Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNOMED spol. s r. o. UNOMED GmbH. - v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. - v jazyku anglickom

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 639 703€ 6 395 227€ 7 006 345€ 7 619 238€ 6 330 640€ 6 071 421€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 748 530 € 7 311 825 € 7 094 856 € 7 686 922 € 6 505 586 € 6 234 972 € 5 971 097 € 5 080 654 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 440 078€ 6 199 064€ 6 810 136€ 7 433 094€ 6 231 463€ 6 041 753€ 5 390 450€ 4 876 866€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
199 625€ 196 163€ 196 209€ 186 144€ 99 177€ 29 668€ 433 238€ 33 692€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
31 203€ 43 722€ 2 000€ 79 200€ 27 083€ 667€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
77 624€ 872 876€ 88 511€ 65 684€ 95 746€ 136 468€ 147 409€ 169 429€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 193 084 € 6 845 970 € 6 600 635 € 7 576 762 € 6 308 378 € 5 982 661 € 5 826 333 € 4 981 288 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 574 603€ 4 435 106€ 5 013 058€ 5 638 584€ 4 490 027€ 4 242 129€ 3 806 384€ 3 245 425€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
70 595€ 109 766€ 104 297€ 72 257€ 96 628€ 53 610€ 74 173€ 55 980€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
605 803€ 632 362€ 773 962€ 1 037 471€ 842 248€ 726 462€ 1 391 199€ 963 504€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
712 148 € 711 045 € 657 790 € 598 539 € 750 196 € 671 586 € 411 245 € 526 276 €
16
E.1.
Mzdové náklady
523 916€ 526 453€ 485 895€ 442 496€ 616 279€ 549 374€ 302 641€ 419 136€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
171 760€ 173 115€ 161 782€ 145 959€ 124 788€ 113 691€ 102 535€ 100 365€
19
E.4.
Sociálne náklady
16 472€ 11 477€ 10 113€ 10 084€ 9 129€ 8 521€ 6 069€ 6 775€
20
F.
Dane a poplatky
2 356€ 4 442€ 5 498€ 3 031€ 3 111€ 3 651€ 6 828€ 11 524€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
60 696€ 64 477€ 60 089€ 48 998€ 44 716€ 49 500€ 44 416€ 33 610€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60 696€ 64 477€ 60 089€ 48 998€ 44 716€ 49 500€ 44 416€ 33 610€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 100€ 9 874€ 75 868€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
29 749€ -62 677€ -158 844€ 65 274€ -14 043€ 172 155€ 13 322€ -14 694€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
131 034€ 941 575€ 144 785€ 112 608€ 19 627€ 63 568€ 78 766€ 159 663€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
555 446 € 465 855 € 494 221 € 110 160 € 197 208 € 252 311 € 144 764 € 99 366 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 388 702 € 1 217 993 € 1 115 028 € 870 926 € 901 737 € 1 049 220 € 551 932 € 645 649 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
620 € 239 € 248 € 4 € 6 € 8 € 2 624 € 3 526 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
239 € 248 € 6 € 8 € 2 389 € 3 526 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
239€ 248€ 6€ 8€ 2 389€ 3 526€
42
XII.
Kurzové zisky
620€ 4€ 235€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
10 095 € 9 547 € 7 259 € 6 632 € 6 339 € 7 199 € 7 311 € 6 104 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 104 € 1 615 € 1 816 € 1 532 € 1 234 € 1 304 € 1 401 € 1 559 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 104€ 1 615€ 1 816€ 1 532€ 1 234€ 1 304€ 1 401€ 1 559€
52
O.
Kurzové straty
3 415€ 2 283€ 1€ 22€ 2€ 4€ 933€ 1 240€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 576€ 5 649€ 5 442€ 5 078€ 5 103€ 5 891€ 4 977€ 3 305€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-9 475 € -9 308 € -7 011 € -6 628 € -6 333 € -7 191 € -4 687 € -2 578 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
545 971 € 456 547 € 487 210 € 103 532 € 190 875 € 245 120 € 140 077 € 96 788 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
127 430 € 121 402 € 123 001 € 40 997 € 46 699 € 54 960 € 41 874 € 46 548 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
125 583€ 122 334€ 121 809€ 36 938€ 50 263€ 59 509€ 41 874€ 46 548€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 847€ -932€ 1 192€ 4 059€ -3 564€ -4 549€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
418 541 € 335 145 € 364 209 € 62 535 € 144 176 € 190 160 € 98 203 € 50 240 €