Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
61 651€ 100 129€ 63 995€ 59 619€ 71 107€ 45 633€
02
502
Spotreba energie
26 023€ 21 792€ 17 209€ 16 381€ 19 057€ 18 806€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
8 914€ 10 972€ 8 629€ 32 416€ 8 326€ 3 871€
05
512
Cestovné
7 313€ 16 831€ 22 667€ 24 252€ 24 224€ 18 075€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 262€ 5 904€ 5 799€ 5 695€ 4 121€ 27 593€
07
518
Ostatné služby
211 380€ 245 118€ 261 134€ 259 646€ 253 096€ 259 984€
08
521
Mzdové náklady
547 605€ 523 891€ 510 277€ 406 513€ 363 366€ 308 477€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
177 753€ 169 761€ 162 312€ 128 203€ 116 327€ 93 490€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
27 782€ 23 808€ 20 649€ 18 215€ 17 144€ 17 410€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 445€ 123€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
408€ 0€ 355€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 806€ 2 200€ 2 095€ 3 689€ 1 500€ 1 331€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 215€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 13€ 30€
18
543
Odpísanie pohľadávky
20€ 48€ 35€ 0€ 140€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
318€ 101€ 44€ 966€ 117€ 366€
21
546
Dary
2 580€ 2 600€ 1 000€
22
547
Osobitné náklady
253€ 349€
23
548
Manká a škody
0€ 1 686€ 152€ 0€ 208€
24
549
Iné ostatné náklady
8 348€ 8 658€ 8 155€ 8 647€ 7 390€ 7 892€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 429€ 25 358€ 27 630€ 33 869€ 37 458€ 42 164€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
193 324€ 230 009€ 206 626€ 222 311€ 179 354€ 135 738€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ -49€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
4 875€ 3 718€ 3 961€ 3 770€ 13 465€ 4 861€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
2 631€ 3 119€ 2 217€ 1 614€ 1 786€ 1 363€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 10 023€ 16 199€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 15 275€ 16 056€ 10 285€ 4 703€ 10 582€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 307 677€ 1 409 640€ 1 342 189€ 1 236 668€ 1 132 901€ 1 014 538€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 27 681€
40
602
Tržby z predaja služieb
40 783€ 50 838€ 55 129€ 48 042€ 55 403€ 65 437€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
37 930€ 0€ 456€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 1€ 1€ 11€ 34€ 58€
54
645
Kurzové zisky
44€ 104€ 225€ 38€ 398€ 1 011€
55
646
Prijaté dary
7 287€ 33 592€ 200€ 0€ 1 025€ 5€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
1 444€ 0€ 2 465€
58
649
Iné ostatné výnosy
148€ 759€ 348€ 352€ 2 490€ 12 728€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 1 036€ 755€ 7 936€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 790€ 0€ 840€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
167 175€ 198 624€ 222 175€ 169 350€ 136 103€ 30 258€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
155 302€ 194 367€ 187 154€ 240 046€ 215 025€ 150 158€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
5 162€ 8 973€ 11 861€ 18 954€ 9 581€ 9 319€
70
664
Prijaté členské príspevky
2 974€ 13 031€ 13 752€ 14 487€ 13 389€ 13 299€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
40 810€ 57 606€ 78 976€ 84 222€ 61 171€ 108 554€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
193 324€ 230 009€ 207 304€ 222 917€ 179 872€ 234 527€
73
691
Dotácie
647 195€ 622 706€ 561 947€ 433 409€ 388 690€ 335 268€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 300 579€ 1 411 399€ 1 339 529€ 1 236 168€ 1 063 936€ 996 240€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-7 098€ 1 759€ -2 661€ -500€ -68 965€ -18 298€
76
591
Daň z príjmov
537€ 149€ 473€ 835€ 597€ 67€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-7 635€ 1 609€ -3 133€ -1 336€ -69 562€ -18 365€