Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
169 500€ 174 750€ 0€ 3 301€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
169 500€ 174 750€ 0€ 3 301€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
169 500€ 174 750€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 3 301€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
277 286€ 193 644€ 200 334€ 184 906€ 184 906€ 199 744€ 202 127€ 183 903€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
43€ 41€ 79€ 41€ 41€ 79€ 114€ 74€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
43€ 41€ 79€ 41€ 41€ 79€ 114€ 74€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
830€ 3 630€ 6 383€ 8 499€ 8 499€ 1 383€ 1 167€ 1 167€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
830€ 3 630€ 6 383€ 8 499€ 8 499€ 1 383€ 1 167€ 1 167€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
11 441€ 5 878€ 5 062€ 5 062€ 3 340€ 2 803€ 4 342€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
8 840€ 5 347€ 4 700€ 4 700€ 3 080€ 2 683€ 3 542€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
2 602€ 531€ 362€ 362€ 260€ 120€ 800€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
276 414€ 178 531€ 187 996€ 171 304€ 171 304€ 194 942€ 198 044€ 178 321€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
5 837€ 6 100€ 8 043€ 5 325€ 5 325€ 4 210€ 3 086€ 3 481€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
270 577€ 172 431€ 179 953€ 165 979€ 165 979€ 190 732€ 194 958€ 174 840€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
20 080€ 17 796€ 17 757€ 12 530€ 12 530€ 11 378€ 15 387€ 15 422€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 135€ 1 103€ 1 084€ 1 657€ 1 657€ 1 363€ 1 123€ 772€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
18 945€ 16 693€ 16 673€ 10 873€ 10 873€ 10 015€ 14 264€ 14 650€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
466 866€ 386 189€ 218 091€ 197 437€ 197 437€ 211 122€ 217 514€ 202 626€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
230 920€ 151 666€ 127 148€ 120 378€ 120 378€ 122 660€ 99 362€ 100 446€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
265 456€ 139 432€ 120 378€ 122 660€ 122 660€ 99 362€ 100 446€ 95 613€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
265 456€ 139 432€ 120 378€ 122 660€ 122 660€ 99 362€ 100 446€ 95 613€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-34 536€ 12 233€ 6 770€ -2 282€ -2 282€ 23 297€ -1 083€ 4 832€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
185 670€ 184 198€ 11 300€ 13 356€ 13 356€ 10 368€ 8 545€ 10 983€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€ 200€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
169 640€ 170 990€ 135€ 104€ 104€ 39€ 0€ 304€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
140€ 140€ 135€ 104€ 104€ 39€ 0€ 304€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
169 500€ 170 850€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
15 831€ 13 008€ 10 965€ 13 052€ 13 052€ 10 129€ 8 345€ 10 479€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 508€ 1 257€ 1 603€ 4 054€ 4 054€ 2 328€ 1 124€ 2 698€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
9 552€ 7 335€ 5 569€ 5 425€ 5 425€ 4 544€ 4 194€ 4 442€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
3 800€ 3 787€ 2 933€ 2 703€ 2 703€ 2 303€ 2 119€ 2 221€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
972€ 629€ 860€ 869€ 869€ 955€ 909€ 1 118€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
50 276€ 50 326€ 79 644€ 63 703€ 63 703€ 78 094€ 109 606€ 91 197€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
50 276€ 50 326€ 79 644€ 63 703€ 63 703€ 78 094€ 109 606€ 91 197€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
466 866€ 386 189€ 218 091€ 197 437€ 197 437€ 211 122€ 217 514€ 202 626€