Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MGP, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 582 053€ 5 491 886€ 4 545 253€ 4 227 811€ 4 743 300€ 3 569 808€ 2 915 759€ 2 126 943€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 583 797 € 5 519 796 € 4 564 507 € 4 238 573 € 4 743 860 € 3 585 397 € 2 915 635 € 2 126 410 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 016 181€ 4 898 957€ 3 971 035€ 3 737 060€ 4 237 380€ 3 141 076€ 2 533 315€ 1 709 916€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
565 871€ 592 928€ 574 218€ 490 751€ 505 919€ 428 732€ 347 078€ 416 336€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
1 825€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 433€ 7 918€ 2 083€ 2 188€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 745€ 20 478€ 11 336€ 8 679€ 561€ 11 576€ 35 242€ 158€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 115 384 € 4 960 275 € 4 108 695 € 4 118 508 € 4 477 229 € 3 456 454 € 2 609 449 € 1 931 350 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 306 578€ 4 257 111€ 3 376 345€ 3 164 011€ 3 643 683€ 2 708 899€ 2 127 660€ 1 537 630€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
37 897€ 52 072€ 49 574€ 44 298€ 46 848€ 37 568€ 32 567€ 38 841€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
324 408€ 420 863€ 366 046€ 347 564€ 349 844€ 266 908€ 263 685€ 197 229€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
236 899 € 229 141 € 241 546 € 214 384 € 231 254 € 210 401 € 145 667 € 118 868 €
16
E.1.
Mzdové náklady
171 253€ 165 835€ 175 291€ 155 000€ 169 394€ 154 632€ 106 001€ 86 538€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
60 965€ 58 943€ 61 981€ 55 957€ 58 892€ 52 869€ 37 196€ 30 212€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 681€ 4 363€ 4 274€ 3 427€ 2 968€ 2 900€ 2 470€ 2 118€
20
F.
Dane a poplatky
1 802€ 2 859€ 1 804€ 2 040€ 2 070€ 1 794€ 1 736€ 2 038€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
83 277€ 66 934€ 63 324€ 52 567€ 32 196€ 29 140€ 21 424€ 22 795€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
83 277€ 66 934€ 63 324€ 52 567€ 32 196€ 29 140€ 21 424€ 22 795€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 988€ 11 219€ 2 801€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
50 014€ -183 960€ -161 952€ 204 676€ 28 628€ 120 357€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
74 509€ 109 267€ 160 789€ 88 968€ 142 706€ 78 586€ 16 710€ 13 949€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
468 413 € 559 521 € 455 812 € 120 065 € 266 631 € 128 943 € 306 186 € 195 060 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
913 169 € 761 839 € 753 288 € 671 938 € 702 924 € 558 258 € 456 481 € 352 552 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
933 € 2 280 € 212 € 287 € 180 € 388 € 125 € 533 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
693 € 2 275 € 1 € 3 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
693€ 2 275€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 3€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
240€ 5€ 212€ 287€ 179€ 385€ 125€ 530€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
18 529 € 20 056 € 21 348 € 21 858 € 15 972 € 12 364 € 14 110 € 11 065 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
13 776 € 14 913 € 16 165 € 17 453 € 10 521 € 8 052 € 7 608 € 5 941 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
13 776€ 14 913€ 16 165€ 17 453€ 10 521€ 8 052€ 7 608€ 5 941€
52
O.
Kurzové straty
979€ 1 258€ 1 190€ 1 041€ 1 393€ 1 040€ 2 588€ 969€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 774€ 3 885€ 3 993€ 3 364€ 4 058€ 3 272€ 3 914€ 4 155€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-17 596 € -17 776 € -21 136 € -21 571 € -15 792 € -11 976 € -13 985 € -10 532 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
450 817 € 541 745 € 434 676 € 98 494 € 250 839 € 116 967 € 292 201 € 184 528 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
112 561 € 140 350 € 158 824 € 12 059 € 99 101 € 72 157 € 69 320 € 47 685 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
118 555€ 110 599€ 112 849€ 85 470€ 103 922€ 79 701€ 69 320€ 47 685€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-5 994€ 29 751€ 45 975€ -73 411€ -4 821€ -7 544€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
338 256 € 401 395 € 275 852 € 86 435 € 151 738 € 44 810 € 222 881 € 136 843 €