Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GAMO Consulting, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 448 668 € 1 621 988 € 1 704 334 € 1 777 001 € 3 009 448 € 2 723 768 € 2 642 240 € 2 681 104 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 336 379 € 1 391 495 € 1 402 813 € 1 484 987 € 2 404 259 € 2 481 775 € 2 516 917 € 2 528 296 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 363 € 3 001 € 5 334 € 1 741 € 2 787 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
1 363€ 3 001€ 5 334€ 1 741€ 2 787€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 333 243 € 1 387 610 € 1 397 039 € 1 483 246 € 1 571 624 € 1 649 271 € 1 684 413 € 1 695 792 €
012
A.II.1
Pozemky
250 697€ 250 697€ 250 697€ 250 697€ 250 697€ 250 697€ 250 697€ 250 697€
013
A.II.2
Stavby
969 271€ 995 726€ 1 006 388€ 1 079 070€ 1 152 058€ 1 229 607€ 1 280 509€ 1 313 640€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
113 275€ 141 187€ 139 954€ 153 479€ 168 869€ 168 967€ 146 472€ 119 447€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 735€ 12 008€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 773 € 884 € 440 € 829 848 € 832 504 € 832 504 € 832 504 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 773€ 884€ 440€ 829 848€ 832 504€ 832 504€ 832 504€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
108 087 € 224 246 € 299 922 € 289 230 € 602 066 € 240 496 € 123 739 € 150 298 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
6 505 € 7 881 € 2 263 € 3 928 € 2 330 € 2 606 € 2 910 € 4 897 €
032
B.I.1
Materiál
124€ 164€ 139€ 204€ 195€ 247€ 247€ 162€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
6 381€ 7 717€ 2 124€ 3 724€ 2 135€ 2 359€ 2 663€ 4 735€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
44 729 € 40 320 € 150 105 € 140 092 € 225 826 € 94 078 € 92 921 € 91 345 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
31 985€ 18 117€ 110 904€ 64 870€ 110 990€ 93 450€ 85 216€ 80 141€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
10 000€ 22 000€ 39 000€ 49 000€ 114 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 557€ 25 993€ 7 269€ 7 640€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
187€ 203€ 201€ 229€ 836€ 628€ 436€ 3 564€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
56 853 € 176 045 € 147 554 € 145 210 € 373 910 € 143 812 € 27 908 € 54 056 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 806€ 3 562€ 1 339€ 1 931€ 5 225€ 8 424€ 8 838€ 3 312€
057
B.IV.2
Účty v bankách
51 047€ 172 483€ 146 215€ 143 279€ 368 685€ 135 388€ 19 070€ 50 744€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 202 € 6 247 € 1 599 € 2 784 € 3 123 € 1 497 € 1 584 € 2 510 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 428€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 113€ 4 819€ 1 599€ 2 784€ 3 123€ 1 497€ 1 584€ 2 484€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
89€ 26€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 448 668 € 1 621 988 € 1 704 334 € 1 777 001 € 3 009 448 € 2 723 768 € 2 642 240 € 2 681 104 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 378 625 € 1 391 784 € 1 479 670 € 1 503 492 € 2 313 172 € 2 465 083 € 2 475 549 € 2 518 238 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
210 000 € 210 000 € 210 000 € 210 000 € 210 000 € 245 000 € 245 000 € 245 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
210 000€ 210 000€ 210 000€ 210 000€ 245 000€ 245 000€ 245 000€ 245 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
-35 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-399 712 € -400 601 € -401 046 € -401 485 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-399 712€ -400 601€ -401 046€ -401 485€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
21 000 € 21 000 € 21 000 € 24 500 € 24 500 € 26 140 € 24 969 € 19 423 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
21 000€ 21 000€ 21 000€ 24 500€ 24 500€ 24 500€ 23 329€ 17 783€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
1 640€ 1 640€ 1 640€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 461 384 € 1 429 716 € 1 613 978 € 1 933 671 € 1 978 177 € 2 050 408 € 2 154 815 € 2 142 904 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 461 384€ 1 429 716€ 1 613 978€ 1 933 671€ 1 978 177€ 2 050 408€ 2 154 815€ 2 142 904€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
85 953 € 131 669 € 35 738 € -263 194 € 100 495 € 143 535 € 50 765 € 110 911 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
70 043 € 230 204 € 224 539 € 273 509 € 691 147 € 253 511 € 166 642 € 162 866 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
24 916 € 3 816 € 21 432 € 2 019 € 16 834 € 2 050 € 3 477 € 2 385 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 016€ 1 458€ 819€ 400€ 2 050€ 3 477€ 2 385€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
24 916€ 2 800€ 19 974€ 1 200€ 16 434€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
165 € 240 € 171 € 1 941 € 6 730 € 99 943 € 92 135 € 78 743 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
165€ 240€ 171€ 254€ 117€ 194€ 386€ 582€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 687€ 6 613€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
99 749€ 91 749€ 78 161€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
44 962 € 226 148 € 202 936 € 269 549 € 606 083 € 151 518 € 71 030 € 81 738 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
30 357€ 102 768€ 162 864€ 241 367€ 423 815€ 100 454€ 57 536€ 62 131€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 072€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
60 000€ 114 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 782€ 18 558€ 4 164€ 5 579€ 4 096€ 4 130€ 4 209€ 4 612€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 383€ 7 380€ 2 731€ 3 993€ 3 034€ 3 099€ 3 068€ 2 385€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 503€ 37 442€ 33 177€ 18 610€ 60 858€ 43 557€ 6 217€ 11 538€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
937€ 280€ 278€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
61 500€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
125 € 5 129 € 5 174 € 49 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
125€ 5 129€ 5 174€ 49€