Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
55 631 223€ 53 022 941€ 40 260 617€ 36 259 519€ 24 313 280€ 22 060 675€ 22 915 974€ 22 566 997€ 18 354 816€ 19 162 070€ 20 136 234€ 21 819 439€ 22 316 736€ 19 034 477€ 19 259 086€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
27 157 834€ 23 762 945€ 23 344 491€ 17 293 159€ 13 248 159€ 13 090 225€ 14 094 746€ 14 498 922€ 11 415 842€ 11 731 078€ 13 640 812€ 15 304 086€ 16 352 043€ 13 171 800€ 14 144 369€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
219 408€ 136 900€ 152 602€ 185 309€ 66 653€ 72 967€ 32 271€ 39 719€ 49 016€ 68 690€ 82 394€ 49 350€ 45 782€ 43 797€ 97 096€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
197 850€ 115 342€ 131 044€ 163 751€ 45 095€ 32 109€ 14 600€ 31 808€ 49 016€ 68 690€ 82 394€ 46 950€ 32 185€ 43 797€ 97 096€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
21 558€ 21 558€ 21 558€ 21 558€ 21 558€ 40 859€ 17 671€ 7 912€ 0€ 2 400€ 13 597€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
26 938 426€ 23 626 045€ 23 191 889€ 17 107 851€ 13 181 507€ 13 017 258€ 14 062 476€ 14 459 203€ 11 366 827€ 11 662 388€ 13 558 418€ 15 254 735€ 16 306 261€ 13 128 003€ 14 047 273€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
930 822€ 930 822€ 930 822€ 930 822€ 935 676€ 942 176€ 949 785€ 950 815€ 962 257€ 963 770€ 1 010 773€ 1 021 115€ 1 021 115€ 1 055 817€ 1 073 404€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
25 791€ 25 791€ 25 957€ 25 957€ 25 957€ 26 704€ 27 326€ 17 326€ 15 856€ 16 085€ 16 085€ 16 085€ 15 285€ 15 285€ 15 285€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 707 633€ 3 173 170€ 3 169 501€ 2 761 997€ 2 867 305€ 2 922 440€ 3 093 250€ 3 389 378€ 2 986 946€ 3 535 026€ 4 140 298€ 4 677 586€ 5 256 874€ 5 002 216€ 5 720 034€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
17 017 712€ 16 594 026€ 16 779 046€ 9 938 851€ 7 660 073€ 7 354 340€ 7 627 363€ 8 205 309€ 5 241 949€ 4 825 079€ 5 867 613€ 6 754 804€ 6 991 425€ 3 925 012€ 3 955 911€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
61 685€ 31 861€ 10 140€ 14 640€ 6 324€ 10 908€ 15 492€ 20 660€ 26 996€ 4 095€ 5 859€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
211 346€ 172 279€ 188 400€ 214 796€ 245€ 497€ 5 238€ 17 893€ 34 848€ 54 557€ 74 141€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
880 130€ 993 554€ 1 100 908€ 1 213 996€ 1 160 962€ 1 265 878€ 1 370 794€ 1 475 710€ 1 684 630€ 1 894 450€ 2 106 564€ 2 319 116€ 2 533 102€ 2 837 809€ 3 207 073€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
4 103 308€ 1 704 543€ 987 115€ 2 006 792€ 531 534€ 505 720€ 993 958€ 420 421€ 468 368€ 411 833€ 383 701€ 410 521€ 406 907€ 213 629€ 69 708€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
28 432 843€ 29 223 117€ 16 824 026€ 18 885 755€ 10 988 402€ 8 924 394€ 8 788 023€ 8 033 414€ 6 906 733€ 7 391 536€ 6 458 770€ 6 438 289€ 5 904 261€ 5 809 002€ 5 067 647€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
3 033 914€ 2 634 738€ 2 450 106€ 1 298 004€ 1 155 903€ 955 659€ 1 090 534€ 865 621€ 774 739€ 745 229€ 839 286€ 695 796€ 793 249€ 612 663€ 420 735€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 819 800€ 2 528 205€ 2 350 975€ 1 189 929€ 1 072 739€ 951 486€ 1 086 070€ 861 158€ 770 115€ 740 263€ 839 286€ 695 796€ 793 249€ 612 663€ 420 735€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
214 114€ 106 533€ 99 131€ 108 075€ 83 165€ 4 173€ 4 464€ 4 464€ 4 624€ 4 965€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
10 452 184€ 10 700 280€ 8 598 812€ 8 783 105€ 8 929 891€ 7 579 684€ 6 810 182€ 6 671 837€ 5 891 614€ 6 138 699€ 5 510 260€ 5 083 460€ 5 060 751€ 4 252 269€ 4 349 127€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
10 417 594€ 10 651 421€ 8 559 950€ 8 739 425€ 8 885 223€ 7 471 272€ 6 793 025€ 6 656 357€ 5 835 798€ 6 122 139€ 5 493 240€ 4 959 944€ 5 053 787€ 4 239 970€ 4 344 852€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
398€ 1 664€ 869€ 869€ 13 958€ 0€ 5 206€ 583€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
4 929€ 1 719€ 6 559€ 1 332€ 1 218€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
20 111€ 15 241€ 13 965€ 12 288€ 10 591€ 9 663€ 10 953€ 11 253€ 10 395€ 1 421€ 1 201€ 958€ 852€ 650€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
21 981€ 22 933€ 35 232€ 3 700€ 0€ 73 969€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
9 550€ 31 899€ 18 338€ 8 078€ 9 926€ 98 351€ 6 204€ 4 227€ 8 525€ 10 570€ 14 951€ 34 631€ 6 112€ 6 443€ 3 692€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
14 946 746€ 15 888 099€ 5 775 109€ 8 804 646€ 902 608€ 389 051€ 887 307€ 495 956€ 240 380€ 507 609€ 109 224€ 659 034€ 50 260€ 944 070€ 297 785€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
215€ 289€ 173€ 141€ 14€ 21€ 83€ 70€ 2€ 6€ 41€ 271€ 123€ 176€ 1 401€
087
2.
Ceniny (213)
541€ 340€ 142€ 145€ 112€ 135€ 95€ 88€ 179€ 502€ 488€ 508€ 345€ 12€ 10€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
14 945 990€ 15 887 470€ 5 774 794€ 8 804 359€ 902 482€ 388 895€ 887 129€ 495 798€ 240 199€ 507 101€ 108 695€ 658 255€ 49 792€ 943 882€ 296 375€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
40 545€ 36 879€ 92 100€ 80 606€ 76 718€ 46 056€ 33 205€ 34 661€ 32 241€ 39 455€ 36 652€ 77 065€ 60 432€ 53 675€ 47 070€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
37 786€ 33 465€ 91 065€ 78 994€ 75 127€ 42 944€ 31 946€ 32 514€ 31 194€ 37 076€ 34 505€ 73 974€ 59 721€ 53 461€ 39 331€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
2 759€ 3 414€ 1 035€ 1 612€ 1 592€ 3 112€ 1 259€ 2 147€ 1 047€ 2 379€ 2 147€ 3 091€ 711€ 214€ 7 739€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
55 631 223€ 53 022 941€ 40 260 617€ 36 259 519€ 24 313 280€ 22 060 675€ 22 915 974€ 22 566 997€ 18 354 816€ 19 162 070€ 20 136 234€ 21 819 439€ 22 316 736€ 19 034 477€ 19 259 086€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-4 564 244€ -13 852 561€ -13 818 440€ -8 487 405€ -10 341 838€ -11 789 213€ -9 606 781€ -4 725 633€ -20 590€ 2 958 256€ 5 457 422€ 9 509 817€ -7 483 637€ -4 594 499€ -1 708 742€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-4 564 244€ -13 852 561€ -13 818 440€ -8 487 405€ -10 341 838€ -11 789 213€ -9 606 781€ -4 725 633€ -20 590€ 2 958 256€ 5 457 422€ 9 509 817€ -7 483 637€ -4 594 499€ -1 708 742€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-13 852 561€ -13 967 051€ -8 487 405€ -10 341 838€ -12 232 221€ -9 916 783€ -4 725 633€ -20 590€ 2 958 256€ 5 457 422€ 9 503 607€ -7 559 186€ -4 594 499€ -1 708 742€ 4 360 912€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
9 288 317€ 114 490€ -5 331 035€ 1 854 434€ 1 890 383€ -1 872 430€ -4 881 148€ -4 705 043€ -2 978 846€ -2 499 166€ -4 046 186€ 17 069 004€ -2 889 138€ -2 885 757€ -6 069 654€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
59 109 548€ 66 114 845€ 53 655 659€ 44 581 925€ 34 457 574€ 33 659 454€ 32 355 153€ 27 085 700€ 18 206 667€ 16 033 932€ 14 499 404€ 12 046 848€ 29 482 516€ 23 444 839€ 20 709 435€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
5 345 147€ 6 630 581€ 4 140 740€ 2 421 919€ 1 971 863€ 504 227€ 691 464€ 393 572€ 301 572€ 581 626€ 518 483€ 510 922€ 718 319€ 669 949€ 687 957€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
4 689 966€ 5 422 947€ 3 266 915€ 2 014 164€ 465 092€ 363 107€ 485 000€ 173 011€ 151 764€ 241 277€ 85 223€ 143 898€ 120 000€ 82 985€ 82 985€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
8 900€ 8 600€ 2 564€ 1 821€ 1 475€ 1 300€ 1 300€ 1 160€ 1 160€ 1 355€ 1 339€ 1 375€ 1 477€ 586 964€ 604 972€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
646 281€ 1 199 034€ 871 261€ 405 935€ 1 505 297€ 139 820€ 205 164€ 219 401€ 148 648€ 338 994€ 431 921€ 365 649€ 596 843€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
25 863 931€ 23 751 276€ 19 482 300€ 17 162 401€ 5 642 881€ 5 223 383€ 5 948 309€ 5 489 711€ 1 315 047€ 1 665 075€ 2 072 014€ 2 548 847€ 2 977 345€ 3 012 283€ 2 714 734€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
25 863 931€ 23 751 276€ 19 482 300€ 17 161 190€ 5 639 301€ 5 217 434€ 5 930 460€ 5 459 961€ 1 273 397€ 1 611 524€ 2 005 984€ 2 469 917€ 2 885 516€ 3 008 706€ 2 710 158€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
1 211€ 3 580€ 5 950€ 17 850€ 29 750€ 41 650€ 53 550€ 66 030€ 78 930€ 91 829€ 3 577€ 4 576€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
160 260€ 154 468€ 5 778 913€ 5 670 788€ 1 681€ 6 091€ 4 461€ 2 288€ 29 772€ 31 380€ 17 218€ 1 468€ 9 531€ 15 499€ 55 283€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
115 885€ 75 145€ 5 740 088€ 5 633 821€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
44 375€ 79 323€ 38 825€ 36 967€ 1 681€ 6 091€ 4 461€ 2 288€ 29 772€ 31 380€ 17 218€ 1 468€ 9 531€ 15 499€ 55 283€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
27 740 210€ 35 578 519€ 24 253 706€ 19 326 816€ 26 841 148€ 27 925 753€ 25 710 919€ 21 200 129€ 16 560 276€ 13 755 852€ 11 891 690€ 8 985 611€ 16 460 787€ 10 430 575€ 17 251 462€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
15 441 989€ 23 602 683€ 19 688 475€ 15 092 164€ 22 301 689€ 24 302 406€ 22 924 763€ 18 787 959€ 13 797 633€ 11 036 606€ 8 611 084€ 6 526 279€ 13 722 395€ 7 070 866€ 13 565 026€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
300 000€ 450 000€ 56 855€ 456 088€ 56 557€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
80 267€ 165 320€ 617 075€ 344 824€ 253 346€ 222 717€ 340 891€ 15 718€ 10 321€ 12 520€ 14 411€ 0€ 27 546€ 122 283€ 25 996€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
6 130 062€ 6 987 400€ 619 479€ 583 070€ 1 132 441€ 378 476€ 80 219€ 53 603€ 477 493€ 538 264€ 697 503€ 678 094€ 156 109€ 551 598€ 114 815€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
3 287 965€ 2 556 908€ 1 778 274€ 1 632 823€ 1 463 246€ 1 341 262€ 1 276 910€ 1 270 290€ 1 179 867€ 1 164 343€ 1 176 637€ 985 855€ 1 019 419€ 926 716€ 929 424€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
1 416 323€ 1 704 063€ 1 194 168€ 1 075 139€ 977 384€ 1 377 160€ 833 407€ 820 214€ 886 194€ 747 855€ 712 529€ 601 290€ 1 403 865€ 1 644 279€ 2 471 434€
166
15.
Daň z príjmov (341)
27 828€ 45 314€ 22 042€ 61 401€ 18 871€ 24 056€ 33 357€ 0€ 0€ 6 582€ 18 865€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
1 285 933€ 478 705€ 306 796€ 285 183€ 248 495€ 220 672€ 204 886€ 197 706€ 174 522€ 168 795€ 174 167€ 130 746€ 125 001€ 104 818€ 122 486€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
69 845€ 38 125€ 27 396€ 11 604€ 13 669€ 13 528€ 6 487€ 4 284€ 5 253€ 11 682€ 7 571€ 6 734€ 6 255€ 3 235€ 2 089€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
2 008€ 878€ 8 131€ 24 484€ 26 299€ 28 994€ 18 932€ 8 344€ 56€ 198€ 198€ 1 328€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 9 316 533€ 9 316 533€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 9 316 533€ 9 316 533€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 085 919€ 760 658€ 423 398€ 164 999€ 197 545€ 190 433€ 167 602€ 206 930€ 168 740€ 169 882€ 179 409€ 262 774€ 317 857€ 184 137€ 258 393€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
3 593€ 66€ 26€ 3 300€ 4 151€ 2 870€ 2 782€ 4 513€ 7 394€ 1 794€ 947€ 34 240€ 101 002€ 1 875€ 98 936€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 082 327€ 760 592€ 423 372€ 161 699€ 193 394€ 187 563€ 164 821€ 202 417€ 161 346€ 168 088€ 178 461€ 228 535€ 216 855€ 182 262€ 159 457€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€