Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„BENEFIT“, Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
103 404€ 81 929€ 85 345€ 86 180€ 93 382€ 76 197€ 77 987€ 80 666€ 74 384€ 65 529€ 76 518€ 91 330€
02
501
Spotreba materiálu
74 572€ 60 555€ 64 189€ 54 738€ 63 540€ 52 920€ 56 487€ 55 202€ 52 256€ 46 628€ 50 262€ 61 973€
03
502
Spotreba energie
28 831€ 21 373€ 21 156€ 31 442€ 29 843€ 23 277€ 21 500€ 25 463€ 22 128€ 18 901€ 26 256€ 29 357€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
22 409€ 92 498€ 74 547€ 70 422€ 60 487€ 40 448€ 17 434€ 15 592€ 18 464€ 13 493€ 18 491€ 22 735€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 367€ 63 487€ 54 949€ 53 251€ 33 045€ 23 404€ 1 295€ 4 601€ 5 088€ 1 058€ 2 645€ 4 719€
08
512
Cestovné
82€ 183€ 197€ 78€ 457€ 310€ 189€ 110€ 355€ 79€ 60€ 39€ 121€
09
513
Náklady na reprezentáciu
15€ 137€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
18 945€ 28 691€ 19 386€ 17 093€ 26 985€ 16 855€ 16 029€ 10 636€ 13 297€ 12 375€ 15 807€ 17 895€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
539 630€ 450 363€ 366 731€ 341 634€ 293 488€ 239 787€ 221 394€ 222 389€ 219 738€ 219 954€ 214 908€ 201 039€
12
521
Mzdové náklady
389 074€ 323 664€ 267 910€ 246 438€ 214 210€ 175 781€ 162 036€ 161 868€ 161 868€ 161 836€ 158 559€ 147 381€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
133 623€ 111 594€ 92 278€ 86 793€ 73 459€ 59 800€ 56 609€ 56 072€ 56 042€ 55 613€ 54 501€ 50 833€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
16 622€ 14 526€ 6 543€ 8 403€ 5 819€ 4 206€ 2 748€ 4 449€ 1 828€ 2 505€ 1 848€ 2 825€
16
528
Ostatné sociálne náklady
311€ 580€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 836€ 1 478€ 1 478€ 1 436€ 1 380€ 639€ 1 338€ 1 066€ 722€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
423€ 423€ 423€ 381€ 381€ 381€ 233€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 413€ 1 055€ 1 055€ 1 055€ 999€ 639€ 956€ 833€ 722€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 160€ 1 901€ 2 876€ 353€ 1€ 3€ 56€ 1 591€ 4€ 2 481€ 3 470€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
50€ 0€ 0€ 0€ 66€
26
546
Odpis pohľadávky
2 848€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 160€ 1 901€ 28€ 353€ 0€ 1€ 2€ 2€ 1 591€ 4€ 2 481€ 3 404€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
29 261€ 28 994€ 28 963€ 20 232€ 14 369€ 21 300€ 26 791€ 20 131€ 18 828€ 18 301€ 17 905€ 17 804€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 455€ 16 909€ 15 693€ 15 752€ 14 369€ 21 300€ 20 354€ 17 736€ 17 684€ 17 112€ 17 150€ 17 286€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
10 807€ 12 085€ 13 270€ 4 480€ 6 438€ 2 396€ 1 145€ 1 189€ 755€ 519€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 169€ 8 096€ 8 827€ 4 480€ 6 438€ 2 396€ 1 145€ 1 189€ 755€ 209€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 638€ 3 990€ 4 443€ 0€ 0€ 0€ 0€ 310€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 493€ 2 487€ 1 081€ 827€ 1 378€ 3 069€ 4 027€ 3 293€ 3 355€ 3 314€ 19€ 153€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 493€ 2 487€ 1 081€ 827€ 1 378€ 3 069€ 4 027€ 3 293€ 3 292€ 3 314€ 19€ 153€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 63€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
174 959€ 164 755€ 156 748€ 157 128€ 152 674€ 143 246€ 148 551€ 118 303€ 107 064€ 87 580€ 71 633€ 73 803€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
169 186€ 157 879€ 157 694€ 151 130€ 148 261€ 139 105€ 142 748€ 117 530€ 107 064€ 87 580€ 71 633€ 73 803€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
5 774€ 6 877€ -946€ 5 998€ 4 413€ 4 141€ 5 803€ 773€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
875 152€ 824 405€ 717 768€ 678 211€ 617 159€ 524 687€ 497 523€ 461 495€ 444 146€ 408 175€ 401 955€ 410 334€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
179 698€ 166 652€ 160 506€ 157 082€ 152 253€ 143 246€ 146 710€ 118 303€ 107 064€ 87 580€ 71 253€ 73 803€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
179 698€ 166 652€ 160 506€ 157 082€ 152 253€ 143 246€ 146 710€ 118 303€ 107 064€ 87 580€ 71 253€ 73 803€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
638€ 0€ 1 652€ 0€ 66€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 66€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
638€ 0€ 1 652€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
8 096€ 9 280€ 4 480€ 6 438€ 2 396€ 1 145€ 1 189€ 755€ 1 675€ 2 476€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
8 096€ 9 280€ 4 480€ 6 438€ 2 396€ 1 145€ 1 189€ 755€ 1 675€ 2 476€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 096€ 8 827€ 4 480€ 6 438€ 2 396€ 1 145€ 1 189€ 755€ 1 365€ 2 476€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
453€ 0€ 0€ 0€ 310€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
694 725€ 654 149€ 545 924€ 511 119€ 465 162€ 389 496€ 339 274€ 341 539€ 334 766€ 315 215€ 329 622€ 335 574€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
647 604€ 637 240€ 529 085€ 494 547€ 448 008€ 368 196€ 318 920€ 323 803€ 317 082€ 298 103€ 311 883€ 318 289€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
18 275€ 16 729€ 15 513€ 15 572€ 14 189€ 20 964€ 20 060€ 17 442€ 17 390€ 16 818€ 16 856€ 16 992€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
28 666€ 0€ 0€ 0€ 589€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 146€ 820€ 2 785€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
180€ 180€ 180€ 180€ 180€ 336€ 294€ 294€ 294€ 294€ 294€ 294€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
882 519€ 830 082€ 711 548€ 668 201€ 617 415€ 539 180€ 488 379€ 460 986€ 444 671€ 403 549€ 402 617€ 411 852€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
7 367€ 5 677€ -6 219€ -10 010€ 256€ 14 493€ -9 144€ -509€ 525€ -4 625€ 662€ 1 518€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
7 367€ 5 677€ -6 219€ -10 010€ 256€ 14 493€ -9 144€ -509€ 525€ -4 625€ 662€ 1 518€