€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
88 767€ 49 890€ 44 095€ 36 111€ 30 924€ 22 450€ 14 895€ 13 104€ 9 277€ 17 513€ 12 599€ 1 629€ 540€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
4 099 436€ 3 968 684€ 2 787 131€ 2 238 019€ 2 256 321€ 2 484 921€ 2 756 627€ 4 657 862€ 6 562 100€ 8 620 073€ 10 552 969€ 3 009 015€ 488 740€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
576 039€ 790 196€ 495 415€ 375 607€ 422 636€ 769 499€ 1 105 815€ 3 228 338€ 5 066 423€ 7 062 130€ 8 995 105€ 2 425 881€ 120 450€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
1 766 659€ 1 701 426€ 1 170 039€ 1 013 623€ 1 006 835€ 957 819€ 960 634€ 840 981€ 846 813€ 871 915€ 859 723€ 340 711€ 165 535€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
518€ 683€ 1 234€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
3 790€ 3 695€ 1 825€ 15 043€ 5 484€ 3 211€ 2 953€ 3 667€ 3 561€ 9 645€ 10 348€ 3 656€ 2 963€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
942 180€ 795 786€ 605 262€ 457 854€ 452 977€ 419 611€ 384 119€ 326 153€ 370 451€ 380 680€ 411 433€ 133 815€ 84 607€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
6€ 96€ 3 134€ 4 620€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
627 966€ 525 069€ 403 560€ 300 942€ 293 399€ 268 621€ 245 539€ 210 536€ 210 938€ 230 869€ 208 921€ 79 857€ 57 422€
166
15.
Daň z príjmov (341)
141€ 319€ 339€ 745€ 789€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43 464€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
182 671€ 152 239€ 110 584€ 74 483€ 74 130€ 65 139€ 57 413€ 47 940€ 60 107€ 59 482€ 65 016€ 23 729€ 14 299€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 1 080€ 1 366€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
131€ 131€ 128€ 127€ 115€ 226€ 153€ 151€ 154€ 49€ 109€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
69 671€ 74 661€ 80 292€ 85 923€ 91 553€ 78 620€ 80 014€ 82 622€ 87 536€ 94 130€ 104 986€ 127 004€ 177 946€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
6€ 0€ 0€ 0€ 127 004€ 177 946€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
69 671€ 74 661€ 80 292€ 85 923€ 91 553€ 78 620€ 80 008€ 82 622€ 87 536€ 94 130€ 104 986€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€