Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
43 659€ 37 927€ 43 347€ 25 594€ 150 023€ 71 579€ 73 533€ 211 554€ 201 537€ 26 010€
02
502
Spotreba energie
0€ 9 947€ 11 232€ 8 537€ 7 258€ 12 671€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
10 445€ 14 361€ 12 501€ 10 038€ 9 910€ 17 401€ 43 922€ 27 798€ 1 141€ 1 155€
05
512
Cestovné
904€ 90€ 0€ 173€ 228€ 53€
06
513
Náklady na reprezentáciu
8 252€ 6 121€ 3 966€ 7 022€ 10 443€ 2 791€ 28 151€ 36 403€ 3 833€ 1 318€
07
518
Ostatné služby
260 917€ 130 676€ 134 945€ 1 391 298€ 982 444€ 474 172€ 594 729€ 798 305€ 417 677€ 111 609€
08
521
Mzdové náklady
93 270€ 79 384€ 77 259€ 79 116€ 98 514€ 89 912€ 115 251€ 141 170€ 48 061€ 36 786€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
32 021€ 27 141€ 27 293€ 25 836€ 32 794€ 29 948€ 39 971€ 37 448€ 16 041€ 11 113€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
4 513€ 4 676€ 4 967€ 4 927€ 2 951€ 2 629€ 2 531€ 2 661€ 2 190€ 1 821€
12
528
Ostatné sociálne náklady
109€ 95€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 289€ 650€ 615€ 567€ 599€ 771€ 592€ 4 497€ 700€ 505€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 70€ 0€ 1 199€ 5€ 25€
17
542
Ostatné pokuty a penále
216€ 118€ 60€ 415€ 195€ 240€ 90€ 105€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 385€ 0€ 97€
19
544
Úroky
64€ 260€ 449€ 1 931€ 121€ 0€ 6 334€ 18 132€
20
545
Kurzové straty
2€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
1 256 947€ 41 859€ 17 781€ 9 902€ 127 353€ 100 410€ 60 796€ 0€ 0€ 31 874€
23
548
Manká a škody
0€
24
549
Iné ostatné náklady
5 721€ 5 097€ 8 659€ 8 299€ 9 355€ 6 032€ 6 781€ 6 623€ 2 608€ 10 098€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 703€ 12 093€ 16 188€ 32 512€ 67 415€ 65 320€ 60 580€ 23 876€ 5 255€ 3 575€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 15 763€ 5 886€ 0€ 6 402€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
2 670€ 4 000€ 5 570€ 139 383€ 0€ 2 992€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 1 700€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 726 925€ 363 231€ 354 281€ 1 618 791€ 1 637 388€ 871 153€ 1 039 357€ 1 305 552€ 712 868€ 269 834€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 195€ 240€ 45€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 2 263€
53
644
Úroky
0€ 1€ 0€ 2€ 3€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
104 832€ 443€ 0€ 71 324€ 43 170€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
0€ 3 705€ 0€ 25€
58
649
Iné ostatné výnosy
3 056€ 2 687€ 3 911€ 8 113€ 0€ 3 982€ 1 264€ 4 364€ 10 937€ 509€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 000€ 0€ 56 378€ 7 500€ 0€ 6 500€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 532 119€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
107 861€
70
664
Prijaté členské príspevky
94 325€ 17 819€ 17 613€ 240 620€ 159 855€ 39 839€ 175 727€ 318 604€ 85 791€ 69 753€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
2 775 978€ 248 897€ 248 897€ 1 464 079€ 894 890€ 894 890€ 894 890€ 2 617 242€ 228 765€ 228 765€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 086 053€ 289 846€ 272 685€ 1 840 513€ 1 637 727€ 942 655€ 1 071 926€ 2 946 710€ 325 495€ 299 055€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 359 128€ -73 385€ -81 596€ 221 723€ 339€ 71 502€ 32 569€ 1 641 158€ -387 372€ 29 221€
76
591
Daň z príjmov
3 000€ 0€ 6 092€ 339€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
1 359 128€ -76 385€ -81 596€ 215 630€ 0€ 71 502€ 32 569€ 1 641 158€ -387 373€ 29 221€