Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EMIT, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
787 168 € 777 081 € 743 887 € 778 654 € 811 880 € 804 062 € 812 087 € 663 343 € 1 020 729 € 1 030 999 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
201 754 € 211 942 € 184 080 € 203 318 € 233 638 € 227 766 € 204 391 € 424 727 € 435 996 € 452 098 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
201 754 € 211 942 € 184 080 € 203 318 € 233 638 € 227 766 € 204 391 € 424 727 € 435 996 € 452 098 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
116 867€ 116 867€ 118 466€ 121 666€ 126 465€ 132 864€ 124 802€ 311 540€ 360 990€ 412 575€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
84 351€ 94 539€ 65 078€ 81 116€ 106 637€ 94 366€ 79 053€ 112 310€ 73 889€ 38 702€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
536€ 536€ 536€ 536€ 536€ 536€ 536€ 877€ 1 117€ 821€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
585 414 € 565 139 € 559 807 € 575 336 € 578 242 € 576 296 € 607 696 € 238 616 € 584 733 € 578 901 €
015
B.I.
Zásoby
438€ 328€ 571€ 855€ 1 908€ 2 015€ 2 188€ 2 953€ 3 409€ 3 915€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
559 982 € 563 424 € 559 300 € 574 363 € 575 663 € 571 900 € 605 323 € 232 383 € 581 090 € 574 868 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 386€ 8 213€ 5 213€ 20 144€ 18 943€ 18 029€ 50 649€ 35 169€ 24 725€ 20 145€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
3 815€ 2 432€ 1 306€ 348€ 2 849€ 802€ 1 183€ 852€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
552 781€ 552 779€ 552 781€ 553 871€ 553 871€ 553 871€ 553 872€ 197 214€ 555 182€ 553 871€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
24 994 € 1 387 € -64 € 118 € 671 € 2 381 € 185 € 3 280 € 234 € 118 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
24 994€ 1 387€ -64€ 118€ 671€ 2 381€ 185€ 3 280€ 234€ 118€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
787 168 € 777 081 € 743 887 € 778 654 € 811 880 € 804 062 € 812 087 € 663 343 € 1 020 729 € 1 030 999 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
386 342 € 389 432 € 377 226 € 385 304 € 392 600 € 369 228 € 20 181 € 235 001 € 227 933 € 248 898 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
17 261 € 17 261 € 17 261 € 17 261 € 17 261 € 17 261 € 17 261 € 17 261 € 17 261 € 17 261 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
17 261€ 17 261€ 17 261€ 17 261€ 17 261€ 17 261€ 17 261€ 17 261€ 17 261€ 17 261€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
365 551€ 365 551€ 365 551€ 365 551€ 365 551€ 365 551€ 265 551€ 265 551€ 265 551€ 265 551€
030
A.III.
Fondy zo zisku
7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-54 886€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
3 523 € 6 613 € -5 593 € 2 485 € 9 781 € -13 591 € -262 638 € 7 068 € -54 886 € -33 921 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
400 826 € 387 649 € 366 661 € 393 350 € 419 280 € 434 834 € 791 906 € 428 342 € 792 796 € 782 101 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
40 750€ 40 750€ 48 115€ 48 115€ 96 882€ 104 852€ 99 463€ 99 463€ 43 378€ 22 770€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
60 000€ 60 000€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
15 876€ 15 876€ 15 876€ 15 876€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
290 076 € 286 899 € 318 546 € 345 235 € 322 398 € 329 982 € 676 567 € 672 880 € 733 542 € 743 455 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
14 281€ 34 931€ 31 151€ 47 469€ 50 019€ 43 622€ 49 305€ 56 949€ 59 377€ 48 855€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 659€ -4 607€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
275 795€ 251 968€ 287 395€ 297 766€ 272 379€ 284 701€ 627 262€ 620 538€ 674 165€ 694 600€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
10 000€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-359 877€