Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 049 650 € 2 713 499 € 2 498 436 € 4 074 965 € 4 651 126 € 4 673 199 € 4 481 666 € 4 392 707 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
103 332 € 79 600 € 103 987 € 131 543 € 181 173 € 326 140 € 202 326 € 241 017 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
103 332 € 79 600 € 103 987 € 131 543 € 181 173 € 189 039 € 202 326 € 227 740 €
012
A.II.1
Pozemky
23 402€ 23 402€ 23 402€ 23 402€ 23 402€ 23 402€ 23 402€ 23 402€
013
A.II.2
Stavby
45 888€ 49 755€ 53 786€ 59 434€ 63 760€ 68 086€ 72 412€ 80 559€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
31 718€ 4 119€ 24 475€ 46 383€ 91 687€ 90 227€ 104 189€ 121 456€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 324€ 2 323€ 2 323€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 000€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 137 101 € 0 € 13 277 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 13 277€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
137 101€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 937 914 € 2 625 405 € 2 387 111 € 3 934 318 € 4 460 137 € 4 336 821 € 4 267 293 € 4 137 915 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
635 860 € 668 770 € 540 449 € 628 616 € 659 153 € 643 762 € 698 867 € 584 105 €
035
B.I.1
Materiál
42€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
633 288€ 668 770€ 540 449€ 628 616€ 657 949€ 641 147€ 698 867€ 584 105€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
2 530€ 1 204€ 2 615€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
14 041 € 11 762 € 1 745 € 3 043 € 198 € 0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
14 041€ 11 762€ 1 745€ 3 043€ 198€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
740 178 € 835 417 € 1 476 831 € 2 947 112 € 3 406 625 € 3 451 480 € 3 136 453 € 3 120 623 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
665 595 € 828 858 € 1 472 967 € 2 944 591 € 3 400 878 € 3 447 838 € 3 133 881 € 3 117 980 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
665 595€ 828 858€ 1 472 967€ 2 944 591€ 3 400 878€ 3 447 838€ 3 133 881€ 3 117 980€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
71 805€ 0€ 395€ 1 174€ 0€ 103€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 778€ 6 559€ 3 864€ 2 126€ 5 747€ 2 468€ 2 572€ 2 540€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
547 835 € 1 109 456 € 368 086 € 355 547 € 394 161 € 241 579 € 431 973 € 433 187 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 311€ 7 650€ 5 002€ 6 740€ 4 599€ 6 683€ 4 225€ 2 785€
073
B.V.2.
Účty v bankách
539 524€ 1 101 806€ 363 084€ 348 807€ 389 562€ 234 896€ 427 748€ 430 402€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 404 € 8 494 € 7 338 € 9 104 € 9 816 € 10 238 € 12 047 € 13 775 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 404€ 8 494€ 7 338€ 6 954€ 9 636€ 10 238€ 12 047€ 13 775€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 150€ 180€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 049 650 € 2 713 499 € 2 498 436 € 4 074 965 € 4 651 126 € 4 673 199 € 4 481 666 € 4 392 707 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 606 782 € 1 482 356 € 1 190 183 € 1 069 974 € 1 068 596 € 1 080 538 € 1 018 576 € 931 335 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
100 145 € 100 145 € 100 145 € 100 145 € 100 145 € 100 145 € 100 145 € 100 145 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
100 145€ 100 145€ 100 145€ 100 145€ 100 145€ 100 145€ 100 145€ 100 145€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
197 449 € 197 449 € 197 449 € 197 449 € 197 449 € 197 449 € 197 449 € 197 449 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
197 449€ 197 449€ 197 449€ 197 449€ 197 449€ 197 449€ 197 449€ 197 449€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
852 762 € 560 590 € 440 380 € 439 001 € 450 943 € 385 218 € 301 741 € 406 331 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
852 762€ 560 590€ 440 380€ 439 001€ 450 943€ 385 218€ 301 741€ 406 331€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
124 426 € 292 172 € 120 209 € 1 379 € -11 941 € 65 726 € 87 241 € -104 590 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
442 868 € 1 231 143 € 1 308 253 € 3 004 991 € 3 582 530 € 3 592 661 € 3 463 090 € 3 461 372 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
26 649 € 1 487 € 1 887 € 460 577 € 719 003 € 780 340 € 843 148 € 1 042 499 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 776 954 € 839 084 € 1 037 904 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
776 954€ 839 084€ 1 037 904€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
26 046€ 0€ 458 431€ 717 198€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
603€ 1 487€ 1 887€ 2 146€ 1 805€ 2 542€ 2 503€ 3 662€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
844€ 1 561€ 933€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
404 813 € 1 218 966 € 1 295 233 € 2 531 995 € 2 840 208 € 2 783 526 € 2 595 889 € 2 393 348 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
340 333 € 1 102 666 € 1 204 690 € 2 466 695 € 2 767 774 € 2 695 291 € 2 529 134 € 2 309 122 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
340 333€ 1 102 666€ 1 204 690€ 2 466 695€ 2 767 774€ 2 695 291€ 2 529 134€ 2 309 122€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
345€ 52€ 0€ 26€ 777€ 1 251€ 1 251€ 1 535€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 522€ 15 246€ 16 768€ 16 393€ 21 319€ 14 994€ 14 036€ 14 300€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
47 613€ 101 002€ 73 775€ 48 881€ 50 338€ 71 990€ 51 468€ 68 391€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
11 406 € 10 690 € 11 133 € 12 419 € 23 319 € 28 795 € 24 053 € 25 525 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
11 406€ 10 690€ 11 133€ 12 419€ 23 319€ 28 795€ 24 053€ 25 525€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€