Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 049 650 € 2 713 499 € 2 498 436 € 4 074 965 € 4 651 126 € 4 673 199 € 4 481 666 € 4 392 707 € 4 419 437 € 4 019 506 € 4 645 944 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
103 332 € 79 600 € 103 987 € 131 543 € 181 173 € 189 039 € 202 326 € 241 017 € 239 445 € 231 156 € 195 601 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 523 € 12 614 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 523€ 12 614€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
103 332 € 79 600 € 103 987 € 131 543 € 181 173 € 189 039 € 202 326 € 227 740 € 226 168 € 215 356 € 169 710 €
012
A.II.1
Pozemky
23 402€ 23 402€ 23 402€ 23 402€ 23 402€ 23 402€ 23 402€ 23 402€ 23 402€ 23 402€ 23 402€
013
A.II.2
Stavby
45 888€ 49 755€ 53 786€ 59 434€ 63 760€ 68 086€ 72 412€ 80 559€ 88 706€ 98 794€ 102 981€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
31 718€ 4 119€ 24 475€ 46 383€ 91 687€ 90 227€ 104 189€ 121 456€ 93 002€ 90 836€ 41 003€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 323€ 2 323€ 2 323€ 2 324€ 2 324€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 15 535€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 000€ 0€ 0€ 3 200€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 277 € 13 277 € 13 277 € 13 277 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 13 277€ 13 277€ 13 277€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 13 277€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 937 914 € 2 625 405 € 2 387 111 € 3 934 318 € 4 460 137 € 4 473 922 € 4 267 293 € 4 137 915 € 4 166 901 € 3 774 007 € 4 437 828 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
635 860 € 668 770 € 540 449 € 628 616 € 659 153 € 643 762 € 698 867 € 584 105 € 509 911 € 596 715 € 621 630 €
032
B.I.1
Materiál
42€ 0€ 0€ 799€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
633 288€ 668 770€ 540 449€ 628 616€ 657 949€ 641 147€ 698 867€ 584 105€ 509 911€ 595 916€ 621 630€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
2 530€ 1 204€ 2 615€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
14 041 € 11 762 € 1 745 € 3 043 € 198 € 0 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
14 041€ 11 762€ 1 745€ 3 043€ 198€ 0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
740 178 € 835 417 € 1 476 831 € 2 947 112 € 3 406 625 € 3 451 480 € 3 136 453 € 3 120 623 € 3 099 797 € 2 321 218 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
665 595€ 828 858€ 1 472 967€ 2 944 591€ 3 400 878€ 3 447 838€ 3 133 881€ 3 117 980€ 3 097 163€ 2 310 298€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
71 805€ 0€ 395€ 1 174€ 0€ 103€ 8 556€ 4 682€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 778€ 6 559€ 3 864€ 2 126€ 5 747€ 2 468€ 2 572€ 2 540€ 2 634€ 2 364€ 12 048€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
547 835 € 1 109 456 € 368 086 € 355 547 € 394 161 € 378 680 € 431 973 € 433 187 € 557 193 € 856 074 € 476 999 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 311€ 7 650€ 5 002€ 6 740€ 4 599€ 6 683€ 4 225€ 2 785€ 5 140€ 5 479€ 4 023€
057
B.IV.2
Účty v bankách
539 524€ 1 101 806€ 363 084€ 348 807€ 389 562€ 234 896€ 427 748€ 430 402€ 552 053€ 850 595€ 472 976€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
137 101€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
8 404 € 8 494 € 7 338 € 9 104 € 9 816 € 10 238 € 12 047 € 13 775 € 13 091 € 14 343 € 12 515 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 404€ 8 494€ 7 338€ 6 954€ 9 636€ 10 238€ 12 047€ 13 775€ 13 091€ 14 343€ 12 515€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 150€ 180€ 0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 049 650 € 2 713 499 € 2 498 436 € 4 074 965 € 4 651 126 € 4 673 199 € 4 481 666 € 4 392 707 € 4 419 437 € 4 019 506 € 4 645 944 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 606 782 € 1 482 356 € 1 190 183 € 1 069 974 € 1 068 596 € 1 080 538 € 1 018 576 € 931 335 € 1 035 925 € 1 171 832 € 1 353 407 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33 745 € 33 745 € 33 745 € 33 745 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
33 745€ 33 745€ 33 745€ 33 745€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
297 594 € 297 594 € 297 594 € 297 594 € 297 594 € 297 594 € 297 594 € 263 849 € 263 849 € 263 849 € 263 849 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
100 145€ 100 145€ 100 145€ 100 145€ 100 145€ 100 145€ 100 145€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
197 449€ 197 449€ 197 449€ 197 449€ 197 449€ 197 449€ 197 449€ 197 449€ 197 449€ 197 449€ 197 449€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
852 762 € 560 590 € 440 380 € 439 001 € 450 943 € 385 218 € 301 741 € 406 331 € 542 238 € 723 813 € 580 379 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
852 762€ 560 590€ 440 380€ 439 001€ 450 943€ 385 218€ 301 741€ 406 331€ 542 238€ 723 813€ 580 379€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
124 426 € 292 172 € 120 209 € 1 379 € -11 941 € 65 726 € 87 241 € -104 590 € -135 907 € -181 575 € 143 434 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
442 868 € 1 231 143 € 1 308 253 € 3 004 991 € 3 582 530 € 3 592 661 € 3 463 090 € 3 461 372 € 3 383 512 € 2 847 674 € 3 292 537 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
11 406 € 10 690 € 11 133 € 12 419 € 23 319 € 28 795 € 24 053 € 25 525 € 19 540 € 18 632 € 27 120 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
11 406€ 10 690€ 11 133€ 12 419€ 23 319€ 28 795€ 24 053€ 25 525€ 19 540€ 18 632€ 26 450€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
670€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
26 649 € 1 487 € 1 887 € 460 577 € 719 003 € 780 340 € 843 148 € 1 042 499 € 1 354 189 € 1 175 485 € 1 194 237 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 776 954€ 839 084€ 1 342 754€ 1 163 365€ 1 187 081€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
603€ 1 487€ 1 887€ 2 146€ 1 805€ 2 542€ 2 503€ 3 662€ 4 285€ 4 970€ 5 372€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
26 046€ 0€ 458 431€ 717 198€ 1 037 904€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
844€ 1 561€ 933€ 7 150€ 7 150€ 1 784€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
404 813 € 1 218 966 € 1 295 233 € 2 531 995 € 2 840 208 € 2 783 526 € 2 595 889 € 2 393 348 € 2 009 783 € 1 653 557 € 2 071 180 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
340 333€ 1 102 666€ 1 204 690€ 2 466 695€ 2 767 774€ 2 695 291€ 2 529 134€ 2 305 317€ 1 927 963€ 1 590 167€ 2 011 440€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 805€ 6 405€ 6 773€ 8 420€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
345€ 52€ 0€ 26€ 777€ 1 251€ 1 251€ 1 535€ 1 321€ 1 689€ 215€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 522€ 15 246€ 16 768€ 16 393€ 21 319€ 14 994€ 14 036€ 14 300€ 10 379€ 10 903€ 9 692€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
47 613€ 101 002€ 73 775€ 48 881€ 50 338€ 71 990€ 51 468€ 68 391€ 63 715€ 44 025€ 40 275€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 138€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé