Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
76 955 345€ 76 398 116€ 67 133 918€ 62 825 624€ 49 454 590€ 47 161 308€ 47 230 570€ 49 734 095€ 51 447 363€ 54 622 455€ 55 663 193€ 47 448 083€ 38 754 939€ 43 274 882€ 44 342 531€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
48 156 794€ 46 126 644€ 42 597 692€ 39 201 338€ 31 556 520€ 33 617 532€ 35 980 935€ 38 036 670€ 40 814 134€ 43 698 034€ 45 507 346€ 34 400 104€ 28 474 133€ 31 603 401€ 32 312 661€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
44 412€ 55 773€ 51 741€ 46 475€ 32 171€ 19 715€ 30 323€ 13 997€ 14 692€ 22 744€ 17 019€ 62 895€ 96 287€ 139 815€ 9 756€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
36 871€ 44 933€ 46 960€ 41 694€ 27 390€ 14 934€ 25 542€ 9 216€ 14 692€ 22 744€ 17 019€ 62 895€ 96 287€ 139 815€ 9 756€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
7 541€ 10 839€ 4 781€ 4 781€ 4 781€ 4 781€ 4 781€ 4 781€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
48 112 382€ 46 070 872€ 42 545 951€ 39 154 863€ 31 524 349€ 33 597 817€ 35 950 612€ 38 022 673€ 40 799 442€ 43 675 290€ 45 490 327€ 34 337 209€ 28 377 846€ 31 463 586€ 32 302 905€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 345 008€ 3 345 008€ 3 345 008€ 3 383 663€ 3 388 671€ 3 388 671€ 3 388 671€ 3 388 671€ 3 388 671€ 3 442 676€ 3 495 269€ 3 606 244€ 3 646 712€ 3 822 241€ 3 888 735€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
25 765 989€ 27 048 280€ 26 426 424€ 25 656 012€ 22 401 429€ 23 378 948€ 24 196 459€ 25 121 312€ 26 043 156€ 28 274 830€ 9 544 731€ 10 797 652€ 11 993 599€ 12 843 366€ 14 019 729€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
17 097 564€ 13 280 888€ 11 048 142€ 7 728 017€ 4 980 654€ 6 516 605€ 7 910 268€ 8 856 333€ 8 100 330€ 10 501 951€ 4 476 416€ 6 948 986€ 9 826 362€ 12 484 254€ 12 454 437€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
54 826€ 69 598€ 59 882€ 72 194€ 45 321€ 9 915€ 18 192€ 61 640€ 127 590€ 233 060€ 164 187€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
1 044 525€ 1 152 905€ 1 395 641€ 1 429 741€ 492 004€ 134 975€ 276 891€ 431 607€ 586 323€ 741 015€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
1 809€ 281€ 737€ 19 035€ 78 891€ 138 747€ 198 603€ 255 442€ 314 818€ 0€ 0€ 452€ 1 059€ 2 074€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
802 661€ 1 174 193€ 270 573€ 884 498€ 197 235€ 89 812€ 39 576€ 26 148€ 2 425 520€ 400 000€ 27 955 719€ 12 922 687€ 2 783 131€ 2 079 606€ 1 773 743€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
28 779 811€ 30 120 770€ 24 377 716€ 23 459 621€ 17 725 507€ 11 922 181€ 10 853 259€ 11 235 460€ 9 724 807€ 10 731 503€ 9 827 548€ 12 584 712€ 9 681 618€ 10 676 568€ 12 020 251€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
3 355 543€ 1 839 428€ 1 607 150€ 670 799€ 614 791€ 687 945€ 309 920€ 440 531€ 345 650€ 401 338€ 407 749€ 509 539€ 377 202€ 416 011€ 396 273€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
3 141 611€ 1 639 182€ 1 462 667€ 528 435€ 473 720€ 552 957€ 309 920€ 440 531€ 345 650€ 401 338€ 407 749€ 509 539€ 377 202€ 416 011€ 396 273€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
213 931€ 200 246€ 144 483€ 142 364€ 141 072€ 134 988€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
6 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
6 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
15 881 997€ 13 947 708€ 12 415 359€ 11 276 201€ 11 244 472€ 9 619 452€ 9 720 948€ 10 051 837€ 8 641 896€ 9 926 229€ 8 917 746€ 8 104 609€ 8 846 235€ 9 306 013€ 9 836 326€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
15 647 197€ 13 771 311€ 12 276 440€ 11 131 316€ 11 171 951€ 9 422 967€ 9 656 758€ 9 958 753€ 8 485 905€ 9 843 600€ 8 796 514€ 7 971 840€ 8 785 687€ 9 196 002€ 9 608 517€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
16 920€ 18 448€ 1 242€ 1 046€ 1 756€ 2 132€ 1 613€ 1 708€ 1 309€ 1 439€ 1 006€ 4 337€ 4 085€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
6 208€ 2 679€ 3 867€ 3 780€ 3 239€ 5 850€ 9 774€ 16 821€ 28 744€ 7 673€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53 887€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
274€ 60€ 351€ 502€ 142€ 206€ 299€ 180€ 428€ 244€ 809€ 2 915€ 0€ 338€ 2 569€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
15 122€ 600€ 51€ 1 180€ 2 081€ 2 605€ 5 930€ 2 592€ 491€ 228€ 227€ 2 577€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
116€ 20 563€ 10 988€ 94 173€ 13 271€ 46 332€ 47 649€ 48 290€ 0€ 28 455€ 62 232€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
10 427€ 229€ 0€ 0€ 3 626€ 3 019€ 2 292€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
1€ 114€ 0€ 0€ 1 503€ 884€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
213 079€ 156 138€ 95 639€ 126 798€ 67 059€ 92 262€ 46 282€ 47 236€ 76 734€ 66 897€ 70 922€ 77 163€ 54 190€ 72 220€ 101 782€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
282€ 342€ 150€ 423€ 1 649€ 5 650€ 317€ 385€ 223€ 757€ 963€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
9 542 272€ 14 333 634€ 10 355 207€ 11 512 620€ 5 866 243€ 1 614 784€ 822 391€ 737 092€ 737 261€ 403 936€ 502 053€ 3 970 564€ 458 182€ 954 543€ 1 787 652€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 265€ 0€ 0€ 465€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
223€ 598€ 58€ 708€ 476€ 447€ 544€ 14 007€ 24 734€ 6 295€ 4 836€ 5 311€ 16 023€ 4 206€ 7 146€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
9 542 049€ 14 333 037€ 10 355 149€ 11 510 647€ 5 865 767€ 1 614 337€ 821 848€ 723 085€ 712 526€ 397 641€ 497 216€ 3 965 253€ 441 694€ 950 337€ 1 780 507€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
18 740€ 150 702€ 158 509€ 164 666€ 172 563€ 1 621 594€ 396 376€ 461 965€ 908 423€ 192 918€ 328 299€ 463 267€ 599 188€ 994 913€ 9 619€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
10 348€ 142 423€ 147 723€ 147 686€ 145 396€ 145 889€ 41 581€ 90 345€ 9 730€ 190 828€ 323 912€ 460 100€ 596 446€ 10 018€ 7 520€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
8 392€ 8 279€ 10 786€ 16 980€ 27 168€ 1 475 705€ 354 795€ 371 620€ 898 693€ 2 090€ 4 387€ 3 168€ 2 741€ 984 895€ 2 099€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
76 955 345€ 76 398 116€ 67 133 918€ 62 825 624€ 49 454 590€ 47 161 308€ 47 230 570€ 49 734 095€ 51 447 363€ 54 622 455€ 55 663 193€ 47 448 083€ 38 754 939€ 43 274 882€ 44 342 531€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-66 050 317€ -66 143 616€ -64 005 239€ -56 096 669€ -43 878 650€ -51 546 949€ -41 947 307€ -29 231 164€ -16 217 528€ -8 907 997€ -1 161 946€ 10 994 900€ -2 107 135€ 1 456 033€ 762 533€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-66 050 317€ -66 143 616€ -64 005 239€ -56 096 669€ -43 878 650€ -51 546 949€ -41 947 307€ -29 231 164€ -16 217 528€ -8 907 997€ -1 161 946€ 10 994 900€ -2 107 135€ 1 456 033€ 762 533€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-66 143 616€ -64 005 239€ -56 096 669€ -43 878 650€ -51 546 949€ -41 947 307€ -29 231 164€ -16 217 528€ -8 841 956€ -1 161 946€ 10 994 900€ -2 107 135€ 1 456 033€ 736 244€ -1 731 009€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
93 299€ -2 138 378€ -7 908 569€ -12 218 020€ 7 668 300€ -9 599 642€ -12 716 144€ -13 013 636€ -7 375 572€ -7 746 050€ -12 156 846€ 13 102 034€ -3 563 167€ 719 789€ 2 493 543€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
142 515 285€ 142 153 623€ 130 705 492€ 118 694 142€ 93 067 761€ 98 326 402€ 88 408 770€ 78 177 538€ 66 974 645€ 63 042 758€ 56 368 811€ 35 864 390€ 40 093 381€ 40 993 573€ 42 100 602€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
16 823 295€ 10 947 380€ 10 714 320€ 8 853 110€ 569 332€ 562 568€ 690 539€ 362 958€ 396 021€ 1 857 101€ 2 239 283€ 1 973 258€ 1 995 291€ 1 930 673€ 1 870 591€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
16 805 207€ 10 932 597€ 10 703 916€ 8 843 118€ 562 692€ 554 116€ 686 483€ 360 083€ 393 701€ 493 959€ 584 254€ 705 000€ 680 000€ 702 142€ 653 804€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
18 089€ 14 783€ 10 404€ 9 992€ 6 640€ 8 452€ 4 055€ 2 874€ 2 321€ 1 363 143€ 1 655 029€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 1 268 258€ 1 315 291€ 1 228 531€ 1 216 787€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
37 693 304€ 39 945 967€ 38 381 245€ 38 692 720€ 25 065 345€ 22 777 116€ 24 648 957€ 25 937 556€ 28 612 085€ 32 296 615€ 31 756 740€ 16 600 214€ 13 494 479€ 15 808 138€ 16 905 183€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
37 693 304€ 39 738 305€ 38 276 129€ 38 692 720€ 25 065 260€ 22 776 924€ 24 648 957€ 25 937 556€ 28 612 085€ 32 296 615€ 31 756 740€ 16 600 214€ 13 484 160€ 15 808 138€ 16 905 183€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
207 661€ 105 116€ 85€ 192€ 0€ 0€ 10 319€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
550 356€ 142 764€ 472 636€ 567 799€ 539 500€ 513 740€ 343 080€ 201 827€ 207 277€ 302 238€ 372 009€ 471 549€ 612 104€ 55 125€ 71 626€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
428 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
122 356€ 142 764€ 472 636€ 567 799€ 539 500€ 513 740€ 343 080€ 201 827€ 207 277€ 122 686€ 57 793€ 22 668€ 28 559€ 55 125€ 71 626€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
179 552€ 314 216€ 448 880€ 583 545€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
87 448 329€ 91 117 512€ 81 137 292€ 70 580 512€ 66 893 584€ 74 472 978€ 62 726 194€ 51 675 198€ 37 759 261€ 28 586 804€ 22 000 779€ 16 819 369€ 16 459 762€ 15 665 925€ 23 253 201€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
29 594 492€ 39 536 867€ 36 338 051€ 26 787 576€ 54 933 520€ 69 160 105€ 59 024 487€ 47 997 105€ 34 194 768€ 24 944 121€ 14 887 658€ 13 652 493€ 13 444 738€ 12 946 548€ 15 835 996€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
61 550€ 63 440€ 2 562 732€ 69 679€ 63 277€ 40 998€ 376 578€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
4 825€ 100€ 2 031€ 220€ 840 362€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
44 945 738€ 26 866 758€ 23 278 201€ 30 129 150€ 136 487€ 184 360€ 105 446€ 187 384€ 392 285€ 516 085€ 480 183€ 608 513€ 986€ 243 955€ 1 363 559€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
571€ 2 493€ 1 428€ 782€ 1 993€ 2 260€ 4 465€ 3 716€ 2 814€ 5 474€ 10 778€ 6 194€ 8 759€ 5 646€ 24 473€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
5 930 109€ 4 165 526€ 2 903 654€ 2 567 857€ 2 192 233€ 2 133 354€ 1 963 492€ 1 857 543€ 1 724 346€ 1 700 137€ 1 849 245€ 1 417 579€ 1 408 180€ 1 357 958€ 1 282 564€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
4 586 194€ 19 486 893€ 18 076 396€ 10 643 979€ 9 217 027€ 2 559 242€ 1 256 336€ 1 335 181€ 1 101 207€ 1 083 032€ 1 056 124€ 859 035€ 1 282 226€ 821 531€ 4 182 410€
166
15.
Daň z príjmov (341)
10 446€ 18 542€ 69 522€ 42 822€ 15 558€ 0€ 0€ 47 316€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 346 294€ 747 657€ 476 498€ 421 795€ 346 760€ 338 439€ 292 635€ 268 961€ 238 510€ 235 296€ 276 045€ 178 862€ 179 801€ 148 717€ 165 105€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
21 578€ 281 746€ 39 545€ 6 498€ 18 924€ 3 139€ 15 960€ 20 441€ 4 212€ 3 733€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
622€ 645€ 643€ 14€ 825€ 518€ 485€ 546€ 546€ 546€ 488€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
17 906€ 18 481€ 22 876€ 22 876€ 28 083€ 21 633€ 20 033€ 22 793€ 22 793€ 22 893€ 32 893€ 22 793€ 24 478€ 100 571€ 22 516€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 7 531 745€ 7 533 711€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 7 531 745€ 7 533 711€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
490 377€ 388 109€ 433 664€ 228 152€ 265 478€ 381 855€ 769 107€ 787 721€ 690 247€ 487 694€ 456 329€ 588 793€ 768 692€ 825 276€ 1 479 396€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
167€ 22€ 555€ 164€ 362€ 82 415€ 413 750€ 346 513€ 240 442€ 688€ 2 284€ 5 496€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
490 210€ 388 088€ 433 109€ 227 989€ 265 116€ 299 440€ 355 357€ 441 207€ 449 805€ 487 006€ 454 045€ 583 296€ 768 692€ 825 276€ 1 479 396€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€