Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2020
30.06.2021
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
9 667 374 € 9 207 453 € 9 244 534 € 9 154 200 € 9 906 006 € 9 037 503 € 8 301 771 € 9 130 795 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
700 232 € 757 339 € 764 794 € 850 776 € 446 210 € 467 712 € 269 961 € 316 143 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
33 283 € 891 € 12 494 € 26 034 € 16 552 € 17 459 € 37 113 € 69 720 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
33 283€ 891€ 12 494€ 26 034€ 14 651€ 15 452€ 34 563€ 68 526€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 210€ 316€ 859€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 1 691€ 1 691€ 1 691€ 1 194€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
290 213 € 379 712 € 375 564 € 448 006 € 429 658 € 450 253 € 232 848 € 246 423 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
27 130€ 17 654€ 18 181€ 18 709€ 15 076€ 4 434€ 4 700€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
234 117€ 267 244€ 334 856€ 427 335€ 414 582€ 450 253€ 166 687€ 241 723€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
28 966€ 94 814€ 19 004€ 462€ 0€ 61 727€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 523€ 1 500€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
376 736 € 376 736 € 376 736 € 376 736 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
376 736€ 376 736€ 376 736€ 376 736€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 922 594 € 8 397 461 € 8 339 257 € 8 162 941 € 9 351 978 € 8 455 637 € 7 965 731 € 8 720 763 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 253 601 € 4 373 853 € 4 126 658 € 4 036 123 € 3 393 326 € 3 020 563 € 2 273 989 € 2 065 664 €
035
B.I.1
Materiál
41 894€ 30 128€ 22 821€ 12 477€ 12 896€ 6 994€ 8 163€ 9 744€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
284 561€ 281 986€ 190 495€ 205 348€ 207 810€ 127 925€ 127 551€ 115 184€
037
B.I.3
Výrobky
3 669 112€ 3 770 979€ 3 649 446€ 3 378 793€ 2 745 635€ 2 137 767€ 1 929 255€ 1 810 667€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
150 238€ 236 678€ 208 505€ 327 781€ 386 782€ 710 324€ 178 298€ 114 418€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
107 796€ 54 082€ 55 391€ 111 724€ 40 203€ 37 553€ 30 722€ 15 651€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 976 750 € 2 013 061 € 1 876 439 € 1 584 219 € 1 452 304 € 1 272 205 € 1 175 166 € 1 302 285 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 374 851 € 1 397 623 € 1 242 615 € 990 612 € 864 209 € 852 173 € 792 644 € 798 506 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 6 502€ 8 990€ 2 114€ 34 911€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 374 851€ 1 397 623€ 1 242 615€ 990 612€ 857 707€ 843 183€ 790 530€ 763 595€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
601 899€ 615 438€ 633 824€ 593 607€ 588 095€ 420 032€ 382 522€ 503 779€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 684 427 € 2 006 777 € 2 322 427 € 2 525 224 € 4 488 746 € 4 149 558 € 4 503 034 € 4 053 686 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 613 251 € 1 895 383 € 2 299 055 € 2 486 963 € 4 487 758 € 4 147 929 € 4 502 537 € 4 017 767 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 802€ 2 843€ 10 663€ 16 005€ 13 765€ 25 441€ 10 812€ 23 869€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 610 449€ 1 892 540€ 2 288 392€ 2 470 958€ 4 473 993€ 4 122 488€ 4 491 725€ 3 993 898€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 226€ 77 640€ 633€ 33 763€ 0€ 33€ 33 358€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
55 950€ 33 754€ 22 739€ 4 498€ 988€ 1 629€ 464€ 2 561€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
7 816 € 3 770 € 13 733 € 17 375 € 17 602 € 13 311 € 13 542 € 1 299 128 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 160€ 3 770€ 3 733€ 5 337€ 6 161€ 11 145€ 10 278€ 6 696€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 656€ 10 000€ 12 038€ 11 441€ 2 166€ 3 264€ 1 292 432€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
44 548 € 52 653 € 140 483 € 140 483 € 107 818 € 114 154 € 66 079 € 93 889 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 674€ 5 949€ 3 636€ 3 147€ 2 010€ 1 728€ 3 609€ 1 761€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
39 307€ 46 468€ 136 047€ 137 336€ 105 808€ 112 426€ 58 362€ 88 780€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
567€ 236€ 800€ 0€ 0€ 4 108€ 3 348€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
9 667 374 € 9 207 453 € 9 244 534 € 9 154 200 € 9 906 006 € 9 037 503 € 8 301 771 € 9 130 795 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 540 881 € 4 714 688 € 4 509 584 € 4 126 151 € 4 059 877 € 3 574 128 € 3 406 210 € 1 706 433 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
75 673 € 75 673 € 75 673 € 75 673 € 75 673 € 75 673 € 75 673 € 75 673 €
082
A.I.1
Základné imanie
75 673€ 75 673€ 75 673€ 75 673€ 75 673€ 75 673€ 75 673€ 75 673€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 367 228€ 1 367 228€ 1 367 228€ 1 367 228€ 1 367 228€ 1 367 228€ 1 367 228€ 664€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
15 145 € 15 145 € 15 145 € 15 145 € 15 145 € 15 145 € 15 145 € 15 145 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
15 145€ 15 145€ 15 145€ 15 145€ 15 145€ 15 145€ 15 145€ 15 145€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 256 642 € 3 051 538 € 2 668 105 € 2 447 471 € 2 116 082 € 1 948 164 € 1 614 952 € 1 710 955 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 256 642€ 3 051 538€ 2 668 105€ 2 447 471€ 2 116 082€ 1 948 164€ 1 614 952€ 1 710 955€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
826 193 € 205 104 € 383 433 € 220 634 € 485 749 € 167 918 € 333 212 € -96 004 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 115 493 € 4 490 913 € 4 723 303 € 5 016 261 € 5 825 986 € 5 457 576 € 4 889 752 € 7 423 217 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
11 625 € 11 448 € 11 386 € 10 191 € 8 528 € 7 826 € 7 501 € 6 617 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 625€ 11 448€ 11 386€ 10 191€ 8 528€ 7 826€ 7 501€ 6 617€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 564 240 € 2 185 514 € 2 421 877 € 2 235 100 € 3 930 896 € 3 682 616 € 2 495 231 € 6 208 959 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 159 036 € 1 901 960 € 2 137 690 € 1 959 766 € 3 345 301 € 3 327 314 € 2 129 751 € 2 037 778 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
94 175€ 111 677€ 95 011€ 85 247€ 124 034€ 279 138€ 288 064€ 173 045€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 064 861€ 1 790 283€ 2 042 679€ 1 874 519€ 3 221 267€ 3 048 176€ 1 841 687€ 1 864 733€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 3 564 408€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
101 963€ 95 920€ 99 267€ 96 829€ 94 575€ 85 361€ 78 647€ 288 962€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
76 137€ 158 664€ 74 895€ 68 705€ 63 150€ 61 175€ 52 608€ 50 603€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
224 257€ 25 669€ 103 733€ 105 642€ 423 597€ 204 552€ 229 658€ 264 272€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 847€ 3 301€ 6 292€ 4 158€ 4 273€ 4 214€ 4 567€ 2 936€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
295 948 € 293 639 € 329 058 € 289 257 € 264 607 € 221 992 € 1 393 648 € 1 207 641 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
79 452€ 66 050€ 61 878€ 57 301€ 34 266€ 33 913€ 1 249 395€ 1 057 464€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
216 496€ 227 589€ 267 180€ 231 956€ 230 341€ 188 079€ 144 253€ 150 177€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 243 680€ 2 000 312€ 1 960 982€ 2 481 713€ 1 621 955€ 1 545 142€ 993 372€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
11 000 € 1 852 € 11 647 € 11 788 € 20 143 € 5 799 € 5 809 € 1 145 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
275€ 794€ 275€ 275€ 7 461€ 3 915€ 3 875€ 268€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
10 725€ 1 058€ 11 372€ 11 513€ 12 682€ 1 884€ 1 934€ 877€