Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INEX spoločnosť s ručením obmedzeným

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
361 625 € 369 724 € 330 804 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
167 326 € 182 904 € 169 367 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
167 326 € 182 904 € 169 367 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
143 886€ 148 736€ 153 623€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
23 440€ 34 168€ 15 744€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
194 299 € 186 820 € 161 437 €
015
B.I.
Zásoby
131 461€ 90 160€ 92 630€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
43 128 € 67 715 € 43 653 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
43 034€ 65 758€ 42 604€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 917€ 780€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
94€ 40€ 269€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
19 710 € 28 945 € 25 154 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
19 710€ 28 945€ 25 154€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
361 625 € 369 724 € 330 804 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
443 111 € 430 484 € 426 236 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
22 761€ 22 761€ 22 761€
030
A.III.
Fondy zo zisku
5 415€ 5 415€ 5 415€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
395 669€ 392 905€ 385 832€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
12 627 € 2 764 € 5 589 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
-81 486 € -60 760 € -95 432 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
7 803€ 7 739€ 7 669€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
-89 289 € -68 499 € -103 101 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
62 948€ 87 690€ 53 755€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 554€ 1 652€ 1 502€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 923€ 1 873€ 1 356€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
-159 714€ -159 714€ -159 714€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci