Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IKAR, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2020
30.06.2021
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
19 997 917€ 17 986 306€ 18 143 289€ 17 208 956€ 15 824 902€ 13 979 855€ 13 770 482€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 298 074 € 18 724 419 € 18 690 433 € 17 840 186 € 16 737 972 € 14 524 346 € 14 458 317 € 13 936 339 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 195 110€ 8 546 097€ 7 895 262€ 7 526 229€ 6 791 379€ 6 560 111€ 6 382 504€ 6 365 795€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
10 244 170€ 8 976 287€ 9 772 853€ 9 178 786€ 8 532 580€ 6 792 034€ 6 805 980€ 7 386 292€
05
III.
Tržby z predaja služieb
558 637€ 463 922€ 475 174€ 503 941€ 500 943€ 627 710€ 581 998€ 438 009€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
21 846€ 364 291€ 376 255€ 529 202€ 779 808€ 275 013€ 195 691€ -385 497€
07
V.
Aktivácia
3 456€ 0€ 0€ 497€ 19 455€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
22 632€ 26 336€ 17 598€ 14 022€ 24 903€ 89 012€ 2 009€ 25 946€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
252 223€ 347 486€ 153 291€ 88 006€ 108 359€ 180 466€ 489 638€ 86 339€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
19 150 171 € 18 348 518 € 18 107 804 € 17 451 896 € 16 009 477 € 14 238 468 € 13 932 909 € 13 920 276 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 568 749€ 7 067 021€ 6 521 018€ 6 111 916€ 5 399 195€ 5 220 206€ 5 150 401€ 5 153 997€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 396 214€ 3 348 152€ 3 733 800€ 3 579 182€ 3 641 935€ 2 513 998€ 2 717 493€ 2 611 859€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-14 685€ 6 084€ -40 528€ -44 039€ 8 112€ 152 766€ -91 045€ -18 645€
14
D.
Služby
5 136 388€ 4 641 261€ 4 935 001€ 5 048 377€ 4 373 407€ 3 907 904€ 3 785 972€ 3 819 230€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 718 196 € 2 754 600 € 2 613 487 € 2 486 403 € 2 290 764 € 1 972 143 € 1 801 744 € 2 043 660 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 937 169€ 1 972 582€ 1 890 502€ 1 789 231€ 1 670 271€ 1 455 444€ 1 332 439€ 1 590 441€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
688 680€ 699 867€ 668 474€ 641 590€ 563 178€ 463 318€ 429 521€ 414 484€
19
E.4.
Sociálne náklady
92 347€ 82 151€ 54 511€ 55 582€ 57 315€ 53 381€ 39 784€ 38 735€
20
F.
Dane a poplatky
1 354€ 2 255€ 1 479€ 2 146€ 3 067€ 2 837€ 2 993€ 2 588€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
160 379€ 178 649€ 192 306€ 180 591€ 173 421€ 176 060€ 161 155€ 160 589€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
160 379€ 178 649€ 192 306€ 180 591€ 173 421€ 176 060€ 161 155€ 160 589€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 363€ 12 910€ 14 345€ 8 637€ 16 526€ 22 796€ 120€ 13 807€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
62 411€ 3 642€ 26 756€ 23 466€ 37 563€ 167 946€ 8 524€ 79 228€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
106 802€ 333 944€ 110 140€ 55 217€ 65 487€ 101 812€ 395 552€ 53 963€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 147 903 € 375 901 € 582 629 € 388 290 € 728 495 € 285 878 € 525 408 € 16 063 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 936 553 € 3 288 079 € 3 370 253 € 3 042 722 € 3 182 061 € 2 459 994 € 2 403 849 € 2 257 613 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 175 € 10 309 € 10 823 € 12 357 € 20 325 € 22 293 € 13 420 € 16 356 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 185 € 567 € 866 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 185€ 567€ 866€
42
XII.
Kurzové zisky
4 175€ 10 309€ 10 823€ 12 357€ 20 325€ 22 108€ 12 853€ 15 490€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
75 276 € 58 737 € 70 649 € 93 617 € 56 979 € 67 901 € 79 540 € 85 376 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
19 227 € 31 126 € 36 628 € 43 429 € 34 779 € 24 661 € 46 838 € 52 292 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 40 052€ 52 292€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
19 227€ 31 126€ 36 628€ 43 429€ 34 779€ 24 661€ 6 786€
52
O.
Kurzové straty
30 090€ 9 491€ 18 700€ 35 371€ 6 083€ 26 603€ 11 714€ 20 729€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 959€ 18 120€ 15 321€ 14 817€ 16 117€ 16 637€ 20 988€ 12 355€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-71 101 € -48 428 € -59 826 € -81 260 € -36 654 € -45 608 € -66 120 € -69 020 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 076 802 € 327 473 € 522 803 € 307 030 € 691 841 € 240 270 € 459 288 € -52 957 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
250 609 € 122 369 € 139 370 € 86 396 € 206 092 € 72 352 € 126 076 € 43 047 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
237 070€ 103 983€ 179 587€ 109 747€ 374 155€ 109 861€ 4 819€ 130€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
13 539€ 18 386€ -40 217€ -23 351€ -168 063€ -37 509€ 121 257€ 42 917€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
826 193 € 205 104 € 383 433 € 220 634 € 485 749 € 167 918 € 333 212 € -96 004 €