Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GAMO Consulting, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 590 140 € 1 448 668 € 1 621 988 € 1 704 334 € 1 777 001 € 3 009 448 € 2 723 768 € 2 642 240 € 2 681 104 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 308 920 € 1 336 379 € 1 391 495 € 1 402 813 € 1 484 987 € 2 404 259 € 2 481 775 € 2 516 917 € 2 528 296 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
1 363 € 3 001 € 5 334 € 1 741 € 2 787 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 363€ 3 001€ 5 334€ 1 741€ 2 787€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 283 862 € 1 333 243 € 1 387 610 € 1 397 039 € 1 483 246 € 1 571 624 € 1 649 271 € 1 684 413 € 1 695 792 €
012
A.II.1
Pozemky
250 697€ 250 697€ 250 697€ 250 697€ 250 697€ 250 697€ 250 697€ 250 697€ 250 697€
013
A.II.2
Stavby
932 761€ 969 271€ 995 726€ 1 006 388€ 1 079 070€ 1 152 058€ 1 229 607€ 1 280 509€ 1 313 640€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
100 404€ 113 275€ 141 187€ 139 954€ 153 479€ 168 869€ 168 967€ 146 472€ 119 447€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 735€ 12 008€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
25 058 € 1 773 € 884 € 440 € 829 848 € 832 504 € 832 504 € 832 504 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
25 058€ 1 773€ 884€ 440€ 829 848€ 832 504€ 832 504€ 832 504€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
279 563 € 108 087 € 224 246 € 299 922 € 289 230 € 602 066 € 240 496 € 123 739 € 150 298 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
5 568 € 6 505 € 7 881 € 2 263 € 3 928 € 2 330 € 2 606 € 2 910 € 4 897 €
032
B.I.1
Materiál
183€ 124€ 164€ 139€ 204€ 195€ 247€ 247€ 162€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
5 385€ 6 381€ 7 717€ 2 124€ 3 724€ 2 135€ 2 359€ 2 663€ 4 735€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
104 829 € 44 729 € 40 320 € 150 105 € 140 092 € 225 826 € 94 078 € 92 921 € 91 345 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
104 673€ 31 985€ 18 117€ 110 904€ 64 870€ 110 990€ 93 450€ 85 216€ 80 141€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
10 000€ 22 000€ 39 000€ 49 000€ 114 000€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 557€ 25 993€ 7 269€ 7 640€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
156€ 187€ 203€ 201€ 229€ 836€ 628€ 436€ 3 564€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
169 166 € 56 853 € 176 045 € 147 554 € 145 210 € 373 910 € 143 812 € 27 908 € 54 056 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 153€ 5 806€ 3 562€ 1 339€ 1 931€ 5 225€ 8 424€ 8 838€ 3 312€
057
B.IV.2
Účty v bankách
163 013€ 51 047€ 172 483€ 146 215€ 143 279€ 368 685€ 135 388€ 19 070€ 50 744€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 657 € 4 202 € 6 247 € 1 599 € 2 784 € 3 123 € 1 497 € 1 584 € 2 510 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
38€ 1 428€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 619€ 4 113€ 4 819€ 1 599€ 2 784€ 3 123€ 1 497€ 1 584€ 2 484€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
89€ 26€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 590 140 € 1 448 668 € 1 621 988 € 1 704 334 € 1 777 001 € 3 009 448 € 2 723 768 € 2 642 240 € 2 681 104 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 291 987 € 1 378 625 € 1 391 784 € 1 479 670 € 1 503 492 € 2 313 172 € 2 465 083 € 2 475 549 € 2 518 238 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
210 000 € 210 000 € 210 000 € 210 000 € 210 000 € 210 000 € 245 000 € 245 000 € 245 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
210 000€ 210 000€ 210 000€ 210 000€ 210 000€ 245 000€ 245 000€ 245 000€ 245 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
-35 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
-376 427 € -399 712 € -400 601 € -401 046 € -401 485 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-376 427€ -399 712€ -400 601€ -401 046€ -401 485€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 24 500 € 24 500 € 26 140 € 24 969 € 19 423 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
21 000€ 21 000€ 21 000€ 21 000€ 24 500€ 24 500€ 24 500€ 23 329€ 17 783€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
1 640€ 1 640€ 1 640€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 327 336 € 1 461 384 € 1 429 716 € 1 613 978 € 1 933 671 € 1 978 177 € 2 050 408 € 2 154 815 € 2 142 904 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 327 336€ 1 461 384€ 1 429 716€ 1 613 978€ 1 933 671€ 1 978 177€ 2 050 408€ 2 154 815€ 2 142 904€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
110 078 € 85 953 € 131 669 € 35 738 € -263 194 € 100 495 € 143 535 € 50 765 € 110 911 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
298 153 € 70 043 € 230 204 € 224 539 € 273 509 € 691 147 € 253 511 € 166 642 € 162 866 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
21 450 € 24 916 € 3 816 € 21 432 € 2 019 € 16 834 € 2 050 € 3 477 € 2 385 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
929€ 1 016€ 1 458€ 819€ 400€ 2 050€ 3 477€ 2 385€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
20 521€ 24 916€ 2 800€ 19 974€ 1 200€ 16 434€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
448 € 165 € 240 € 171 € 1 941 € 6 730 € 99 943 € 92 135 € 78 743 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
448€ 165€ 240€ 171€ 254€ 117€ 194€ 386€ 582€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 687€ 6 613€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
99 749€ 91 749€ 78 161€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
276 255 € 44 962 € 226 148 € 202 936 € 269 549 € 606 083 € 151 518 € 71 030 € 81 738 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
176 067€ 30 357€ 102 768€ 162 864€ 241 367€ 423 815€ 100 454€ 57 536€ 62 131€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 072€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
60 000€ 60 000€ 114 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 723€ 5 782€ 18 558€ 4 164€ 5 579€ 4 096€ 4 130€ 4 209€ 4 612€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 864€ 3 383€ 7 380€ 2 731€ 3 993€ 3 034€ 3 099€ 3 068€ 2 385€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
29 601€ 4 503€ 37 442€ 33 177€ 18 610€ 60 858€ 43 557€ 6 217€ 11 538€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
937€ 280€ 278€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
61 500€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
125 € 5 129 € 5 174 € 49 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
125€ 5 129€ 5 174€ 49€