Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 875 699 € 3 461 106 € 4 188 640 € 4 348 839 € 3 958 532 € 3 885 887 € 4 260 199 € 4 285 543 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
151 232 € 162 922 € 176 316 € 143 909 € 144 335 € 166 234 € 172 358 € 205 375 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
7 484 € 9 317 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
7 484€ 9 317€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
143 748 € 153 605 € 176 316 € 143 909 € 144 335 € 166 234 € 172 358 € 205 375 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
5 016€ 6 198€ 7 380€ 8 562€ 9 744€ 89 122€ 96 778€ 104 877€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
121 234€ 134 524€ 155 128€ 120 614€ 118 933€ 69 684€ 67 871€ 91 822€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
17 498€ 12 883€ 13 808€ 14 733€ 15 658€ 7 428€ 7 709€ 8 676€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 714 939 € 3 287 959 € 4 003 001 € 4 197 494 € 3 806 221 € 3 711 316 € 4 078 874 € 4 069 981 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 200 631 € 1 278 197 € 1 266 718 € 1 030 258 € 773 933 € 806 133 € 837 327 € 821 540 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 200 631€ 1 278 197€ 1 266 718€ 1 030 258€ 773 933€ 806 133€ 837 327€ 821 540€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 947 € 3 794 € 2 862 € 4 055 € 8 113 € 4 549 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 947€ 3 794€ 2 862€ 4 055€ 8 113€ 4 549€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 122 040 € 1 566 022 € 2 474 097 € 3 062 292 € 2 644 359 € 2 832 917 € 2 937 711 € 2 986 260 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 116 105 € 1 532 649 € 2 449 172 € 3 042 865 € 2 634 182 € 2 821 282 € 2 934 732 € 2 641 422 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 116 105€ 1 532 649€ 2 449 172€ 3 042 865€ 2 634 182€ 2 821 282€ 2 934 732€ 2 641 422€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
27 293€ 1 575€ 11 039€ 9 246€ 2 632€ 6 108€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 935€ 6 080€ 23 350€ 8 388€ 931€ 11 635€ 347€ 338 730€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
390 321 € 439 946 € 259 324 € 100 889 € 379 816 € 67 717 € 303 836 € 262 181 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 961€ 4 109€ 6 047€ 7 105€ 10 909€ 33 051€ 9 273€ 14 363€
073
B.V.2.
Účty v bankách
387 360€ 435 837€ 253 277€ 93 784€ 368 907€ 34 666€ 294 563€ 247 818€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 528 € 10 225 € 9 323 € 7 436 € 7 976 € 8 337 € 8 967 € 10 187 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 528€ 10 225€ 9 323€ 7 436€ 7 976€ 8 301€ 8 879€ 9 382€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
36€ 88€ 805€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 875 699 € 3 461 106 € 4 188 640 € 4 348 839 € 3 958 532 € 3 885 887 € 4 260 199 € 4 285 543 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 070 481 € 1 077 385 € 1 106 449 € 804 775 € 886 416 € 932 400 € 840 443 € 792 480 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 €
082
A.I.1
Základné imanie
9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
12 429€ 12 429€ 12 429€ 12 429€ 12 429€ 12 429€ 12 429€ 12 429€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 099 € 1 099 € 1 099 € 1 099 € 1 099 € 1 099 € 1 099 € 1 099 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 099€ 1 099€ 1 099€ 1 099€ 1 099€ 1 099€ 1 099€ 1 099€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
628 452 € 718 752 € 718 752 € 718 752 € 718 752 € 718 752 € 718 752 € 718 752 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
628 452€ 718 752€ 718 752€ 718 752€ 718 752€ 718 752€ 718 752€ 718 752€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
418 541 € 335 145 € 364 209 € 62 535 € 144 176 € 190 160 € 98 203 € 50 240 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 805 218 € 2 383 721 € 3 082 191 € 3 543 884 € 3 071 624 € 2 952 683 € 3 418 640 € 3 491 008 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
26 995 € 52 805 € 58 145 € 52 171 € 50 893 € 23 846 € 15 595 € 28 314 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
23 897€ 15 866€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 894€ 2 336€ 2 260€ 2 319€ 3 939€ 3 172€ 2 065€ 3 002€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 204€ 34 603€ 55 885€ 49 852€ 46 954€ 20 674€ 13 530€ 25 312€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 706 964 € 2 265 844 € 2 957 218 € 3 426 517 € 3 000 767 € 2 909 756 € 3 385 451 € 3 450 556 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
745 266 € 734 019 € 1 212 508 € 1 278 606 € 792 882 € 848 429 € 1 690 637 € 1 722 464 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
745 266€ 734 019€ 1 212 508€ 1 278 606€ 792 882€ 848 429€ 1 690 637€ 1 722 464€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 818 834€ 1 483 689€ 1 561 082€ 2 018 377€ 1 874 201€ 1 684 042€ 1 585 839€ 1 535 599€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
20 258€ 21 215€ 55 041€ 19 271€ 180 030€ 199 430€ 14 634€ 124 654€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 286€ 15 084€ 24 318€ 13 653€ 20 617€ 20 233€ 10 560€ 16 153€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
79 791€ 4 515€ 100 899€ 96 350€ 132 029€ 157 502€ 83 696€ 51 601€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
28 529€ 7 322€ 3 370€ 260€ 1 008€ 120€ 85€ 85€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
71 259 € 65 072 € 66 828 € 65 196 € 19 964 € 19 081 € 17 594 € 12 138 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
26 109€ 19 922€ 21 678€ 20 046€ 19 964€ 19 081€ 17 594€ 12 138€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
45 150€ 45 150€ 45 150€ 45 150€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
180 € 492 € 804 € 1 116 € 2 055 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
180€ 492€ 804€ 1 116€ 2 055€