Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TRANSECO a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 447 904 € 1 635 398 € 1 712 583 € 2 410 450 € 2 596 818 € 2 209 311 € 2 119 247 € 1 909 976 € 2 031 451 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
129 721 € 142 962 € 21 874 € 43 120 € 52 708 € 69 265 € 49 379 € 72 093 € 10 795 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
129 721 € 142 962 € 21 874 € 43 120 € 52 708 € 69 265 € 49 379 € 72 093 € 5 795 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
126 157€ 133 165€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 564€ 9 797€ 21 874€ 43 120€ 52 708€ 69 265€ 49 379€ 72 093€ 5 795€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 316 390 € 1 490 548 € 1 689 119 € 2 365 662 € 2 542 643 € 2 138 888 € 2 068 355 € 1 836 763 € 2 020 392 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
21 653 € 26 007 € 176 201 € 740 675 € 883 130 € 1 101 331 € 696 367 € 748 516 € 813 505 €
035
B.I.1
Materiál
22 923€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
140 174€ 700 900€ 848 581€ 1 068 934€ 674 510€ 714 636€ 615 854€
037
B.I.3
Výrobky
191 364€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
21 653€ 26 007€ 36 027€ 39 775€ 34 549€ 32 397€ 21 857€ 10 957€ 6 287€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
777 105 € 819 690 € 871 166 € 862 214 € 1 137 472 € 941 069 € 1 094 889 € 1 027 041 € 1 128 832 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
775 222 € 811 147 € 840 424 € 849 298 € 1 137 471 € 911 943 € 1 094 070 € 1 026 543 € 1 123 245 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
775 222€ 811 147€ 840 424€ 849 298€ 1 137 471€ 911 943€ 1 094 070€ 1 026 543€ 1 123 245€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 543€ 12 660€ 12 916€ 1€ 29 126€ 5 365€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 883€ 18 082€ 819€ 498€ 222€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
517 632 € 644 851 € 641 752 € 762 773 € 522 041 € 96 488 € 277 099 € 61 206 € 78 055 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 505€ 1 148€ 9 739€ 66 871€ 33 136€ 23 085€ 16 244€ 4 081€ 10 331€
073
B.V.2.
Účty v bankách
515 127€ 643 703€ 632 013€ 695 902€ 488 905€ 73 403€ 260 855€ 57 125€ 67 724€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 793 € 1 888 € 1 590 € 1 668 € 1 467 € 1 158 € 1 513 € 1 120 € 264 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 793€ 1 888€ 1 774€ 1 668€ 1 467€ 1 158€ 1 513€ 1 120€ 264€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-184€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 447 904 € 1 635 398 € 1 712 583 € 2 410 450 € 2 596 818 € 2 209 311 € 2 119 247 € 1 909 976 € 2 031 451 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
688 245 € 686 714 € 731 866 € 746 412 € 696 312 € 606 638 € 585 775 € 582 027 € 812 996 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 500 € 100 500 € 100 500 € 100 500 € 100 500 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 500€ 100 500€ 100 500€ 100 500€ 100 500€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 298 028€ 2 298 027€ 2 298 027€ 2 298 027€ 2 298 027€ 2 298 027€ 2 298 027€ 2 298 027€ 2 299 082€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
18 040 € 18 040 € 18 040 € 13 890 € 5 015 € 2 929 € 2 553 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
18 040€ 18 040€ 18 040€ 13 890€ 5 015€ 2 929€ 2 553€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 729 853 € -1 684 702 € -1 670 155 € -1 707 511 € -1 795 986 € -1 814 763 € -1 818 135 € -1 841 115 € -1 566 333 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
172 014€ 172 014€ 172 014€ 134 658€ 46 183€ 27 406€ 24 034€ 1 054€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 901 867€ -1 856 716€ -1 842 169€ -1 842 169€ -1 842 169€ -1 842 169€ -1 842 169€ -1 842 169€ -1 566 333€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 530 € -45 151 € -14 546 € 41 506 € 88 756 € 20 863 € 3 748 € 25 533 € -19 335 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
759 659 € 948 684 € 980 717 € 1 664 038 € 1 900 506 € 1 602 673 € 1 533 472 € 1 327 949 € 1 218 455 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
199 € 178 848 € 178 821 € 178 797 € 187 369 € 187 345 € 187 322 € 187 311 € 187 298 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
178 676€ 178 676€ 178 676€ 178 676€ 178 676€ 178 676€ 178 676€ 178 676€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
199€ 172€ 145€ 121€ 99€ 75€ 52€ 41€ 28€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
8 594€ 8 594€ 8 594€ 8 594€ 8 594€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
757 810 € 768 585 € 800 574 € 1 483 378 € 1 708 666 € 1 413 336 € 1 344 411 € 1 139 126 € 1 029 988 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
12 328 € 8 167 € 29 150 € 15 780 € 106 142 € 68 411 € 21 512 € 79 736 € 573 363 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
12 328€ 8 167€ 29 150€ 15 780€ 106 142€ 68 411€ 21 512€ 79 736€ 573 363€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
744 230€ 744 739€ 769 785€ 1 466 391€ 1 534 097€ 1 340 543€ 1 263 726€ 999 216€ 455 765€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
383€ 376€ 329€ 314€ 313€ 317€ 326€ 88€ 311€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
199€ 194€ 162€ 155€ 120€ 121€ 125€ 49€ 174€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
670€ 15 109€ 1 148€ 738€ 67 994€ 3 353€ 58 722€ 60 037€ 375€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
591€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 650 € 1 251 € 1 322 € 1 863 € 4 471 € 1 992 € 1 739 € 1 512 € 1 169 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 650€ 1 251€ 1 322€ 1 863€ 4 471€ 1 992€ 1 739€ 1 512€ 1 169€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé