Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
437 145 € 470 386 € 428 527 € 337 190 € 274 555 € 275 328 € 310 231 € 362 299 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
317 826 € 300 819 € 207 177 € 185 266 € 132 863 € 193 203 € 223 596 € 277 837 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
317 826 € 300 819 € 207 177 € 185 266 € 132 863 € 193 203 € 223 596 € 277 837 €
012
A.II.1
Pozemky
74 346€ 74 347€ 74 347€ 74 347€ 11 451€ 11 451€ 11 451€ 11 451€
013
A.II.2
Stavby
32 607€ 42 376€ 52 145€ 61 925€ 72 303€ 82 681€ 93 059€ 103 437€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
110 873€ 84 096€ 80 685€ 48 994€ 49 109€ 99 071€ 119 086€ 131 957€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
30 992€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
100 000€ 100 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
119 048 € 169 322 € 221 129 € 151 924 € 141 692 € 82 125 € 86 040 € 83 807 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
8 595 € 4 813 € 5 158 € 9 683 € 18 832 € 6 221 € 3 084 € 3 068 €
035
B.I.1
Materiál
4 497€ 3 993€ 4 939€ 9 388€ 18 751€ 6 145€ 3 008€ 3 043€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
4 098€ 820€ 219€ 295€ 81€ 76€ 76€ 25€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
57 603 € 117 372 € 95 519 € 87 791 € 55 111 € 59 320 € 77 967 € 74 712 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
51 603 € 35 732 € 39 083 € 79 020 € 42 994 € 45 370 € 65 513 € 58 016 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
51 603€ 35 732€ 39 083€ 79 020€ 42 994€ 45 370€ 65 513€ 58 016€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 000€ 7 290€ 4 436€ 8 771€ 12 117€ 13 950€ 12 454€ 16 696€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
74 350€ 52 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
52 850 € 47 137 € 120 452 € 54 450 € 67 749 € 16 584 € 4 989 € 6 027 €
072
B.V.1.
Peniaze
52 850€ 46 692€ 120 173€ 54 070€ 67 470€ 9 414€ 579€ 2 902€
073
B.V.2.
Účty v bankách
445€ 279€ 380€ 279€ 7 170€ 4 410€ 3 125€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
271 € 245 € 221 € 595 € 655 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
221€ 595€ 655€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
271€ 245€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
437 145 € 470 386 € 428 527 € 337 190 € 274 555 € 275 328 € 310 231 € 362 299 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
235 288 € 269 116 € 243 649 € 167 116 € 146 540 € 141 138 € 185 473 € 166 529 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 665 € 665 € 665 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 665€ 665€ 665€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
211 810 € 236 345 € 159 816 € 139 236 € 133 835 € 108 792 € 159 227 € 131 396 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
211 810€ 236 345€ 159 816€ 139 236€ 133 835€ 108 792€ 159 227€ 131 396€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
16 175 € 25 467 € 76 529 € 20 576 € 5 402 € 25 043 € 18 943 € 27 830 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
201 857 € 201 270 € 184 878 € 170 074 € 128 015 € 134 190 € 124 758 € 195 770 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
21 602 € 48 403 € 46 238 € 11 842 € 30 058 € 64 962 € 50 467 € 14 278 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 874€ 5 571€ 5 150€ 4 742€ 4 382€ 4 043€ 3 691€ 3 380€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
15 728€ 42 832€ 41 088€ 7 100€ 25 676€ 60 919€ 46 776€ 10 898€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 608€ 22 817€ 22 584€ 39 720€ 30 176€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
141 601 € 123 169 € 110 014 € 112 679 € 62 496 € 63 726 € 68 110 € 175 614 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
115 624 € 100 566 € 83 271 € 99 318 € 52 289 € 45 909 € 60 847 € 159 639 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
115 624€ 100 566€ 83 271€ 99 318€ 52 289€ 45 909€ 60 847€ 159 639€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
9 377€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 578€ 6 070€ 4 309€ 4 383€ 5 304€ 4 677€ 4 437€ 4 566€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 232€ 8 009€ 6 078€ 4 442€ 4 903€ 2 353€ 2 826€ 6 581€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 822€ 8 524€ 16 356€ 4 536€ 1 410€ 4 828€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 345€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 508 € 6 881 € 6 042 € 5 833 € 5 285 € 5 502 € 6 181 € 5 878 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 922€ 5 285€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
586€ 6 881€ 6 042€ 5 833€ 5 502€ 6 181€ 5 878€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
30 538€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé