Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
923 616€ 1 068 883€ 1 282 289€ 1 615 911€ 1 607 152€ 1 564 688€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
134 168€ 143 134€ 141 289€ 146 694€ 131 333€ 135 733€
010
 
Pozemky (031)
54 357€ 54 357€ 54 357€ 54 357€ 54 357€ 54 357€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
71 676€ 77 155€ 79 235€ 84 640€ 69 279€ 73 680€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
8 135€ 11 622€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 7 697€ 7 697€ 7 697€ 7 697€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
789 448€ 925 749€ 1 141 000€ 1 469 217€ 1 475 819€ 1 428 954€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
202 798€ 410 724€ 715 381€ 915 905€ 915 905€ 915 895€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
586 651€ 515 025€ 425 619€ 553 311€ 559 913€ 513 059€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 554 467€ 1 284 327€ 1 020 087€ 541 588€ 528 272€ 648 372€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
41€ 124€ 46€ 56€ 6€ 37€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
41€ 124€ 46€ 56€ 6€ 37€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
174 000€ 174 000€ 190 000€ 165 000€ 0€ 50 000€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
174 000€ 174 000€ 190 000€ 165 000€ 0€ 50 000€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
188 135€ 188 242€ 50 823€ 45 632€ 128 443€ 36 891€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
4 580€ 4 435€ 1 759€ 3 916€ 2 492€ 3 239€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
50€ 0€ 1 000€ 0€ 24 834€ 33 636€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
178 505€ 178 751€ 48 065€ 41 716€ 51 117€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
5 000€ 5 056€ 0€ 50 000€ 15€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 192 291€ 921 960€ 779 217€ 330 900€ 399 823€ 561 444€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
213€ 710€ 1 782€ 782€ 353€ 177€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 192 078€ 921 250€ 777 435€ 330 119€ 99 469€ 261 266€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 300 000€ 300 000€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 289€ 18 111€ 1 301€ 22 103€ 42 407€ 25 761€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
1 289€ 18 111€ 1 301€ 483€ 993€ 839€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 21 620€ 41 414€ 24 922€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 479 373€ 2 371 321€ 2 303 676€ 2 179 602€ 2 177 831€ 2 238 820€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
2 328 282€ 2 214 385€ 2 136 129€ 2 082 030€ 2 083 103€ 2 000 271€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
49 526€ 49 526€ 49 526€ 50 763€ 58 477€ 50 778€
063
 
Základné imanie (411)
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
16 332€ 16 332€ 16 332€ 17 569€ 25 283€ 17 584€
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
2 270 213€ 2 183 147€ 2 041 103€ 2 017 347€ 1 989 488€ 1 944 670€
069
 
Rezervný fond (421)
2 270 213€ 2 183 147€ 2 041 103€ 2 017 347€ 1 989 488€ 1 944 670€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
8 544€ -18 288€ 45 500€ 13 921€ 35 137€ 4 823€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
94 765€ 79 787€ 102 111€ 29 658€ 30 802€ 181 951€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
94 765€ 79 787€ 102 111€ 29 658€ 30 802€ 181 951€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
17 349€ 39 968€ 8 375€ 5 308€ 19 114€ 17 083€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
5 198€ 5 923€ 5 725€ 1 710€ 2 590€ 2 578€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
3 579€ 3 847€ 3 913€ 1 156€ 1 785€ 1 569€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
5 106€ 7 658€ 8 055€ 6 973€ 7 313€ 5 063€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
62 033€ 19 877€ 68 707€ 0€ 155 658€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
1 500€ 2 514€ 7 334€ 14 511€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
56 325€ 77 149€ 65 436€ 67 913€ 63 927€ 56 599€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 165€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
56 325€ 77 149€ 65 436€ 67 913€ 63 927€ 56 434€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
2 479 373€ 2 371 321€ 2 303 676€ 2 179 602€ 2 177 831€ 2 238 820€