Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR , Bratislava '
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 14 275,22 € nepokryté náklady na stravu a ubytovanie (letné tábory pre členov,celoslovenské stretnutie členov, materiál do programu,)
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 291,28 € náklady na klubové a športové aktivity
c) poskytovanie sociálnej pomoci 31 736,46 € náklady na debarierizáciu priestorov na Mesačnej 12, Bratislava
Spolu 47 302,96 €
Výrok auditora

Výrok nezávislého audítora Uskutočnili sme audit použitia sumy 2 % zaplatenej dane z príjmov poukázanej občianskemu združeniu Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR v roku 2018 a prijatej v roku 2019. Štatutárny orgán občianskeho združenia zodpovedá za použitie podielu zaplatenej dane v zmysle § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení a v súlade so zásadami použitia finančných prostriedkov v občianskom združení Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na použitie 2 % zaplatenej dane zrazenej v roku 2018 a prijatej v roku 2019. Audit sme uskutočnili v súlade so slovenským zákonom o audítoroch a SKAU a v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že čerpanie 2 % dane neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré dokladujú sumy a iné údaje v prehľade o použití dane na základe testov. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných odhadov, ktoré uskutočnila účtovná jednotka. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš názor. Súhrn prijatého 2 % podielu dane v roku 2018 a prijatej v roku 2019 predstavoval 54 750,47 EUR. Bol použitý na podporu príjemcov občianskeho združenia Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Prijaté prostriedky sa v plnom rozsahu vyčerpali v zmysle § 50 zákona o dani z príjmov do 31. decembra 2020. Podľa nášho názoru príjem a čerpanie 2 % zaplatenej dane zrazenej v roku 2018 vyplatenej príjemcom v rokoch 2019 a 2020 je v súlade s § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Ing. Marcel Petras, štatutárny audítor, Licencia SKAU č. 869 D.P.F., spol. s r. o. Černicová 6, 831 01 Bratislava Licencia SKAU č. 140 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 23006/B