Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MGP, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 788 189 € 2 470 727 € 2 676 730 € 2 450 895 € 2 406 961 € 2 088 954 € 1 966 005 € 1 600 266 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
333 940 € 290 800 € 297 639 € 275 553 € 273 557 € 213 514 € 213 156 € 201 896 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
333 940 € 290 800 € 297 639 € 275 553 € 273 557 € 213 514 € 213 156 € 201 896 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
105 371€ 114 944€ 124 517€ 134 090€ 143 664€ 153 237€ 162 810€ 170 033€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
228 569€ 175 856€ 173 122€ 141 463€ 98 174€ 60 277€ 49 096€ 31 863€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
31 719€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 250€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 443 731 € 2 174 243 € 2 375 457 € 2 173 823 € 2 128 761 € 1 872 431 € 1 748 616 € 1 395 283 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
810 526 € 832 436 € 896 676 € 678 234 € 632 896 € 588 109 € 529 356 € 595 500 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
810 526€ 832 436€ 896 676€ 678 234€ 632 896€ 588 109€ 529 356€ 595 500€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
16 044 € 10 050 € 39 801 € 86 775 € 12 846 € 7 544 € 339 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
339 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
339€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
999€ 482€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
16 044€ 10 050€ 39 801€ 85 776€ 12 364€ 7 544€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 615 180 € 1 329 924 € 1 438 021 € 1 406 052 € 1 480 708 € 1 268 415 € 1 193 537 € 797 458 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 613 493 € 1 305 262 € 1 436 610 € 1 389 515 € 1 476 952 € 1 267 809 € 1 192 983 € 787 286 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 613 493€ 1 305 262€ 1 436 610€ 1 389 515€ 1 476 952€ 1 267 809€ 1 192 983€ 787 286€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
21 512€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 250€ 13 728€ 9 277€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 687€ 900€ 1 411€ 2 809€ 3 756€ 606€ 554€ 895€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 981 € 1 833 € 959 € 2 762 € 2 311 € 8 363 € 25 384 € 2 325 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 981€ 1 833€ 959€ 776€ 842€ 2 351€ 25 384€ 2 325€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 986€ 1 469€ 6 012€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
10 518 € 5 684 € 3 634 € 1 519 € 4 643 € 3 009 € 4 233 € 3 087 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 518€ 5 684€ 3 634€ 1 519€ 4 643€ 3 009€ 4 233€ 3 087€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 788 189 € 2 470 727 € 2 676 730 € 2 450 895 € 2 406 961 € 2 088 954 € 1 966 005 € 1 600 266 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
948 459 € 740 203 € 575 418 € 379 566 € 493 131 € 341 393 € 496 583 € 270 147 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
746 € 746 € 746 € 746 € 746 € 746 € 1 410 € 1 410 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
746€ 746€
092
A.V.2
Ostatné fondy
746€ 746€ 746€ 746€ 746€ 746€ 664€ 664€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
602 153 € 330 758 € 291 517 € 285 082 € 333 344 € 288 534 € 265 653 € 125 255 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
602 153€ 371 058€ 291 517€ 285 082€ 333 344€ 288 534€ 265 653€ 125 255€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-40 300€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
338 256 € 401 395 € 275 852 € 86 435 € 151 738 € 44 810 € 222 881 € 136 843 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 833 530 € 1 730 524 € 2 101 312 € 2 071 329 € 1 913 830 € 1 747 561 € 1 469 422 € 1 330 119 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 742 € 6 838 € 13 317 € 2 856 € 2 412 € 2 000 € 792 € 4 486 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 320€ 9 083€ 216€ 540€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 742€ 5 518€ 4 234€ 2 856€ 2 196€ 1 460€ 792€ 382€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 104€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 298 582 € 1 172 171 € 1 407 246 € 1 357 170 € 1 262 435 € 1 274 994 € 1 301 267 € 1 065 346 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 236 545 € 1 106 790 € 1 184 000 € 1 104 498 € 1 156 647 € 1 206 874 € 1 184 515 € 914 551 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 236 545€ 1 106 790€ 1 184 000€ 1 104 498€ 1 156 647€ 1 206 874€ 1 184 515€ 914 551€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
140 000€ 200 000€ 3 329€ 3 329€ 62 495€ 102 964€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 537€ 9 640€ 9 072€ 9 725€ 11 902€ 11 641€ 7 293€ 7 040€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 409€ 6 180€ 6 054€ 6 128€ 7 435€ 6 837€ 4 545€ 4 554€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
45 430€ 41 798€ 60 624€ 36 819€ 83 122€ 46 313€ 42 419€ 34 514€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
661€ 7 763€ 7 496€ 1 723€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
45 647 € 21 281 € 17 303 € 25 593 € 15 766 € 24 054 € 25 055 € 62 670 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
20 109€ 6 697€ 9 309€ 10 621€ 10 886€ 16 120€ 25 055€ 62 670€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
25 538€ 14 584€ 7 994€ 14 972€ 4 880€ 7 934€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
482 559€ 530 234€ 663 446€ 685 710€ 633 217€ 446 513€ 142 308€ 167 617€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
30 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 200 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 200€