Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MGP, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 788 189 € 2 470 727 € 2 676 730 € 2 450 895 € 2 406 961 € 2 088 954 € 1 966 005 € 1 600 266 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
333 940 € 290 800 € 297 639 € 275 553 € 273 557 € 213 514 € 213 156 € 201 896 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
333 940 € 290 800 € 297 639 € 275 553 € 273 557 € 213 514 € 213 156 € 201 896 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
105 371€ 114 944€ 124 517€ 134 090€ 143 664€ 153 237€ 162 810€ 170 033€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
228 569€ 175 856€ 173 122€ 141 463€ 98 174€ 60 277€ 49 096€ 31 863€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
31 719€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 250€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 443 731 € 2 174 243 € 2 375 457 € 2 173 823 € 2 128 761 € 1 872 431 € 1 748 616 € 1 395 283 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
810 526 € 832 436 € 896 676 € 678 234 € 632 896 € 588 109 € 529 356 € 595 500 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
810 526€ 832 436€ 896 676€ 678 234€ 632 896€ 588 109€ 529 356€ 595 500€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
16 044 € 10 050 € 39 801 € 86 775 € 12 846 € 7 544 € 339 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
339€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
999€ 482€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
16 044€ 10 050€ 39 801€ 85 776€ 12 364€ 7 544€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 615 180 € 1 329 924 € 1 438 021 € 1 406 052 € 1 480 708 € 1 268 415 € 1 193 537 € 797 458 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 613 493€ 1 305 262€ 1 436 610€ 1 389 515€ 1 476 952€ 1 267 809€ 1 192 983€ 787 286€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
21 512€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 250€ 13 728€ 9 277€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 687€ 900€ 1 411€ 2 809€ 3 756€ 606€ 554€ 895€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 981 € 1 833 € 959 € 2 762 € 2 311 € 8 363 € 25 384 € 2 325 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 981€ 1 833€ 959€ 776€ 842€ 2 351€ 25 384€ 2 325€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 986€ 1 469€ 6 012€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
10 518 € 5 684 € 3 634 € 1 519 € 4 643 € 3 009 € 4 233 € 3 087 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 518€ 5 684€ 3 634€ 1 519€ 4 643€ 3 009€ 4 233€ 3 087€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 788 189 € 2 470 727 € 2 676 730 € 2 450 895 € 2 406 961 € 2 088 954 € 1 966 005 € 1 600 266 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
948 459 € 740 203 € 575 418 € 379 566 € 493 131 € 341 393 € 496 583 € 270 147 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 410 € 1 410 € 1 410 € 1 410 € 1 410 € 1 410 € 1 410 € 1 410 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
746€ 746€ 746€ 746€ 746€ 746€ 1 410€ 746€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
602 153 € 330 758 € 291 517 € 285 082 € 333 344 € 288 534 € 265 653 € 125 255 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
602 153€ 371 058€ 291 517€ 285 082€ 333 344€ 288 534€ 265 653€ 125 255€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-40 300€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
338 256 € 401 395 € 275 852 € 86 435 € 151 738 € 44 810 € 222 881 € 136 843 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 833 530 € 1 730 524 € 2 101 312 € 2 071 329 € 1 913 830 € 1 747 561 € 1 469 422 € 1 330 119 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
45 647 € 21 281 € 17 303 € 25 593 € 15 766 € 24 054 € 25 055 € 62 670 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
20 109€ 6 697€ 9 309€ 10 621€ 10 886€ 16 120€ 25 055€ 62 670€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
25 538€ 14 584€ 7 994€ 14 972€ 4 880€ 7 934€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
6 742 € 6 838 € 13 317 € 2 856 € 2 412 € 2 000 € 792 € 4 486 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 742€ 5 518€ 4 234€ 2 856€ 2 196€ 1 460€ 792€ 382€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 320€ 9 083€ 216€ 540€ 4 104€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 298 582 € 1 172 171 € 1 407 246 € 1 357 170 € 1 262 435 € 1 274 994 € 1 301 267 € 1 065 346 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 236 545€ 1 106 790€ 1 184 000€ 1 104 498€ 1 156 647€ 1 206 874€ 1 184 515€ 910 432€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 119€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
140 000€ 200 000€ 3 329€ 3 329€ 62 495€ 102 964€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
9 537€ 9 640€ 9 072€ 9 725€ 11 902€ 11 641€ 7 293€ 7 040€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 409€ 6 180€ 6 054€ 6 128€ 7 435€ 6 837€ 4 545€ 4 554€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
45 430€ 41 798€ 60 624€ 36 819€ 83 122€ 46 313€ 42 419€ 34 514€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
661€ 7 763€ 7 496€ 1 723€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
30 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
482 559 € 530 234 € 663 446 € 685 710 € 633 217 € 446 513 € 142 308 € 167 617 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
482 559€ 530 234€ 663 446€ 685 710€ 633 217€ 446 513€ 142 308€ 167 617€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
6 200 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 200€