Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INEX spoločnosť s ručením obmedzeným

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
440 465 € 417 781 € 380 233 € 388 662 € 480 936 € 584 215 € 527 444 € 668 851 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
440 465€ 417 781€ 380 233€ 388 662€ 480 936€ 584 215€ 527 444€ 668 851€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
393 469 € 377 156 € 343 986 € 348 674 € 453 786 € 471 943 € 435 990 € 792 582 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
294 026€ 302 176€ 269 651€ 267 183€ 373 111€ 385 354€ 349 078€ 669 477€
10
B.2
Služby
99 443€ 74 980€ 74 335€ 81 491€ 80 675€ 86 589€ 86 912€ 123 105€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
46 996 € 40 625 € 36 247 € 39 988 € 27 150 € 112 272 € 91 454 € -123 731 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
20 151 € 14 787 € 19 961 € 21 197 € 29 176 € 28 105 € 27 671 € 85 151 €
13
C.1
Mzdové náklady
11 480€ 14 761€ 15 701€ 21 520€ 20 657€ 20 408€ 61 934€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 209€ 5 117€ 5 415€ 7 527€ 7 103€ 7 184€ 21 686€
16
C.4
Sociálne náklady
98€ 83€ 81€ 129€ 345€ 79€ 1 531€
17
D
Dane a poplatky
4 283€ 3 923€ 3 594€ 3 278€ 3 535€ 3 783€ 4 128€ 4 533€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 615€ 11 221€ 8 959€ 8 983€ 8 949€ 11 124€ 17 193€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 221€ 72€ 2 538€ 2 057€ 270€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1€ 50€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
8 168 € 10 766 € 6 771 € 6 530 € -14 510 € 71 317 € 42 461 € -213 195 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 2€ 2€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
675€ 11€ 94€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 531€ 3 692€ 3 650€ 2 846€ 3 104€ 4 270€ 3 177€ 4 322€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-4 531 € -3 692 € -3 650 € -2 846 € -3 103 € -4 943 € -3 186 € -4 414 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 637 € 7 074 € 3 121 € 3 684 € -17 613 € 66 374 € 39 275 € -217 609 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
873 € 1 485 € 960 € 960 € 960 € 4 739 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
873€ 1 485€ 960€ 960€ 960€ 4 739€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 764 € 5 589 € 2 161 € 2 724 € -18 573 € 61 635 € 39 275 € -217 609 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 637 € 7 074 € 3 121 € 3 684 € -17 613 € 66 374 € 39 275 € -217 609 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 764 € 5 589 € 2 161 € 2 724 € -18 573 € 61 635 € 39 275 € -217 609 €