Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
23 686 018 € 19 457 874 € 19 388 689 € 18 124 358 € 19 941 381 € 19 085 936 € 18 732 634 € 17 243 519 € 17 832 394 € 18 017 528 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
11 187 314 € 11 124 695 € 11 898 689 € 11 753 408 € 11 683 106 € 14 234 877 € 13 660 271 € 13 387 938 € 12 861 278 € 12 654 437 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
12 180 € 3 310 € 5 362 € 7 415 € 9 467 € 0 € 0 € 0 € 800 € 2 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
6 432€ 3 310€ 5 362€ 7 415€ 8 472€ 0€ 0€ 0€ 800€ 2 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
5 748€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
995€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 439 927 € 10 492 137 € 11 268 119 € 11 140 785 € 11 070 063 € 11 023 626 € 10 797 412 € 10 557 379 € 10 163 581 € 9 955 540 €
012
A.II.1
Pozemky
1 707 412€ 1 707 412€ 1 703 150€ 1 703 150€ 1 646 299€ 1 415 922€ 1 407 479€ 1 324 448€ 1 320 489€ 1 317 402€
013
A.II.2
Stavby
6 180 931€ 6 811 930€ 6 159 015€ 6 780 805€ 6 399 171€ 7 009 865€ 7 559 962€ 7 169 586€ 7 430 958€ 7 554 462€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 553 829€ 1 162 384€ 1 718 953€ 1 714 866€ 1 658 105€ 1 834 978€ 1 728 243€ 1 562 687€ 1 156 981€ 981 157€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
85 666€ 85 666€ 85 666€ 85 666€ 85 666€ 85 666€ 85 666€ 85 666€ 85 666€ 85 666€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
838 834€ 724 745€ 1 601 335€ 856 298€ 1 280 822€ 547 195€ 16 062€ 414 992€ 169 487€ 16 853€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
73 255€ 130 000€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
735 207 € 629 248 € 625 208 € 605 208 € 603 576 € 3 211 251 € 2 862 859 € 2 830 559 € 2 696 897 € 2 696 897 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
735 207€ 629 248€ 625 208€ 605 208€ 603 576€ 3 211 251€ 2 862 859€ 2 830 559€ 2 696 897€ 2 696 897€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
12 443 077 € 8 305 955 € 7 477 565 € 6 362 711 € 8 118 851 € 4 814 711 € 5 008 185 € 3 801 042 € 4 913 313 € 5 302 420 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 504 967 € 4 570 729 € 4 495 571 € 4 403 598 € 3 114 825 € 2 964 492 € 2 913 961 € 2 672 385 € 2 808 266 € 2 932 458 €
035
B.I.1
Materiál
329 071€ 337 203€ 282 208€ 262 485€ 287 456€ 289 088€ 284 755€ 454 987€ 558 911€ 543 608€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
42 074€ 45 089€ 44 292€ 34 302€ 18 520€ 91 705€ 109 275€ 130 301€ 122 842€ 104 508€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
900€ 32 361€ 32 361€ 32 361€ 32 361€ 103 262€
039
B.I.5
Tovar
7 133 822€ 4 188 437€ 4 169 071€ 4 106 811€ 2 807 949€ 2 551 338€ 2 487 570€ 2 054 736€ 2 094 152€ 2 181 080€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 030 562 € 868 526 € 791 840 € 1 127 634 € 578 826 € 590 603 € 1 453 446 € 771 258 € 1 268 140 € 1 001 869 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
770 214 € 641 332 € 611 135 € 1 026 112 € 483 601 € 496 345 € 654 399 € 445 604 € 733 242 € 649 019 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
82 633€ 18 373€ 102 439€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
94 826€ 74 302€ 76 694€ 104 319€ 77 070€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
675 388€ 567 030€ 534 441€ 921 793€ 406 531€ 413 712€ 636 026€ 343 165€ 733 242€ 649 019€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
10 091€ 10 096€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
88 610€ 319€ 60 504€ 9 465€ 1 541€ 15 354€ 54 134€ 38 985€ 11 286€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
171 738€ 216 784€ 110 105€ 92 057€ 93 684€ 94 258€ 783 693€ 271 520€ 495 913€ 341 564€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 907 548 € 2 866 700 € 2 190 154 € 831 479 € 4 425 200 € 1 259 616 € 640 778 € 357 399 € 836 907 € 1 368 093 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 862€ 15 548€ 8 904€ 21 187€ 7 935€ 10 290€ 13 092€ 12 162€ 14 126€ 3 383€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 897 686€ 2 851 152€ 2 181 250€ 810 292€ 4 417 265€ 1 249 326€ 627 686€ 345 237€ 822 781€ 1 364 710€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
55 627 € 27 224 € 12 435 € 8 239 € 139 424 € 36 348 € 64 178 € 54 539 € 57 803 € 60 671 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
52 417€ 26 417€ 12 435€ 8 239€ 11 333€ 10 936€ 5 649€ 4 630€ 4 339€ 14 216€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 210€ 807€ 128 091€ 25 412€ 58 529€ 49 909€ 53 464€ 46 455€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
23 686 018 € 19 457 874 € 19 388 689 € 18 124 358 € 19 941 381 € 19 085 936 € 18 732 634 € 17 243 519 € 17 832 394 € 18 017 528 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
12 930 554 € 11 676 673 € 10 690 966 € 10 421 567 € 13 958 998 € 12 780 217 € 13 161 796 € 12 775 680 € 12 397 687 € 12 145 806 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
-6€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
109 540 € 109 540 € 109 540 € 109 540 € 109 540 € 109 540 € 109 540 € 109 540 € 109 540 € 109 540 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
109 540€ 109 540€ 109 540€ 109 540€ 109 540€ 109 540€ 109 540€ 109 540€ 109 540€ 109 540€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-5 959 € -448 597 € -446 988 € -446 988 € -446 988 € -446 988 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-5 959€ -1 609€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-446 988€ -446 988€ -446 988€ -446 988€ -446 988€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
11 266 172 € 10 416 178 € 10 158 435 € 9 670 475 € 11 811 504 € 12 904 405 € 12 404 288 € 12 495 294 € 12 443 420 € 12 049 260 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 266 172€ 10 416 178€ 10 158 435€ 9 670 475€ 11 811 504€ 12 904 405€ 12 404 288€ 12 495 294€ 12 443 420€ 12 049 260€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 515 003 € 1 117 075 € 383 152 € 601 713 € 1 998 115 € 175 030 € 1 055 117 € 577 995 € 251 876 € 394 161 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
10 669 686 € 7 693 702 € 8 599 215 € 7 595 936 € 5 828 246 € 6 171 862 € 5 423 480 € 4 306 980 € 5 260 347 € 5 683 191 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
129 412 € 149 243 € 212 729 € 178 905 € 62 298 € 106 813 € 160 562 € 218 350 € 205 917 € 132 255 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
29 596€ 35 544€ 37 331€ 36 582€ 36 165€ 33 866€ 32 163€ 31 694€ 32 750€ 33 920€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
90 515€ 97 217€ 157 907€ 123 588€ 13 403€ 63 843€ 98 104€ 171 119€ 163 588€ 92 140€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
9 301€ 16 482€ 17 491€ 18 735€ 12 730€ 9 104€ 30 295€ 15 537€ 9 579€ 6 195€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
800 000 € 800 000 € 800 000 € 800 000 € 500 000 € 230 000 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
800 000€ 800 000€ 800 000€ 800 000€ 500 000€ 230 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
80 657€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
9 466 032 € 6 436 504 € 6 811 897 € 5 763 710 € 4 007 831 € 5 245 124 € 4 573 155 € 3 518 222 € 4 638 303 € 4 946 762 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 756 000 € 5 776 084 € 6 333 958 € 5 294 216 € 3 624 081 € 4 945 390 € 4 225 067 € 3 224 185 € 4 467 597 € 3 688 102 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
694 986€ 48 307€ 275 693€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
25 646€ 13 636€ 75 634€ 60 524€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 730 354€ 5 762 448€ 6 258 324€ 5 233 692€ 3 624 081€ 4 250 404€ 4 176 760€ 2 948 492€ 4 467 597€ 3 688 102€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
12 790€ 596€ 1 306€ 1 520€ 1 976€ 9 069€ 43 953€ 81 289€ 238€ 1 088 091€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
158 341€ 135 552€ 131 695€ 138 825€ 108 255€ 97 235€ 93 178€ 82 409€ 77 476€ 56 021€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
103 335€ 87 123€ 81 949€ 87 933€ 68 402€ 60 894€ 58 846€ 49 697€ 47 862€ 36 003€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
242 549€ 325 248€ 179 512€ 137 286€ 154 698€ 67 813€ 70 030€ 59 001€ 23 564€ 35 009€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
193 017€ 111 901€ 83 477€ 103 930€ 50 419€ 64 723€ 82 081€ 21 641€ 21 566€ 43 536€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
89 117 € 65 274 € 65 657 € 86 320 € 82 461 € 93 502 € 76 647 € 56 385 € 57 347 € 57 202 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
83 117€ 59 274€ 59 657€ 82 820€ 77 384€ 87 074€ 76 647€ 56 385€ 57 347€ 52 470€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 000€ 6 000€ 6 000€ 3 500€ 5 077€ 6 428€ 4 732€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
41 374€ 98 930€ 565 181€ 623 250€ 1 031 905€ 352 672€ 469 365€ 370 272€ 215 029€ 322 564€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
143 751€ 143 751€ 143 751€ 143 751€ 143 751€ 143 751€ 143 751€ 143 751€ 143 751€ 143 751€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
85 778 € 87 499 € 98 508 € 106 855 € 154 137 € 133 857 € 147 358 € 160 859 € 174 360 € 188 531 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 367€ 33 186€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
52 851€ 66 352€ 79 853€ 93 354€ 106 855€ 120 356€ 133 857€ 147 358€ 160 859€ 187 885€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
31 560€ 21 147€ 18 655€ 13 501€ 14 096€ 13 501€ 13 501€ 13 501€ 13 501€ 646€